حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها

بدین رو مردم این مناطق و شهرهای بزرگ گرایش پیدا می‌کنند تا از امکانات اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و … آن بهره‌مند شوند. این پیوند بریدگی از شهر و دیار خود و جذب شدن به سیستم جامعه جدید، آنها را به حالت تعلیق درآورده و سرخورده می‌کند، زیرا دیگر به‌جایی وصل نیستند. دقیقا به دلیل همین سرخوردگی‌های روانی و نیز وخامت اوضاع اقتصادی‌شان، به سمت کارها و مشاغل غیررسمی و غیرقانونی گرایش پیدا می‌کنند و رفتارهای ضداجتماعی از خود بروز می‌دهند و اکثرا در این هنجارشکنی خود نیز می‌سوزند. محلات حاشیه‌نشین به‌دلیل شرایط ناهمگون و نامساعد اجتماعی، فرهنگی و همچنین فقر، از جرم‌خیزترین مناطق شهری به حساب می‌آیند و بی‌شک این جرم‌ها و بزهکاری‌ها و تبعات آن، امنیت انسانی شهرها را به مخاطره می‌اندازد. - بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی استان با هدف تمرکززدایی از کلان‌شهرها می‌تواند در میزان مهاجرت موثر باشد. روابط علت و معلولی بسیار قوی و محکمی بین مثلث ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات