خطر وقوع زلزله در کمین تهران است

مطالعات لرزه زمینساختی ایران نشان می‌دهند که این منطقه دارای چگالی بالایی از گسل‌های فعال و جدید است؛ بنابراین مناطق زیادی در این گستره در خطر زلزله‌های مخرب قرار دارند. داده‌های موجود نشان می‌دهد، از سال ۱۲۰۹ شمسی تاکنون زلزله مخربی این شهر را تحت تاثیر قرار نداده و به این دلیل زلزله شناسان وقوع زلزله‌ای ویرانگر را در آینده برای تهران پیش بینی می‌کنند. همچنین زمین لرزه سال ۲۳۴ شمسی به گسل ری منتسب شده ولی فعالیت گسل شمال تهران مبهم است. تاکنون پهنه‌های گوناگون ایران از نظر لرزه خیزی توسط مولفین مختلف معرفی شده است، ولی مطالعه زلزله‌های ایران نشان می‌دهد که هنوز راه درازی در پیش است تا پهنه بندی دقیقی از نظر احتمال رویداد زمین لرزه صورت پذیرد. موقعیت ویژه ایران در کمربند کوه‌زایی آلپ - هیمالیا و قرارگیری در یک پهنه فشاری (در میان ورقه‌های عربستان در جنوب باختر و توران در شمال خاوری) سبب ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات