مدیریت شهری و سکونتگاههای غیررسمی

مدیریت شهری و سکونتگاههای غیررسمی

http://www.bananews.ir/بنانیوز- با رشد جمعیت شهرها (رشد طبیعی ومهاجرتهای انجام شده به آنها) و رقابت بر سر کسب فرصتهای شغلی واجتماعی عده ای از این جمعیت در دستیابی به این فرصتها باز می مانند در نتیجه از چرخه اقتصادی کنار زده می شوند.

این عده به سبب نداشتن منزلت اجتماعی لازم و پشتوانه اقتصادی مکفی از نظر اقتصادی واجتماعی در حاشیه قرار می گیرند، که این خود باعث بوجود آمدن حاشیه نشینی می گردد .ازاین حاشیه نشینی دربعد کالبدی آن به اسکان غیر رسمی تعبیر می شود .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در مقاله مدیریت شهری و سکونتگاههای غیررسمی که در سومین همایش ملی عمران شهری ارائه گردیده است،  به بررسی راهکارهای موثر برای کم کردن واز بین بردن معضل سکونتگاههای غیر رسمی ومشکلات فراروی مدیریت شهری در این وادی پرداخته می شود.

نویسندگان:

[ هیمن صوفی کریمی ] - کارشناسی ارشد شهرسازی(برنامه ریزی شهری ومنطقه ای)دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
[ فاطمه صوفی کریمی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه شهید بهشتی، تهران

    نظرات