چگونگی طرح شکایت الکترونیکی

چگونگی طرح شکایت الکترونیکی

http://www.bananews.ir/ طرح شکایت در شورای انتظامی از این پس با مراجعه به تارنمای «shoraentezami.ir » با ورود به سامانه شورا امکان پذیر است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، شورا به موجب مفاد ماده ۸۵ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تخلفات حرفه ای ، انضباطی و انتظامی اعضاء نظام مهندسی استان اعم از اینکه دارای پروانه اشتغال به کار حرفه ای و یا فاقد آن باشند را بر اساس مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا و نیز نقشه ها اسناد و مدارک فنی و مستند ، مورد رسیدگی الکترونیکی قرار می دهد. بنابراین ضروری است اسناد و مدارک بشرح زیر به طور کامل تهیه و پیوست شکایت الکترونیکی شود.

۱٫ پروانه ساختمانی.

۲٫ نقشه های مصوب.

۳٫ آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.

۴٫ آراء کمیسیون توافق.

۵٫ گزارش های مرحله ای مهندس ناظر از شروع به کار عملیات اجرائی.

۶٫ تصویر قرارداد های مرتبط با نوع خدمات مهندسی.

۷٫ گزارش های مأمورین بازدید شهرداری.

۸٫ گزارش های کارشناسی میدانی انجام شده.

۹٫ هر گونه ادله کتبی، اسناد، مدارک و کارشناسی مرتبط و معتبر، نسبت به نوع تخلف مورد شکایت اعم از حرفه ای- انضباطی و انتظامی .

 

 

    نظرات