نقش دیپلماسی مهارت در تعامل با کشورهای منطقه و همسایه

نقش دیپلماسی مهارت در تعامل با کشورهای منطقه و همسایه

دردنیای رقابتی امروز مهارت آموزی و آموزشهای فنی و حرفه ای دیگر یک بحث درون مرزی و درون کشوری یا ملی نیست چرا که آموزشهای مهارتی در نگاه جهانی جایگاه و اهمیت ویژه خود را پیدا کرده و زمینه بسیار خوبی برای گسترش تعاملات موثر بین المللی به ویژه ارتباط با کشورهای منطقه و همسایه است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات