نشر الکترونیکی مقالات اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

نشر الکترونیکی مقالات اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایراندر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، دوم و سوم آذر ماه ماه ۱۳۹۰ توسط شهرداری مشهد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس ۹۷ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۶۸۹ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

سنجش میزان تاثیر ارزشهای محیطی برانتخاب محل سکونت و تمایل به پرداخت اقتصادی آنها
بررسی اثرات رفاهی سیاست های مختلف تغییر درآلودگی هوا درایران مطالعه موردی شهر مشهد
برآورد ارزش تفریحی پارک فدک شهرستان خوی به روش هزینه سفر فردی
نقش سرقفلی دربازداری توسعه مراکز تجاری
مدل تعیین قیمت مسکن کاربردی از روش رگرسیون موزون جغرافیایی
بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدارشهرداری تهران و اولویت بندی آنها
روشهای تامین منابع مالی نوسازی بافت های فرسوده درایرانصکوک اجاره ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهری
مالیات براملاک منبع مناسب برای تامین مالی بخش عمومی شهری درایران مطالعه موردی شهرداری اصفهان
بررسی زمینه های رانت جویی درساختار بودجه ای شهرداری ها و ارتباط آن با کارایی نمونه موردی شهرداریهای کلان شهرها
تامین مالی پایدار شهر: چگونگی تامین مالی به منظور توسعه پایدارشهری
بازنگری راهبردی نظام مالی مدیریت محلی کلانشهر های ایران مطالعه موردی شورای اسلامی کلان شهر مشهد
مدیریت آب و اقتصادشهری پایدار بانگاهی به شهر مشهد
بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده خدمات شهری مشهد استان خراسان رضوی و مقایسه آن با سایر مراکز استانهای کشور در برنامه چهارم توسعه
محاسبه سطح توسعه پایدارشهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی SAFE مطالعه موردی چند کلان شهر منتخب ایران
ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیکهای AHP و Delphi مطالعه موردی شهرکاشمر
بررسی و شناسایی زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری در شهر مطالعه موردی شهر گرگان
بررسی تاثیر شاخصهای سرمایه اجتماعی بروضعیت اقتصادی محله مطالعه موردی محله طلاب
مقدمه ای برفرآیند طراحی و برآورد تابع رفاه اجتماعی شهری و تحلیل نقش آن در برنامه ریزی شهری
برآورد سرمایه اجتماعی درمناطق مختلف شهر مشهد و ارایه راه کارها جهت ارتقاء آن در راستای وظایف شهرداری
بحثی پیرامون سرمایه ی اجتماعی و رابطه ی آن با مدیریت و اقتصادشهری مطالعه موردی: مشهد و سبزوار
نقش سرمایه اجتماعی دروضعیت اقتصادی بازارهای سنتی درایران
بررسی دو تجربه جهانی در ارتقاء صنعت گردشگری و پویایی اقتصاد شهری
بررسی نقش گردشگری دراقتصاد استان کرمان و توسعه کالبدی شهرستانهای آن
بررسی تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بربهای تمام شده خدمات سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی مطالعه موردی: شهر مشهد
تحلیل تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بردرآمد و هزینه کلان شهرها تشخیص فرایندها و تاثیرات بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان
تعیین ذینفعان برنامه پرداخت نقدی پس از هدفمندی یارانه ها در مناطق شهری ایران
مشارکت عمومی در تهیه طرحهای توسعه شهری - گامی به سوی اقتصادپایدار شهرها
بررسی عوامل موثربررضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات ارایه شده درپارکهای شهر تبریز
طراحی الگوی اولویت بندی راهبردهای توسعه سیست مهای حمل و نقل شهری
بررسی جایگاه حمل و نقل درتوسعه اقتصادی پایدارشهری
ارتقای بهره وری منابع شهری با رویکرد نظام جامع مدیریت سبد پروژه ها و مهندسی ارزشمطالعه موردی شهرداری اصفهان
توسعه کارآفرینی درحوزه مدیریت شهری راهکاری به منظور احیاء اقتصادی بافت های فرسوده شهری
توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی با تکیه برسرمایه اجتماعی نمونه موردی شهرک شهید باهنر مشهد
بررسی ابعاد اقتصادی - اجتماعی و کالبدی ۸ منطقه حاشیه نشین شهر اهواز
تحلیل تمرکز شهری و تاثیر سرمایه گذاری دولت دربخش حمل و نقل برآن
بررسی تاثیر جریان سرمایه برعدم تعادل فضایی درشهر تهران نمونه موردی: منطقه ۵ تهران
نقش بازاریابی شهری درجذب سرمایه برای مدیریت یکپارچه شهری
شناسایی عوامل موثر بروفاداری شهروندان به بازارهای شهرداری مشهد براساس مدل سازمان های پاسخگوی سریع FRO
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصاد محله بررسی فعالان اقتصادی محله غیررسمی شمیران نو
نقش سرمایه اجتماعی در تسریع و تسهیل جریان نوسازی دربافت فرسوده شهرها با بررسی نمونه موردی محله خانی آباد تهران
بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی شهر
عوامل موثربراجاره مسکن درشهرشیراز
تاثیر مصرف نهایی خانوارهای شهری برانتشار گازهای گلخانه ای ناشی از بخشهای مختلف اقتصادایران
بهره گیری از سرمایه اجتماعی درجهت به سازی و نوسازی بافت های فرسوده نمونه موردی: محله آخوند واقع درشهرقزوین
بررسی میزان مشکلات تاثیرات و روشهای خصوصی سازی درمعاونت خدمات شهری شهرداری مشهد
تحلیلی برجاذبه های گردشگری شهری و نقش آن در تحول اقتصادی موردی: شهر اردبیل
راهبردهای توسعه گردشگری رویدادها درکلانشهرها و تاثیر آن براقتصادگردشگری درایران
نقش گردشگری دراقتصادشهری مطالعه موردی شهر سرعین استان اردبیل
برنامه ریزی برای گسترش سیاست های مسکن گروه های کم درآمد شهری برای مهاربازار غیررسمی مسکن نمونه موردی شهر تهران
بررسی نقش پارکهای آبی درجذب گردشگر برای توسعه اقتصادی شهرها نمونه موردی مجموعه موجهای آبی مشهد
بررسی اثرات زیست محیطی هدفمند کردن یارانه ها و توسعه اقتصاد شهری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)
بررسی ارتباط بین تقاضای وام رهنی و عرضه مسکن درمناطق شهری ایران
تحلیلی بروضعیت بخش اقتصادی و مسکن شهر جدید بینالود
بررسی اثرات اقصتادی اجتماعی و زیست محیطی مالیات سبز در خراسان رضوی
ارزیابی شاخصهای پایداری دراقتصادشهرساحلی با تاکید بر مدل تعادل اقتصاد دریایی و محیط زیست
ارزیابی اقتصادی - زیست محیطی ناشی از افزایش تراکم جمعیتی مطالعه موردی منطقه ۵ شهرداری تهران
بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت مسکن در ایران با روشهای ECM وARDL
تحلیل دسترسی غیرفضایی به خدمات بهداشتی درمانی درشهر مشهد با تاکید بر شاخصهای اقتصادی
شهرنشینی و آلودگی هوا درایران
اثر درآمدهای نفتی برتامین درآمد شهرداریهای کلان شهرهای ایران
برآورد میزان تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت هوا درکلان شهر تبریز
بررسی میزان تناسب منابع درآمدی و ماموریت های شهرداریها مورد مطالعه شهرداری تهران
قطع وابستگی نظام درآمدی شهرداری ها به تراکم مازاد ساختمانی امری سهل و ممتنع رویکرداقتصادسیاسی به نظام درآمدی شهرداریها
ارزیابی کارایی عملکردی سیستم حمل و نقل اتوبوسهای تندروشهرتبریز
جذب سفر و کالیبره نمودن مدلهای حمل و نقل کاربری های تجاری درشهر مشهد
مکان یابی بازارهای روز شهری به روش جایابی چندتسهیلاتی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP به منظورمدیریت بهینه حمل و نقل شهری
تحلیل اثرات متقابل سیاست های حمل و نقل در اقتصادشهری
رویکرد ارتقاء محیط زیست شهری با تاکید برراهبردهای اقتصادی برنامه های توسعه شهری توسعه ارزیابی راهبردی زیست محیطی SEA نمونه موردی برنامه راهبردی شهرتهران
بررسی روشهای ارزش گذاری اقتصادی درتحلیل مسائل زیست محیطی شهرها
امکان سنجی حفاظت از ارزشهای محیطی باغات سنتی شهر قزوین با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه TDR
پیش بینی ارزشگذاری و ترسیم نقشه آلودگی هوای شهر مشهد مطالعه موردی گاز منوکسید کربن
ارزیابی اقصتادی گسترش حیات شهری درترازهای زیرسطحی بافت پیرامون حرم مطهررضوی
تحلیل و بررسی نگرش اقتصادفوردگرا ودگرگونی های کالبدی شهری درایران
تفکیک و آماده سازی اراضی شهری چالشی در ناپایداری درآمدهای شهرداریها نمونهموردی شاهین شهر
مروری برتجارب جهانی درزمینه تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری
بررسی وضعیت بازار مسکن درمناطق شهری با تاکید برشهر مشهد
ارزش افزوده اقتصادی ناشی از اجرای پروژه های توسعه حمل و نقل عمومی
تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت؛ فرصت ها و تهدیدها نمونه موردی طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع)
بررسی منابع درآمدی شهرهای جدید استان سیستان و بلوچستان
تخصیص بهینه منابع درآمدی بوسیله اجرای بودجه ریزی عملیاتی با رویکردکارت امتیازی متوازن
بررسی منابع تامین درآمدهای شهرداری تهران از دیدگاه شهروندان
استراتژی توسعه شهری CDS گامی به سویدستیابی به توسعه پایدار شهری
تحلیل شاخصهای اقتصادی درسنجش کیفیت زندگی
بررسی رابطه بین توسعه شهری و خالص مهاجرت شهرستانهای استان کرمان با استفاده از روش منطق فازی
نابرابری اقتصادی و شکل گیری و رشد سکونتگاه های غیررسمی درشهرها - با تاکید برمورد ایران
ضرورت ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی - خارجی دربهسازی بافت فرسوده شهری
عبور از مسکن شروع اقتصادشهری
بررسی نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی در پویایی اقتصادشهری با تاکید بر حکمروایی خوب شهری نمونه مورد مطالعه کلان شهر زاهدان
صرفه جویی اقتصادی در سیستم حمل و نقل درون شهری با کنترل مصرف بنزین از طریق جایگزینی خودروها با دوچرخه های الکتریکی
بررسی واولویت بندی شیوه های خدمات رسانی نوین در بازارهای ارزاق شهرداری مشهد
برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری راهی برای توسعه اقتصادی شهرها نمونه موردی شهر نیشابور
بررسی ارتباط علی بین توریسم و درآمد سرانه خانوارهای شهری درایران ۱۳۳۸-۱۳۸۶
امکان سنجی ایجادکمپینگ درشهر همدان با هدف توسعه صنعت گردشگری
توریسم و توسعه اقتصاد شهری؛تاثیر صنعت گردشگری بردرآمد و اشتغال افراد درشهرها
بررسی تاثیر پرداخت یارانه بنزین برتمرکز شهری درطی فرآیند هدفمندسازی یارانه ها با استفاده ازروشهای ECM,ARDL
تحلیل تاثیر هدفمندی یارانه بنزین برنخست شهری استانهای کشور

    نظرات