کاهش مناقشات اجتماعی ناشی از تبعات زیست محیطی طرح های اجرایی مد نظر قرار گیرد

کاهش مناقشات اجتماعی ناشی از تبعات زیست محیطی طرح های اجرایی مد نظر قرار گیرد

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات