وقوع ۶۳ زمین لرزه در استان فارس

وقوع ۶۳ زمین لرزه در استان فارس

www.bananews.irشبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، وقوع ۶۳ زمین لرزه در حوالی اردکان و نورآباد واقع در استان فارس را ثبت کرده است.

براساس این گزارش ، این زمین لرزه ها از ساعت ۲۵/۹ دقیقه روز چهارشنبه تا ساعت ۴۵/۲۳ دقیقه به وقوع پیوسته است.

شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری کوچکترین زمین لرزه را به کوچکی

۱/۵ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) به طول جغرافیایی ۹۷/۵۱ درجه و عرض جغرافیایی ۰۸/۳۰ درجه در ساعت ۲۳ و ۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه و بزرگترین آن را در ساعت ۹ و ۲۵ دقیقه و ۴۶ ثانیه و به بزرگی ۳/۵ درجه در امواج درونی زمین (ریشتر) به طول جغرافیایی ۷۹/۵۱و عرض جغرافیایی ۲۰/۳۰ ثبت کرده اند.

 

منبع:ایرنا

    نظرات