مزایده عمومی املاک واقع در شهرداری منطقه ۵

مزایده عمومی املاک واقع در شهرداری منطقه ۵

لذا متقاضیـان می توانند از تاریخ نشر آگهی تا روز یکشنبه مورخه ۹۹/۱۲/۱۰ جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای منطقه واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه ۵  مراجعه نمایند.

۱ - مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای اماکن واگذاری به اجاره به میزان ۵ درصد مجموع قیمت پایه سه ساله ملک (ذکر شده در جدول) و برای اماکن قابل فروش نیز به میزان ۵ درصد ارزش کل قطعه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شماره ۱۰۰۲۱۴۶۹۶۶ در وجه شهرداری منطقه ۵ تبریز واریز گردد.

۲- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز یکشنبه مورخه ۹۹/۱۲/۱۰ بوده (اسناد مزایده را به دبیرخانه شهرداری منطقه ۵ واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه ۵ واحد دبیرخانه تحویل دهید) و پیشنهادات واصله راس ساعت۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخه ۹۹/۱۲/۱۰ در کمیسیون مزایده شهرداری مرکز مفتوح و قرائت خواهد شد.

۳ - قراردادهای اجاره به صورت سه ساله و با اعمال ۱۵% الی ۲۰%  افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل برابر قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.

۴- کرایه کل هر سال در ابتدای همان سال به صورت یکجا اخذ خواهد شد.

۵- شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار است.

۶- به پیشنهادات مبهم، مشروط و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷ - هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۸- هرگاه برنده مزایده و نفر دوم و غیره به ترتیب از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت ۷ روز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۹- سایر اطلاعات و جزئیات موضوع مزایده و شرایط آن در اسناد مزایده ذکر شده است.

میر علی اصغر نساج غازانی

شهردار منطقه پنج

برای دریافت این آگهی کلیک کنید

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات