تهدید شدید امنیت آهوان گرسنه در اثر خشکسالی مناطق و هجوم شکارچیان متخلف در اصفهان


امنیت آهوان گرسنه در اثر خشکسالی و هجوم شکارچیان متخلف در اصفهان به شدت مورد تهدید قرار گرفته است

در پی خشکسالی شدید در مناطق تحت پوشش حفاظت محیط زیست استان اصفهان و پناه بردن آهوان گرسنه به مزارع واقع در روستاهای اطراف مناطق، شب گذشته لاشه و رأس ده ماده آهو در روستاهای اطراف مناطق موته و قمیشلو کشف و ضبط گردید .