دکتر مهدی روانشادنیا کاندیدای نهمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

دکتر مهدی روانشادنیا کاندیدای نهمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران روز دوشنبه ۲۶ مهر به صورت الکترونیکی برخط برگزار می شود.

دکتر مهدی روانشادنیا (با کد 3044)دانشیار مهندسی و مدیریت ساخت و از  چهره های خوشنام صنعت ساختمان برای انتخابات نظام مهندسی کاندیدا شده و برای تحول در سازمان برنامه های خوبی دارند.

حضور و مشارکت همه ما بهتر شدن سازمان نظام مهندسی، شفافیت، سلامت سازمانی و ارتقا شان و منزلت همکارانمان را به دنبال دارد.

بیایید امروز با هم متعهد شویم تا سه سال بیش از پیش با هم باشیم و با مشارکتمان در انتخابات و اداره سازمان روزهای بهتری برای مهندسان و مهندسی ایران رقم بزنیم.

برای آشنایی بیشتر با ایشان بررسی منابع زیر را پیشنهاد می دهیم:
لینک سایت:
www.irancem.com

www.ravanshadnia.ir

 

    نظرات