وقوع ریزش در یک ترانشه امری محتمل است

منبع خبر

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

    نظرات