مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی منتشر شد

مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی منتشر شد

http://www.bananews.irمجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادیدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی در روزهای ۲۸ و۲۹ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس ۱۹۵ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۱۱۶ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

ارزیابی موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در یک نگاه
نقش پارک های فناوری در تشکیل شرکت های تعاونی و توسعه کارآفرینی
بررسی نقش مراکز رشد (انکوباتورها) در کارآفرینی
بررسی موانع توسعه فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زا در میان زنان جامعه
بررسی فرآیند یادگیری کارآفرینی و ارائه چارچوبی مفهومی
نقش تعاونی ها ی دانش بنیان در توسعه اقتصاد
در سال جهاد اقتصادی؛ با رویکردی به رشد و توسعه اقتصادی
دانشگاه های نسل سوم (دانشگاه کارآفرین)
تاثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری در سازمان برای بهره گیری از مزایای جهانی
بطه بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی در شیراز
ایجاد اقتصاد دانش محور از طریق آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها وتجاری سازی پژوهش
راه های ارتباط صنعت و دانشگاه

آشنایی با مرکز رشد یا انکوباتورامکان سنجی اجرای طرح دورکاری در کشور ایران
زمینهیابی تشکیل تعاونیهای خدمات بهداشتی - درمانی روستایی؛ یک طرح کارآفرینی، جایگزین برنامه ی پزشک خانواده
بررسی تفاوت سلامت سازمانی در سازمان های با مدیران کارآفرین و غیرکارآفرین
بررسی تفاوت میزان انگیزش های مدیریتی مدیران کارآفرین و غیرکارآفرین
بررسی میزان اثربخشی دانشگاه های کارآفرین و توسعه کارآفرینی
بررسی تعاملات نظری میان یادگیری سازمانی، نوآوری و کارآفرینی
بررسی ارتباط بین عوامل استراتژیک کارآفرینی با نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی
به کارگیری کارآفرینی در کشاورزی: موانع و راهکارهای پیشرو
شناسایی مشکلات و موانع موجود در به کارگیری کارآفرینان در برنامه های اجرایی و چگونگی ترغیب کارآفرینان به مشارکت بالاتر
شاخص های کسب و کار و ارتباط آن با کارآفرینی در آموزش عالی
بررسی تاثیر سبک های رهبری تحول آفرین، عدم مداخله و تبادلی مدیران بر میزان کارآفرینی سازمانی
بررسی ارتباط بین کارآفرینی و وضعیت اشتغال در دانش آموختگان رشته کشاورزی شهرستان همدان
خلاقیت و نوآوری و عوامل آسیبزای آن در دانشگاه
تکنیک های کاهش بهای تمام شده ی تولید: گامی موثر در ارتقاء کارآفرینی
ارزیابی روحیه کارآفرینی دانشجویان آموزشکده های فنی و حرفه ای سما (مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی)
کارآفرینی و اشتغال زنان روستایی
دانشگاه و کارآفرینی
عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران تعاونی؛ ارائه مدل مفهومی
توسعه کارآفرینی، ابزار تحقق جهاد اقتصادی
نقش مهارت در کارآفرینی
معنویت در محیط کار، راهکاری برای موفقیت در جهاد اقتصادی
بررسی تاثیر سبک رهبری مبادلهای و تحولگرا بر خلاقیت کارآفرینانه
نقش آموزش در توسعه کارآفرینی
نقش مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی
تجربی نقش مراکز رشد بر کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد
تجربی نقش رضایت شغلی بر کارآفرینی سازمانی
مطالعه تئوریکی تجربی نقش تجاری سازی تکنولوژی در دانشگاه ها
تدوین راهکارهای تبدیل دانشکده های فنی و مهندسی فعلی به دانشکده های کارآفرین پرور
آشنایی با شرکت های تعاونی دانش بنیان
کاهش فقر و مهاجرت روستاییان با کلید طلایی کارآفرینی
اخلاق کارآفرینی، عاملی تسریع کننده در شکل گیری کارآفرینی پایدار
هیجانی با تعارضات سازمانی در کارکنان بانک های شهرستان ایلام با تاکید بر تعارضات بین فردی
بررسی موانع کارآفرینی در حوزه دیجیتال (مطالعه موردی شهر زاهدان)
ساخت و توسعه دانشگاه های کارآفرین؛ راهکار ایجاد اشتغال دانش آموختگان
عوامل مؤثر بر بهره وری سازمان
توزیع عادلانه منابع در استان ها و مناطق شهری و اثر متقابل بر کارآفرینی، اشتغال و جهاد اقتصادی
بررسی رابطه بین خودباوری و اضطراب با خلاقیت معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان در سال ۸۹ ۸۸ و ارائه یک مدل - تحصیلی
توسعه فرهنگ کارآفرینی از طریق معرفی الگوهای موفق کسب و کار و کارآفرینی در جامعه
رابطه بین سرمایه اجتماعی با سطح روحیهی کارآفرینی (مطالعه موردی: مدیران صنایع کوچک و متوسط شهرستان شیراز)
تحلیل نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد دانشی با ارائه یک مدل
عوامل موثر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش
نقش پارک های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی
کارآفرینی و کارآفرین
نقش کارآفرینی در توسعه روستایی
بررسی و مقایسه فرهنگ کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشور
بررسی و مقایسه دیدگاه کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد
تأثیر کارآفرینی و واحدهای درسی مرتبط با آن بر سیاستهای کلی دانشگاههای کشور ایران
بررسی روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کارآفرینی
ارائه الگویی از نقش یادگیری کارآفرینانه در بهره برداری از فرصت ها
موانع اجرایی شرکت تعاونی های دانش بنیان
بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان
کارآفرینی سبز؛ نگرشی نوین در توسعه اقتصادی (موانع و محرک ها)
تاثیر طرح تحول اقتصادی بر افزایش کارآفرینی بورس اوراق بهادار در ایران
نیازسنجی آموزشی زنان کارآفرین شهر اصفهان از دیدگاه دانشجویان دانشکدهی علوم تربیتی دانشگاه خوراسگان
یزان پاسخگویی عناصر برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به پرورش رفتار کارآفرین در دانشجویان
نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی در خلاقیت و کارآفرینی کارکنان
تأثیرآی تی و اینترنت در اقتصاد وتحول بازارکار
تحلیل نقش خلاقیت در کارآفرینی با تاکید بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقای سطح کارآفرینی
بررسی وضعیت مهارت های کارآفرینی در برنامه درسی دوره کارشناسی دانشکده فنی- مهندسی و دانشکده علوم انسانی از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه مازندران
جایگاه فناوری اطلاعات در اجرای طرح دورکاری و ارتقاء سطح کارآفرینی
تدوین استانداردهای اعتباربخشی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه های ایران با رویکرد اشتغال زایی فارغ التحصیلان
ابعاد و جنبه های کارآفرینی شرکتی
کارآفرینی درون سازمانی؛ ماهیت و ابعاد آن
ارائه مدلی جهت ایجاد کارآفرینی سازمانی پایدار
بررسی رابطهی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی با رضایت شغلی
مدیریت مشارکتی و خلاقیت کارکنان
راهکارهای افزایش خلاقیت کارکنان با تاکید بر سبکهای رهبری
رفتار شهروندی سازمانی و رفتارکارآفرینانه بایستههای رفتاری برای موفقیت در جهاد اقتصادی
طرح دورکاری در سازمان ها و تاثیر آن بر شکوفایی خلاقیت کارکنان
ارتباط کارآفرینی با مراکز دانشگاهی و صنعت
بررسی تاثیر کارآفرینی بر پیشبرد تعاونی ها
مقدمه ای بر کارآفرینی، سیرتاریخی، مدل ها و شاخص های اندازه گیری آن متناسب با وضعیت ایران
آموزش عالی و رویکرد دانشگاه های کارآفرین
بررسی سنجش میزان روحیه کارآفرینی و عوامل موثر بر آن در بین آموزش دیدگان دوره کارآفرینی در مقایسه با آموزش ندیدگان در بین کارآموزان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان در سال ۱۳۸۹
رویکرد کارآفرینانه دانشگاه ها در جهت افزایش اشتغال
روندها و رویکردها در آموزش کارآفرینی: نگرشی بر تجارب جهانی
رهبری و کارآفرینی: اشتراکات و تمایزات
رابطه بین رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی
بررسی تأثیر پارک های علم و فناوری بر میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
استفاده بهینه از مکان و نهاده ها، راهکاری مناسب برای جهاد اقتصادی در مناطق روستایی
کارآفرینی، موتور محرک توسعه اقتصاد تعاون
بررسی رابطه بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیران مدارس شهرستان گچساران
بررسی رابطه هوش هیجانی با خلاقیت و رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان بم در سال تحصیلی ۸۸– ۸۹
نقش دانشگاه در آموزش و توسعه کارآفرینی میان دانشجویان
بررسی شیوه های تأمین مالی شرکت های تعاونی دانش بنیان
بررسی نقش مراکز کارآفرینی دانشگاهی در فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان و ارائه الگویی اثربخش
بررسی عوامل تشکیل دهنده احساس رضایتمندی شغلی و پیامدهای آن درمیان کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بهبهان
ریشه یابی موانع برنامه ریزی خلاقانه در جهت افزایش کارآفرینی
تاثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی در سازمان ها
بررسی نقش آموزش عالی در توسعه اجتماعی و کارآفرینی اقتصادی شهرستان ممسنی
جهاد اقتصادی، راهکار توسعه و بهره وری در ایران
مطالعه ارتباط مدیریت دانش استراتژیک با عملکرد و توانایی نوآوری سازمان
بررسی نقش اعتماد اجتماعی و آموزش کارآفرینی در شکل گیری روحیه کارآفرینی
تبیین ارتباط بین جو نظام آموزش عالی و پرورش روحیه خلاقیت و کارآفرینی در دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور عسلویه)
نقش کارآفرینی سازمانی در توسعه اقتصادی کشور
استلزامات کارآفرینی روستایی در مسیر توسعه
آیا بین زنان و مردان کارآفرین تفاوتی وجود دارد؟
بررسی عوامل مؤثر بر پرورش کارآفرینان: مطالعه موردی شرکت های تعاونی شهرستان بندر انزلی
ارائه طرح پورتال آموزش خصوصی مجازی بر مبنای جایگاه فناوری اطلاعات در اجرای طرح دورکاری و ارتقاء سطح کارآفرینی
رابطه کارآفرینی با چالش های اقتصادی قرن بیست و یک
ترسیم چارچوب رابطه خلاقیت، کارآفرینی و دورکاری با مدیریت اقتصاد در سازمان ها
طرح دورکاری و تأثیر آن بر شکوفایی و خلاقیت کارکنان در سازمان ها
تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه کارآفرینی سازمان ها
بررسی وضعیت و ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
بررسی میزان اهمیت کارآفرینی بر اشتغال در جامعه
کارآفرینی، مهمترین زیرساخت جهاد اقتصادی
تجاری سازی نتایج تحقیقات مطالعه موردی (پژوهشکده کشاورزی کرج)
تاثیر پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران در سال جهاد اقتصادی
بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان نی ریز
خلاقیت سازمانی راهبردی استراتژیک برای توسعه کارآفرینی سازمانی
تبیین مدل کارآفرینی در صنایع کوچک مازندران بر مبنای مدل هنری مینتزبرگ
بررسی تاثیر ویژگی های جامعه شناختی بر گرایش به کارآفرینی از دیدگاه کارآفرینان استان بوشهر
بررسی ویژگی های روانشناختی کارآفرینانه در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت های فعال در صنایع فلزی، شهرک های صنعتی کرمان)
نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء سطح مشاغل در جامعه اطلاعاتی
توسعه آموزش کارآفرینی دانشگاهی؛ روند موجود و مدل های جایگزین
به کارگیری بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و بزرگ؛ ارائه مدل مفهومی
بررسی میزان پیادهسازی فرآیند کارآفرینی در محیط دانشگاهی (مطالعه موردی: مرکز علمی کاربردی سازههای سنگین مازندران)
بررسی نقش آموزش کارآفرینی در راستای تحقق شعار جهاد اقتصادی
بررسی رابطه بین کارآفرینی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ستادی بانک ملی
فرهنگ کارآفرینی سازمانی و بررسی آن از دیدگاه صاحب نظران مختلف
بررسی مفاهیم کارآفرینی و چشم انداز این بحث در جامعه ایران
جهاد اقتصادی با تمرکز بر فعالیت های کارآفرینی
کارآفرینی اجتماعی فراتر از کارآفرینی اقتصادی
اشتغال زنان درایران
کارآفرینی در علوم انسانی
رهبری تحول آفرین و نقش آن در سازمان
و جایگاه آموزش عالی درتوسعه کار آفرینی در هزاره سوم
نقش خلاقیت و نوآوری کارآفرینان در پیشبرد اهداف بازار و توسعه اقتصادی کشور
بررسی مدل های نوین کارآفرینی به منظور ارائه مدلی جامع جهت پرورش کارآفرین در ایران
شناسایی و تحلیل فرصت های کارآفرینانه در بیمارستانهای شهر اصفهان
ظهور دانشگاه کارآفرینی و چالش های موجود
کارآفرینی و تعاونیهای مرتعداری در کشور با تأکید بر استان گلستان
بررسی گامها و مراحل اساسی در بهبود عملکرد تعاونیهای منابع طبیعی (مطالعهای در تعاونیهای مرتعداری استان گلستان)
شناسایی عوامل موثر بر فرآیند تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی
توسعه فرهنگ کارآفرینی گامی در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی
نقش خلاقیت و نوآوری کارآفرینان در پیشبرد اهداف بازار و توسعه اقتصادی کشور
فارغ التحصیلان دانشگاهی و ارتباط با بازار کار، با نگرشی به سوی طرح کارورزی
نقش آموزش عالی در توانمندسازی دانش آموختگان برای ایجاد اشتغال پایدار
تشکیل کمیته های تخصصی برای ایجاد راهکارهای مناسب اشتغال دانش آموختگان
راهبردهای گسترش تعاونی های دانش آموختگان دانشگاهی
رابطه بین کارآفرینی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت مینو
ارزش آفرینی در کسب و کار الکترونیکی و جایگاه استراتژیهای نوظهور و انکوباتورها درسازمانهای کارآفرین
تعاونی ها و موانع و مشکلات پیش روی
گسترش همکاریهای دانشگاه و صنعت با تأکید بر جایگاه دولت و عملکرد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری
استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی
سنجش میزان آگاهی از کارآفرینی و رابطه آن با میزان کارآفرینی در مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان
نقش دولت در توسعه آموزش کارآفرینی بخش کشاورزی
کارآفرینی و رفع موانع اشتغال پایدار در بخش کشاورزی
نقش کارکنان خلاق و توانمند در سازمان های امروز
بررسی رابطه بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی کارکنان
تجاری سازی خلاقیت و نوآوری در سازمان های صنعتی
دستیابی به مزیت رقابتی با ایجاد خلاقیت و نوآوری در دانشگاه های آزاد اسلامی
نقش بنیادی سبک رهبری در توسعه کارآفرینی
نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه ی کارآفرینی
دانشگاه کارآفرین ضرورتی برای آموزش کارآفرینی
بررسی نقش فرهنگ و تعهد سازمانی در کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد
اجرای طرح دورکاری در سازمان ها و تأثیر آن بر نوآوری و خلاقیت کارکنان
مطالعه و بررسی تأثیر تولید و انتقال فناوری و توسعه کارآفرینی تکنولوژیک بر امنیت اقتصادی
نقش دانشگاه ها در پرورش کارآفرینی و خلاقیت با توجه به رشد بیکاران دانش آموخته
کارآفرینی و خلاقیت در آثار منظوم و منثور ادب فارسی
بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین دبیران آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان
عوامل بازدارنده و ترغیب کننده خلاقیت در سازمانها
ویژگی های فردی، سرمایه اصلی کارآفرینان
خلاقیت و نوآوری در سازمان ها؛ چالش ها و راهکارها
نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی
موانع ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی
بررسی کارآفرینی و دانشگاه به عنوان سازمان کارآفرین
بررسی اثر آموزش های کارآفرینی بر ایجاد ویژگی های کارآفرینانه در دانشجویان دانشگاه ایلام
اهمیت و ضرورت توجه به کارآفرینی به منظور دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی
مهندسی خلاقیت ،،(TRIZ) ،ابزاری برای نوآوری
بررسی موانع خلاقیت کارکنان شرکت ملّی گاز ایران
ارتقاء موفقیت صنایع تولیدی از طریق مدیریت منابع انسانی؛ بررسی موردی استان مرکزی
بررسی رابطه اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی با کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک
بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین مدیران و کارآفرینی کارکنان پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران
بررسی عوامل مختلف موفقیت در شرکت های بزرگ کارآفرین غیر ایرانی
بررسی و تبیین موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
بررسی عوامل مختلف موفقیت درشرکت های بزرگ کارآفرین غیرایرانی
توسعه کارآفرینی، عاملی مهم در رشد اقتصادی
ابعاد طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

    نظرات