۲۴ خرداد ماه؛ قیمت اوراق مسکن چقدر است؟

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۳۹ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۶۳ ریال و قیمت عرضه ۵۹۴ هزار و ۹۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۳ هزار ریال است. - امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۱۱ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۸۵۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار و ۵۱۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار و ۳۰ ریال است. - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۶۸۱ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۶۱۹ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار و ۴۶۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است. - امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۲۷۱ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۹۰۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات