واگذاری پارکینگ سواری پایانه مسافربری شهرداری تبریز

واگذاری پارکینگ سواری پایانه مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در نظر دارد بهره برداری از منافع پارکینگ سواری پایانه مسافربری شهرداری تبریز را به اشخاص حقوقی و حقیقی به مدت یکسال شمسی از طریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

۱-محل مورد اجاره (پارکینگ سواری) واقع در پایانه مسافربری تبریز بنشانی میدان ابوریحان– انتهای خیابان منظریه (ترمینال مرکزی) می باشند.

۲- مدت قرارداد اجاره از تاریخ تحویل محل  یک سال شمسی خواهد بود.

تبصره: زمان تحویل مورد اجاره بعداز اعلام نتیجه مزایده خواهد بود.

۳-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده و بایستی درپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد.

۴-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمیباشد.

۵- مبنای پایه مزایده : اجاره ماهانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۸۰ ریال (بحروف یکصد و هشتاد میلیون ریال) خواهد بود

۱-۵- با استناد به مصوبه سال ۹۹ کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت نرخنامه پارکینگ سواری پایانه مرکزی، ورودیه ساعت اول ۰۰۰/۲۰ ریال و برای ساعات بعدی مبلغ ۰۰۰/۱۵ ریال از خودروهای پارک شده اخذ خواهد شد.

۶-سپرده شرکت در مزایده : مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۸ ریال (بحروف یکصدو هشت میلیون ریال) خواهد بود که بصورت نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب  سپرده شماره ۱۰۰۴۹۰۴۰۸ سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریز با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۳۰۳۴۵۷، شبا ۹۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۴۹۰۴۰۸ IR واریز و فیش یا ضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد.

۷-میزان تضمین حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات سه برابر مبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه (هنگام عقد قرارداد) بصورت نقدی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب سپرده جاری ۱۰۰۴۹۰۴۰۸ سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی بنام سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۳۰۳۴۵۷، شـبـا ۹۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۴۹۰۴۰۸ IR واریزخواهد شد که سپرده فوق پس از انجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مستردخواهد شد.

۸- کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است.

۹-مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ انتشار آگهی بمدت ۱۲ روز (تا آخروقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۹) میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم، مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثرداده نخواهدشد.

۱۰-پیشنهادات رسیده راس ساعت۳۰/۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۹ در محل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مزایده تعیین میشود و حضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره:کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان راکه حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده و پیش نویس قراردادوموارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینماید و در صورت احراز شرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح و ظرف ۷ روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینماید درصورت نیاز این مدت با نظر سازمان به مدت ۱۰ روز دیگر قابل تمدید است.

۱۱-درصورتی که برنده مزایده ازتاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت ۷ روز کاری نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکندو یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت درمزایده او به نفع سازمان ضبط میشود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قراردارد رجوع و او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۷روز کاری نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضرنشود سپرده او هم ضبط میشود.

۱۲-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده۱۰آئین نامه معاملات شهرداریها میباشد.

۱۳- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد.

۱۴- برنده مزایده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام نتیجه مزایده وعقد قرارداد نسبت به اخذ پروانه فعالیت اقدام نماید در غیر اینصورت سازمان میتواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نموده وسپرده تضمین قراردادی وی (ودیعه) را ضبط نماید.

۱۵-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود.  متقاضیان میتوانند پس از بازدید ازمحل و رویت موقعیت پارکینگ جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه تبریز تلفن  ۳۴۷۶۲۱۰۴ واحد امورقراردادها مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات