طرح‌ جامع جدید‌ مدیریت آبهای ‌سطحی تدوین ‌شد

طرح‌ جامع جدید‌ مدیریت آبهای ‌سطحی تدوین ‌شد

http://www.bananews.ir/معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از تدوین طرح‌جامع جدید مدیریت آبهای ‌سطحی خبر ‌داد و گفت: طرح ‌جامع جدید مدیریت آبهای‌ سطحی با رویکرد مدیریت ‌پایدار آبهای‌ سطحی، در سال جاری بـه‌اجـرا در خواهد آمد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مازیار حسینی ضمن افزود: در طرح‌ جدید، دیدگاه جمع‌آوری و هدایت آبهای‌سطحی به مدیریت‌ پایدار آب‌های‌سطحی تبدیل شده‌است. یعنی به‌جای جمع‌آوری آب و انتقال آن به اراضی پایین‌دست ، کاهش‌حجم روان آب ، کنترل در‌منشاء و مدیریت‌ منابع به‌ صورت‌محلی و منطقه‌ای مدنظر قرار ‌گرفته و نگاهی کاملاً زیست‌ محیطی و منطبق براصول توسعه‌پایدار براین فرآیند حاکم شده است.

وی در ادامه گفت : در مدیریت آب‌های‌سطحی دو رویکرد وجود دارد؛ یکی جمع‌آوری و انتقال‌آب به‌خارج از حوزه که تاکنون به‌این شکل انجام‌می‌شده‌است و دیگری کاهش‌حجم رواناب، کنترل در منشاء و ذخیره‌آب در نزدیکی محل‌تولید رواناب و نهایتاً بازگرداندن آن به چرخه‌طبیعی که در طرح‌جامع جدید رویکرد دوم دنبال می‌شود.

حسینی افزود: به‌عنوان نمونه یک بوستان در حالت طبیعی کاربری خود را دارد اما در‌مواقع بروز سیلاب می‌‌توان با اجرای تمهیداتی، از آن به‌عنوان حوضچه آرامش استفاده‌کرد و با‌انتقال جریان‌سیلاب به آن، آب را در محل نگهداری‌کرده و سپس به‌زمین برگردانده یا مورد ‌استفاده قرار داد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با‌ تأکید بر ‌اینکه این رویکرد جدیدی است و باید بستر‌سازی لازم برای آن انجام‌ شود خاطر نشان ساخت: با اجرای این طرح، فرآیند جمع‌آوری و انتقال آب‌های‌سطحی به‌مدیریت آبهای‌سطحی تبدیل‌‌شده و استفاده‌های لازم نیز از رواناب‌سطحی صورت خواهدگرفت.

وی با ‌اشاره به‌ اینکه طرح‌جامع جدید توسط تیم‌علمی متشکل از مشاوران‌داخلی و خارجی تهیه ‌شده‌است خاطر‌نشان ساخت: ازاین پس باتوجه به طرح‌جامع جدیـد، اولـویـت‌هـای‌اجرایـی سـازمـان‌مشـاور فنی و مهندسی شهرتهران، شرکت خاکریزآب و شهرداریهای ‌مناطق تعریف خواهدشد همچنین طرحهای‌قبلی نیز با این طرح سنجیده‌شده و در‌صورت نیاز تطبیق‌داده می‌شود.

حسینی تصریح کرد: این طرح تا مرحله اجرایی‌شدن بسیار‌سریع پیش‌رفته و امسال اجرایی می‌شود.

 

 

    نظرات