دوره تخصصی توسعه پایدار شهری برگزار می شود

دوره تخصصی توسعه پایدار شهری برگزار می شود

http://www.bananews.ir/بنانیوز- دوره تخصصی توسعه پایدار شهری در گروه معماری و شهرسازی چهارشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۰ توسط مرکز منطقه ای خاورمیانه بخش بهترین عملکردها و راهبری محلی برنامه اسکان بشر ملل متحد در سالن اجتماعات کتابخانه ملی برگزار می شود.

موضوعات:

توسعه پایدار شهری ؛ مفاهیم و رویکردها

توسعه پایدار شهری ؛ معیارها و الگوها

توسعه پایدار شهری ؛ مشارکت

توسعه پایدار شهری ؛ بهترین عملکردها و تجارب جهانی

اساتید این دوره شامل ۴ نفر از متخصصان و مدیران برنامه اسکان بشر ملل متحد و دو استاد ایرانی خواهند بود و همچنین به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد تقدیم می گردد.

تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۶۲۱۲۵۱۶ - ۲۶۲۱۲۵۳۷

نمابر: ۲۶۲۱۲۵۲۲

آدرس سایت: www.iaara.org.ir

آدرس ایمیل: office@iaara.org.ir

    نظرات