مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه منتشر گردید

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه منتشر گردید

http://www.bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی عمران و توسعهدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه،  ۴ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس ۴۵۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۵۴۳ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تأثیر افزودن سولفات آلمینیوم (زاج سفید) در تثبیت شیمیایی خاک رس واگرا (مطالعه موردی)
کاربرد های روش های بیوهیدرولیکی در کنترل فرسایش آبراهه های طبیعی (مطالعه گیاه وتیور)
شبیه سازی عددی الگوی جریان حول آبشکن های متناوب با نرم افزار CCHE2D(مطالعه موردی حوزه ی کال شور استان گلستان)
پهنه بندی سیلاب دشت رودخانه به کمک نرم افزار HEC-SMS (مطالعه موردی بازه ای از رودخانه کارون)
پیش بینی مهاجرت پیچانرودی به کمک روابط تجربی (مطالعه موردی بازه ای از رودخانه کارون)
بررسی عددی اثر میان گذر مستقیم بر روی الگوی جریان در قوس رودخانه (مطالعه موردی رودخانه کارون)بررسی احتمال و تحلیل ریسک در روانگرایی سدهای خاکی
بررسی تکنولوژی سیستم های گرمایش و سرمایش خورشیدی برای رسیدن به معماری پایدار
محاسبه پارامترهای تغییرشکل خاکهای رسی بر اساس آزمایش پرسیومتری و روابط تجربی
بررسی روشهای کاهش انرژی زلزله و بررسی علل پایداری ساختمان ها در زلزله ۸,۹ ریشتری ژاپن
دگرگونی های دیجیتالی و معماری های محاسباتی
بررسی کاربری سد های لاستیکی و وضعیت آن ها در ایران
بهسازی لرزه ای قابهای دارای دیوارآجری
بررسی آنالیزهای تراوش، استاتیکی و دینامیکی سد خاکی بش قارداش
درآمدی بر معماری پایدار با توجه به رویکرد معماری سبز
مدل سازی دینامیکی نوار با خم اولیه به عنوار میراگر جهت کاهش پاسخ های سازه
ارزیابی سطح عملکرد ساختمانهای طراحی شده بر اساس استاندارد ۲۸۰۰
بررسی عملکرد فنی و اقتصادی ژئوممبرین و مقایسه آن با سایر سیستم های نفوذناپذیر
تحلیلی بر کاربرد RS و GIS در برنامه ریزی و توسعه شهری و منطقه ای
کاربردGIS در مدیریت و برنامه ریزی سیستم حمل و نقل شهری
کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ
افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک ها با گذشت زمان
بررسی کارآیی ستون ته نشینی به عنوان پیش تصفیه در بهبود عملکرد صافی های شنی کند جهت حذف کدورت آب رودخانه هراز
بهسازی زمین به روش ابر تراکم، انواع آن و عوامل مؤثر در طراحی روش ابر تراکم
تحلیل پایداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش تفاضل محدود
خطر پدیده انفجارسنگ و ایمن سازی محیط کار تونل انتقال آب بهشت آباد
ارائه عوامل موثر و شاخصهای اقتصادی حملونقل پایدار شهری
پاسخ لرزه ای سازه های بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته
بررسی پدیده قیرزدگی، مطالعه موردی کیلومتر ۴۰ محور اهواز – مسجد سلیمان
بررسی ضریب رفتار سازه های بتنی نگهدارنده خطوط لوله برافراشته
بررسی مخاطرات زمینشناسی محتمل در جریان حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد
اثرات مولفه های افقی و قائم زلزله های حوزه نزدیک در پاسخ چرخهای پلهای بتنی با پایههایکوتاه و بلند
ارزیابی اثر تزریق نمک های آهن در حذف کرومپساب خروجی صنایع تولیدی در فیلتردرشت دانه افقی
بهبود وضعیت ترافیکی توسط نرم افزار شبیه سازAimsun با استفاده از پارامتر های بهینه نرم افزار Synchro مطالعه موردی، شهرستان رشت
بررسی اثر بازشو بررفتاردیوارهای با مصالح بنایی غیر مسلح تقویت شده با مصالح FRPتحت اثر بارگذاری رفت وبرگشتی
مطالعه آزمایشگاهی تاثیرتیغه هدایت کننده جریان بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوبگیر،ورودی کانال های آبیاری
معماری سنتی گیلان ، معماری پایدار
ارزیابی مصرف بهینه مصالح ساختمانی –صنعتی ونقش آن در ایجاد محیط زیست پایدار
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روی ضریب ظرفیت باربریNγ در خاک غیراشباع
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روی ضریب عکس العمل بستر پی دایرهای
طرح احیا و ساماندهی وبررسی معماری و پایداری گذر تاریخی صاحب جمع کرمانشاه
تاثیر راهکارهای سبک سازی در کاهش وزن سازه های بتنی
پایدارسازی گود به روش میخ کوبی و بررسی عددی پارامترهای موثر در آن با استفاده ازمدل سازی دوبعدی
مقایسه عملکرد لرزه ای سیستم های لوله ای در سازه های بلند مرتبه فولادی
تعیین منحنی توزیع ضریب اطمینان در مقابل پارگی تسمه های فولادی به کاررفته در دیوارهای حائل مسلح با استفاده از توابع احتمالی توزیع نرمال
راهکارهای اجرایی برای معماری پایدار با نگرش به هزینه اجرا
اقلیم و ساختمان در برنامه ریزی وتوسعه پایدار مناطق گرمسیری (نمونه موردی بندر خرمشهر)
نظری برمعماری، طبیعت وتوسعه پایدار
استفاده از بتن خود متراکم درروکش کردن بتن های قدیم
بادگیر نمادی از معماری پایدار در اقلیم گرم و خشک
زری اسکیپ دانشی نوین در معماری منظر پایدار بوم های بیابانی
خانه چهارفصل ، معماری پایدار در اقلیم گرم و خشک نمونه موردی: خانه چهارفصل یزد
تعیین طیف طرح لرزهای سازهها بر مبنای طیفهای خطر یکنواخت در مناطق مختلف ایران
نقش تحلیل احتمالاتی خطر لرزهای در مدیریت، برنامهریزی و توسعه شهری
تحلیل عددی پی های قرارگرفته روی شیروانی پایدارسازی شده با سپر
نقش کار آمدی مجتمع های ایستکاهی مترو در بهبود کیفیت زندگی شهری با تاکید بر توسعه پایدار
مدل بهینهسازی تک هدفه چند آلاینده برای مدیریت کیفی آب در رودخانهها با استفاده از شاخص کیفی و با رویکرد فازی
مطالعه مناطق روانگرا شده در سدهای خاکی بر اثر وجود لایه ی غیر متراکم و اشباع در پی
مدلسازی پیوستگی بتن و میلگرد FRP توسط نرم افزارAbaqus
تحلیل پاسخ لرزه ایی از مقاوم ساز ژئو سینتتیک در دیوار حائل بهسازی شده
مقایسه ی اقتصادی اجرای روسازی های بتن سیمانی غیر مسلح و بتن آسفالتی گرم (مطالعه موردی استان خوزستان)
کاربرد حفاظت کاتدی در ساختمان های اسکلت فلزی
تحلیل پایداری تونل انحراف آب سد گلورد نکا با استفاده از روش تجربی و عددی
بررسی راهکارهای ارائه شده معماری سنتی و گونه شناسی مسکن بومی همدان در جهت معماری پایدار
شناسایی و مقایسه مهمترین منابع ایجاد ریسک در پروژه های EPC صنعت نفت ایران به کمک استاندارد PMBOK
بررسی انواع پوشش ها در سرای وکیل الدوله کرمانشاه و بحث آسیب شناسی وطرح مرمت بنا (مطالعه موردی)
تونلهای طویل راه آهن و ایمنی آنها
حفاظت و معماری و استحکام بخشی بنای تاریخی حمام حسن خان(مطالعه موردی)
بررسی و مقایسه فناوری ها و روش های نوین مقاوم سازی بناهای تاریخی
بررسی تحلیل دینامیکی سد خاکی بش قارداش
بررسی پایایی بتن خود متراکم در اثر کربنات سازی
بررسی و مقایسه روش طراحی حدی و روش تنش مجاز در وزن سازهی گلخانه ای فرم ونلو به وسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
بررسی اثر طول مخزن بر تنش های وارد به بدنه سد های بتنی در تحلیل دینامیکی
بررسی تغییرات شیب کف مخزن بر تنش های وارد به بدنه سد های بتنی وزنی در تحلیل های دینامیکی
تخمین آسیب پذیری ساختمانها به کمک اندازه گیری های میکروترمور بر اساس مشخصات دینامیکی ساختگاه شهر شیراز
مسیرهای پیاده، عامل حمل و نقل پایدار
بررسی پتانسیل مخاطرات انفجار هوا در آتشباری سازههای زیرزمینی
ارزیابی مقاومت لغزشی روکش میکروسرفیسینگ در آزادراه تهران – قم
طراحی شمع برپایه استفاده بهینه از آزمایشات
نحوه بکارگیری الگوریتم مک برای مشهای colocated
مدلسازی سه بعدی جریان با استفاده از روش حجم های محدود
مقایسه و بررسی عددی دو روش میخ کوبی و انکراژ در نرم افزارplaxis بمنظورپایدارسازی گودها
بررسی روند تولید واستفاده از خرده لاستیک های فرسوده دربتن،آسفالت و قطعات بتنی
شناخت و بررسی عوامل تأخیر و افزایش هزینهها در انجام پروژه های عمرانی و راهکارهای جلوگیری از وقوع آنها
اندرکنش زمان و هزینه انجام پروژههای عمرانی اتمام یافته با تأخیر
بررسی رفتار لرزه ای تونلهای نزدیک گسل و روشهای پیشگیری از شکست
الگوریتم مجاورسازی ساختمانها
امکان سنجی احداث مسیرهای ویژه دوچرخه در معابر شهری ایران با توجه به محدودیت های فیزیکی موجود و طرح های فرادست (مطالعه موردی : منطقه ۸ تهران)
استفاده از آهک و پوزلان برای بهبود ظرفیت باربری خاکهای ماسه سیلتی
مهار ترانشه و خاکریز در حال فرسایش با استفاده از سیستم میخکوبی
معرفی و کاربرد بتن همکریت (بتن دوستدار محیط زیست)
عوامل موثر در حمل و نقل ریلی با ارتقاء کیفیت خطوط ریلی افزایش ایمنی و کاهش سوانح
بررسی عملکرد جداگرهای لرزه ای LRB در کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها بر اساس شاخص های خرابی
زمین لرزه های القائی ناشی از سدها
آنالیز ارتعاشات آزاد یک صفحه مستطیلی کامپوزیتی سه لایه متقارن بوسیله تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم TSDT)
روشی برای شناسایی عوامل موثر بر مقاومت در برابر لغزندگی رویه های آسفالتی
استفاده از روش جریمه داخلی در حل مسائل غیرخطی بهینه سازی سازه ها
بهسازی لرزه ای قاب خمشی بتن مسلح با استفاده از میانقاب شاتکریتی
تاثیر نمک سولفات سدیم بر مقاومت برشی خاک های ریزدانه
فناوری نوین ساختمان های چوبی
مروری بر روش های غیر مخرب تعیین لایه لایه شدگی در عرشه پل های بتنی
تعیین منحنیهای آسیب پذیری لرزهای برای قابهای خمشی فولادی با اتصالات صفحات کناری
معماری پایدار،رویکردی نوین در صنعت ساختمان قرن ۲۱
ارزیابی وارائه طرح سخت کننده در دیوارهای برشی فولادی
بررسی عددی تنش ها در کف جام های پرتابی
بهبود خواص بتن حاوی پوزولان طبیعی بش آقاج با استفاده ازمیکروسیلیس ونانوسیلیس
مطالعه آزمایشگاهی رفتار میراگرهای اصطکاکی دورانی XRFD) در سازه های فولادی
تاثیر مستهلک کننده های انرژی بر مقاوم سازی صفحات فولادی در معرض انفجار
مدیریت بحران درطوفان های گردوغبار مطالعه موردی: مدیریت بحران درطوفان های گردوغباراستان خوزستان
بررسی عددی الگوی جریان و جریان های گردابه ای اطراف آبشکن های سرکج به روش حجم محدود
بررسی کینماتیک و حرکت نقطه به نقطه تماس چرخها با ریل
یکی از کاربردهای نرم افزار LUSAS در مهندسی عمران
بررسی قوانین متداول ترکیب مولفه های متعامد زلزله جهت ارزیابی واقع گرایانه ترین روش ترکیب
ارزیابی دقت و کاربرد روش های مختلف در جمع آثار مودها
بررسی آزمایشگاهی استفاده از سنگدانه های متخلخل سبک وزن در تثبیت زیراساس روسازی های انعطاف پذیر
بررسی تاثیر استفاده از سیستم اصلاح سطح سنگدانه ها با پلیمر بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالت گرم
بررسی جریان ترافیک در آزادراه های کشور و مقایسه با مدل های معتبر جریان ترافیک (مطالعه موردی آزادراه های تهران – قم و تهران – قزوین)
انتخاب بهترین مدل احتمالاتی جهت تخمین تقاضای لرزهای در قابهای خمشی فولادی
جاده های هوشمند خورشیدی راهی برای کاهش تصادفات با حیوانات
آنالیز ریسک خرابی ابزار دقیق در سدهای خاکی (مطالعه موردی سد مارون)
جایگاه طراحی فضای سبز در مجموعه های مسکونی شهری ( بررسی موردی شهر رشت)
تخمین مقاومت خاک زیر پی با استفاده از زمین آمار(مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۲ تبریز)
تاثیرات مدیریت شهری در مقابله با بحران زلزله با نگرشی ویژه بر منطقه ده تهران
تخمین روند تشکیل و حرکت دلتا در مخازن سدها مطالعه موردی سد یامچی اردبیل
رعایت مبانی مدیریت بحران زلزله در طراحی شهری جهت کاهش تلفات زلزله
تأثیر خردههای لاستیک فرسوده بر روی مقاومت برشی ماسه (خاک حاشیه جنوبی دریای کاسپین، شهر رشت)
ارائه پارامتر مدول مقطع موثر در محاسبه خیز تیرهای فولادی سوراخ دار
تجزیه ، تحلیل ، تفسیر و نقد تعهدات و اختیارات کارفرما در شرایط عمومی پیمان
بررسی افت انشعابی بر روی سرریز جانبی مستطیلی در جریان فوق بحرانی
استفاده از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات در تعیین ضرایب جریان بازگشتی یک حوضه آبریز
مقایسه روش لاگرانژی و روش جرم افزوده در تحلیل دینامیکی سدهای کوتاه
مقایسه عددی توزیع سرعت و الگوی جریان اطراف پایه های پل شکاف دار و بدون شکاف
بررسی برخی مفاد تاثیر گذار شرایط عمومی پیمان در ایجاد دعاوی پیمانکاران
بررسی تکنولوژیهای نوین استحصال انرژی از فاضلابهای خانگی در محیطهای مسکونی
بررسی زیر ساختها و تکنولوژی های جدید برای کاهش هدر رفت آب در شبکههای آب و فاضلاب
بررسی تکنولوژیهای کارآمد در زمینه تصفیه لجن فاضلاب
ارزیابی عملکرد میراگرهای ویسکوز نیمه فعال در کنترل پیچشی ساختمان های نامتقارن در پلان
بررسی اثرجا به جایی تکیه گاهها در رفتار لرزهای چلیکهای دولایه
بررسی رفتارلرزهایچلیکهای دولایه در اثرتغییرات نسبت عمق به دهانه و خیزبه دهانه
بررسی نقطه شروع شیب بر روی لنگر خمشی پای دیوارهای ساحلی، تحت تاثیر امواج تصادفی دریا
تحلیل پایداری دینامیکی گود برداری های میخ کوبی شده به روش عددی وآنالیز حساسیت پارامتر های اساسی
بهینه یابی محل قرارگیری شمع های تسلیح کننده شیب خاکی تحت سربار واقع در تاج
بهینه سازی ابعاد تراشه های کف پوش ضایعاتی بمنظور بهبود سی بی آر مخلوطهای ماسه –تراشه های کف پوش
کاهش خطر پدیده کاویتاسیون در سرریز سدها با کنترل شاخص کاویتاسیون
رویکرد کسب و کار اجتماعی در تامین مالی پروژه های زیربنایی شهرستان رودسر
مطالعه رفتار مقاومت برشی غیر اشباع و منحنی مشخصه آب – خاک در مخلوط ماسه - بنتونیت
معرفی یک روش بهینه افزایش ایمنی در تقاطع های چهار راهه
ارائه مدلی برای پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت
مدیریت و به کارگیری سیستمهای هوشمند ساختمانی درکشور ایران
طراحی بهینه روسازی راه بر مبنای ضوابط آیین نامه AASHTO
بررسی پایداری دیواره گود توسط روش نوین ترکیب میخ کوبی و انکر در نرم افزارplaxis
ارزیابی راهکارهای مهندسی جلوگیری از انتشار آلایندههای حاوی فلز سنگین به محیط زیست
بررسی تاثیر شکل سنگدانه بر مقاومت فشاری بتن
تامین آب پایتخت فرضی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره
ارزیابی انتخاب بهینه روش حذف فلزات سنگین ازپسابهای صنعتی
بررسی استفاده از روش الکترواسمزی ونقش آن در پایداری سدهای خاکی
بررسی اثرگیرداری بین اتصالات سگمنتی سیستم نگهداری تونل،برروی تنشها وتغییرمکانهای پوشش تونل
بررسی ارتعاشات پوسته استوانه ای چند لایه با لایه پیزوالکتریک
کمانش ستون هوشمند با لایه پیزوالکتریک
اثرات زیست محیطی توسعه واحدهای صنعتی بر کیفیت سفره های آب زیر زمینی در مناطق خشک ( مطالعه موردی : زیر حوضه یزد- اردکان)
مقایسه رفتار دینامیکی سازه های جداسازی شده تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک
بررسی سطوح عملکرد در سازه های بتنی نا متقارن در پلان با دیوار برشی - قاب خمشی
بیلان آبی سفره آب زیرزمینی دشت کاشان- اصفهان
تعیین ضریب طول مؤثر در قاب های ساده فولادی با اتصالات نیمه صلب وبارگذاری نامتقارن
اندیشههای معماران ایرانی در بهرهوری از چهار عنصر اصلی طبیعت
بهره گیری از عناصر همساز با اقلیم در معماری مناطق کویری ایران در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار
بررسی تغییراتpH خاک محل دفن زباله در اثر نفوذ شیرابه
بررسی اندرکنش خاک- پی- سازه در تحلیل لرزه ای استاتیکی ساختمان ها
تحلیل دینامیکی طیفی مدل سه بعدی خاک- پی- سازه
نظری بررویکرد پایداری در معماری سنتی ایران - الگوها وضوابط پایداری معماری سنتی ایران -
جایگاه ، اهمیت و چگونگی توسعه فرهنگ سازی در تحولات تصادفات جاده ای
کاربرد دیدگاه مهندسی محیط زیست در تصفیه پساب کاغذسازی
راهکار جدیدی در مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی توسط کامپوزیتهای مسلح شده به الیاف FRP)
مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بنایی توسط FRP و مقایسه آن با دیگر روشهای رایج مقاوم سازی
ارتقاء خواص شیمیایی بتن با استفاده از انواع پوزولان ها جهت استفاده در شمع های بتن آرمه پیش ساخته سازه های دریایی منطقه خلیج فارس
تعیین الگوی مناسب برای تشخیص واگرایی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مقایسه عملکرد روش های شبکه عصبی و روش شرارد در تشخیص واگرایی خاک های رسی
مکانیابی ایستگاههای اورژانس شهری با استفاده ازGIS و بهینهسازی شبکه خدمات امدادی
بررسی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی در دشت کاشان - اصفهان
به روزرسانی ضوابط ساختمانهای نامنظم در آییننامهها با بررسی آیین نامههای کشورهای مختلف و مطالعات پژوهشگران
بررسی مشخصات هیدروژئولوژی دشت کاشان- اصفهان
کاربرد روش اجزاء محدود در شبه سازی جریان غیردائمی یک بعدی
مدل دو بعدی شکست سد با حل کننده تقریبی ریمانHLLC
بررسی اثر فاصله شمع ها بر ظرفیت باربری گروه شمع در بار گذاری ثقلی وجانبی
تاثیر بلند مرتبه سازی بر عملکرد شبکه های توزیع آب شهری
بررسی تاثیر درصد وزنی ژئوفوم بر ویژگیهای مقاومتی خاکهای سبک شده با دانههای ژئوفوم
تعیین جریان زیست محیطی بهینه و بررسی تاثیر آن بر تخصیص آب سد درودزن به کاربران سد برای کمینه نمودن فرصت های اقتصادی از دست رفته
بررسی روابط بین مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف بر اساس نتایج ۸۵۸ سری نمونه گیری از پروژه های اجرایی
معماری با شیشه و پیشرفت های این صنعت Glazing
بررسی وارونگی دما(اینورژن) و اثر آن روی آلودگی کلان شهرها)
بهینه یابی چند هدفه قاب خمشی بتنی بر اساس عملکرد لرزه ای و وزن
فرآیند تحلیل خستگی اتصالات توربین های بادی دریایی
ستون فلزی با طول معمولی به روش کمانش خطی و غیر خطی و مقایسه ویژگی آنها با نرم افزار
بررسی هیدرودینامیک ، تفرق و انتقال امواج به داخل حوضچه بندر انزلی
مدلسازی المان محدود سد بتنی به روش استاتیکی غیر خطی با در نظر گرفتن معیار خرابی (مطالعه موردی سد سفیدرود)
اثرات منفی زیست محیطی سد سازی و راهکارهای کاهش آن
انتخاب سیستم بهینهی اجرای پروژه با استفاده از تصمیم گیری چند معیارهMCDM) وروش AHP
تحلیل دینامیکی سازه های شناور بسیار بزرگ
تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر تنش های حرارتی در سدهای بتن غلتکی با روش المان محدود و شبکه های عصبی مصنوعی
تحلیل و مقایسه نشست پیرامون تونل در حفاری زمینهای سستبا روشNATM و چتری
تهیه پکیج جدید تصفیه آب در جوامع کوچک با تلفیق فیلترهای درشت دانه افقی با فیلترهای کند ماسه ای
تحلیل شمع های تکی و گروه شمع تحت بار جانبی
تعیین عمق مدفون لرزه ای سپر های بدون مهار در خاک های مستعد روانگرایی
بررسی راندمان حذف نیترات در شرایط بهره برداری مختلف با استفاده از نانوفیلتراسیون :فشار، غلظت و دما
بررسی نحوه توزیع فشارجانبی خاک روی دیوار حائل در اثر مد جابجایی دیوار
بیشینه یابی ضریب رفتار قاب خمشی بتنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه آن با قاب بهینه وزنی
ساختمان خورشیدی، طرحی در معماری پایدار
انواع سیستم های اجرای پروژه و بررسی و ارزیابی مزایا و معایب آنها
مدلسازی عددی سه بعدی جریان آب با ریزش آزاد از مجاری مدور
بررسی عملکرد استفاده از خودروهای کاووش گر در جمع آوری اطلاعات ترافیکی
بررسی پتانسیل واگرایی در منابع قرضه ریزدانه سد نازلو ارومیه
فناوری های نوین در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان گامی بسوی طراحی پایدار معماری ایران
تصفیه آب، خاک و هوا توسط تکنولوژی های دوستدار محیط زیست
مقایسه روش های گیاه پالایی و الکتروکینتیک در حذف هیدروکربن های نفتی از خاک
بررسی حسگرهای نوین ایمنی و حفاظتی در صنعت حمل و نقل
تحلیل آماری رابطههای پیشنهاد شده برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP
بررسی نقش پوزولان طبیعی بش آقاج در جلوگیری از خوردگی مجاری بتنی فاضلاب
کاربرد سبزینه ها و گیاهان برای رفع آلاینده های اصلی هوا
امکان سنجی روش درختان تصمیم گیری در مهندسی عمران
ارائه راهکارهای طراحی اقلیمی در نواحی گرم و مرطوب برمبنای معماری بو می منطقه ( مطالعه موردی: بندر بوشهر و بندر لنگه)
مقایسه پارامتریک رفتار گود برداری های مهار شده با خرپای فلزی درمدل سازی دو بعدی و سه بعدی
مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی
پیشبینی مقاومت فشاری بتن بدون اسلامپ: مطالعه مقایسهای بین مدلهای شبکه عصبی و ویونت
مقایسه بازده روشهای مختلف بهسازی خصوصیات مهندسی خاکهای منبسطشونده
تعیین معادلات منحنی فرمان بهرهبرداری از سد درودزن با استفاده ازACS
بام سبز راهکاری برای بهبود شرایط زیست محیطی و صرفه جویی انرژی در شهر تهران
مدلسازی منحنی سنجه دبی– اشل رودخانه ها
بررسی تحلیل پوش اُور( استاتیکی غیر خطی ) مبتنی بر جابجایی نقطه کنترل برای ارزیابی ساختمانهای فولادی مرتفع در خطر لرزه ای بسیار زیاد)
بررسی و تحلیل ترک های روسازی در معابر شهری
بررسی لایه بندی حرارتی مخزن سدلتیان با استفاده از مدل CE-QUAL-W2
اثر هندسه سازه بر روی نشست زمین ناشی از حفر تونل به روش NATM
طراحی سیستم خاک میخNailing) به روش تعادل حدی
ارزیابی پوش اورسه بعدی سازه های نامتقارن در پلان
اثر سیکل های انجماد و ذوب شدن بر روی مقاومت فشاری خاکهای رسی تثبیت شده با آهک و مسلح به الیاف پلی پروپیلن
مقایسه افت انرژی جریان روی سدهای لاستیکی در حالت پرش آزاد و مستغرق با تغییر در ارتفاع بالشتک کف
ارزیابی و بررسی روانگرایی در بدنه و پی سدهای خاکی با استفاده از نتایج آزمونSPT مطالعه موردی سد ستارخان)
مکانیسم های گرفتگی غشاهای بیوراکتورهای غشایی MBR) و روش های کنترل وکاهش آن جهت بهینه سازی تصفیه خانه های فاضلاب
تاثیر استفاده از ضایعات شیشههای نشکن به عنوان درشت دانه بر روی پارامترهای مقاومتی بتن
استفاده از حفاظت کاتدی به روش تزریق جریان ICCP) برای کنترل خوردگی در ساختمان های اسکلت فولادی با روکش آجری
بررسی تاثیر فعالیتهای تجاری پیرامون شهر لنگرود در حجم ترافیک مرکز شهر
مدلسازی دو بعدی کیفی آب ، ارزیابی و کاربرد آن برای سد کرخه
بررسی و ارزیابی مشخصات ژئومکانیکی ژئوگرید ها جهت مقاوم سازی سازه های خاکی
بررسی عددی سه بعدی سیستم Tie-Back در پایدار سازی گودبرداری های شهری ( مورد مطالعاتی سیستم سازه نگهبان پروژه برج مالی مشهد)
بررسی تغییرات پارامترهای مؤثر بر روش دوخت به پشت با استفاده از مدل سازی عددی دو بعدی و طرح بهینه آنها
واکاوی معماری پایدار و همسو سازی آن با معماری سنتی
اثر هندسه سازه بر روی جابجایی افقی زمین ناشی از حفر تونل به روش NATM
مقایسه نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک تحت زلزله های دور از گسل ونزدیک گسل ایران
بهینه سازی وزن و ضریب رفتار قاب های فلزی مهاربندی شده در حالت طراحی بر اساس عملکرد
پهنه بندی خاک های مسئله دار در منطقه ساحلی شمال (گیلان، مازندران،گلستان)به کمک تستهای درجا و آزمایشگاهی
بررسی کاربرد منطق فازی در مدیریت ریسک با ارائه مدل کاربردی جدید
بررسی اثر حفر تونل های شهری در محل تقاطع خطوط متروبر سازه های مجاور با استفاده از روشهای عددی
ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای متداول شهری در ایران (مطالعه موردی بر روی تعدادی از ساختمانهای شهر تبریز)
بررسی سه بعدی بهینه یابی آرایش شمع های مسلح کننده شیب خاکی تحت سربار محدود واقع در تاج
مقایسه تحلیلی ارزیابی پایداری شیبها به روش تعادل حدی و روش اجزای محدود
ضرورت استفاده مجدد از آب خاکستری به عنوان منبع غیرمتعارف آب
نقش ساختمانهای با سیستم سازه ای پیشرفته ( معماری های – تک ) در خلق فضاهای انعطاف پذیرمعرفی و بررسی نمونه های موردی
بررسی مقایسه ای تاثیر فاصله سربار از تاج شیب در پایداری شیب های مسلح در حالت دو بعدی و سه بعدی
بررسی پایداری شیب های خاکی تحت سربار در حالت دوبعدی (مقایسه روش های تعادل حدی و کاهش مقاومت)
تاثیر نانوسیلیس در پیشگیری از خوردگی بتن معمولی
مدل سازی جریان آشفته در یک کانال مربعی مستقیم
بررسی رفتار برشی تیرهای عمیق ساخته شده با بتن خودتراکم الیافی و مسلح شده با آرماتورهای برشیCFRP
آنالیز ابعادی و مقایسه رفتار اتصالات بتن آرمه تحت اثر بارگذاری یک سویه و بارگذاری چرخه ای
مقایسه سطح عملکرد قابهای ۸ طبقه فولادی با مهاربندی واگرا و تاثیر تعداد و محل قرارگیری بادبند بر آن(با جداساز لرزهای و بی جداساز)
سنجش تأثیرات اقتصادی فضاهای سبز بر توسعه شهری
کاربرد ماشین های بردار پشتیبان در مدیریت تلفیقی منابع آب های سطحی و زیرزمینی
بررسی روش شبه استاتیکیBNWF در طراحی شمع های مستقر در خاکهای روانگرا
معرفی بیولاک، روشی کارا در تصفیه فاضلاب، با نگاهی بر تصفیه خانه فاضلاب شهر ارومیه
توسعه مدل حجم ساعت اوج ترافیک به تفکیک نوع معابر شهر تهران
تاثیر باغ هادرمنازل مسکونی ونقش آنها درایجاد معماری پایدار
کنترل ایمنی سازه های بتنی با حسگر فیبر نوری
تحلیل پایداری سکوهای دریایی حفاری و بهره برداری از مخازن نفتی و ادوات کنترل آن ها
بررسی تأثیر اتصالات در پاسخ قابهای سازهای ویراندیل تحت اثر تحریکات لرزهای
زمینشناسی مهندسی و بررسی نگهداری تونل راهآهن قزوین-رشت
بررسی روش فنرهای مزدوج مجازی با در نظر گرفتن مساله تغییر شکل کم گوشه ها درطراحی پی گسترده و مدل سازی آن با روش المان محدود
بررسی آزمایشگاهی مصالح بتن بازیافتی از نظر ظرفیت باربری مجازبه منظور استفاده در پیسازی و راهسازی
رویکردی ابتکاری در برنامهریزی بهینه سبد پروژه ساخت مجموعههای تفریحی- رفاهی
برآورد منابع آب طرح های حوضه آبریز و طبیعی سازی آمار ایستگاه های آبسنجی به روش حذف ترند در حالت بارندگی با ترند و بی ترند
بررسی روشهای کارآمد تولید کفپوشها و جداول بتنی ضد خورنده
بررسی مشکلات احداث سازه های آبی بر روی خاکهای رمبنده (مطالعه موردی)
بررسی لایه حفاظتی سنگچین در جریانهای خروجی از حوضچه آرامش در کف کنی رودخانههای آبرفتی
ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های بتن مسلح سه بعدی از طریق تحلیل های استاتیکی و دینامیکی
بررسی الگوی جریان در بادگیرهای مصر(ملقف ها)با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی
بررسی رفتار تصفیهخانهی فاضلاب شهری: آنالیز حساسیت
بررسی رفتار سه بعدی بارگذاری بر روی دیوارهای میخکوبی شده
تاثیرات زیست محیطی سدها با نگاهی ویژه به سدهای ساخته شده در ایران
بدست آوردن ضریب اطمینان شیروانی های خاکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بررسی میزان تاثیرات توسعه پایداردر شهرهای آینده
بررسی روش های اندازه گیری مکش خاک در آزمایشگاه
بررسی خواص مکانیکی ملات ساخته شده با ماسه سیلیسی ویژه با استفاده از آب مغناطیسی
بررسی و مطالعه فرآیند تزریق پرده آب بند سد گیوی
بررسی اجمالی نقش معماران در توسعه پایدار
راهکارهای معماری پایدار در ارتباط با اقلیم سرد وخشک
روشهای تقویت سازه های بنایی
مقایسه روشهای مختلف مدلسازی عددی دیوار آجری برای تحلیل اجزای محدود
بررسی و مقایسه سطح عملکرد قابهای ۸ طبقه فولادی با مهاربندی واگرا و ضربدری (باجداساز لرزهای و بدون جداساز)
آنالیز استاتیکی سد خاکی ۱۵ خرداد در دوره بهره برداری با استفاده از داده های ابزاردقیق و روش المان محدود
تحلیل پایداری اندر کنش خاک وشمع نسبت به پارامترهای ژئو مکانیک
آنالیز حساسیت بر روی ضخامت بال و جان تیرورق با جان کنگرهای با توجه به ظرفیت پس از کمانش ورقهای بال و جان
بررسی ضرورت معماری پایدار در ایران
برداشت ماسه از دریای خزر
آموزش معماری پایدار در جوامع در حال توسعه
بررسی تأثیر عمق نفوذ دیوار آب بند بتن پلاستیک و مشخصات هسته و پی آبرفتی بر تشکیل ناحیه خمیری در سدهای خاکی
بررسی تأثیر مشخصات دیوار آب بند بتن پلاستیک بر تشکیل ناحیه خمیری در سدهای خاکی
طراحی پایدار ساختمان های مسکونی شهر رشت با رویکرد ایجاد تهویه طبیعی
راهکار ها و مراحل ایمن سازی پدافند غیر عامل در نیروگاهها
بهینه یابی چند هدفی چیدمان سیستم مهاربندی برای یافتن منحنی پارتو به کمک الگوریتم ژنتیک
طبیعت، الگوی طراحی سازه و معماری
سیستم های حمل ونقل هوشمند جاده ایITS)
برآورد تعداد سیکل های معادل در ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی با استفاده از معیار شدت آریاس
تیپولوژی مسکن در مناطق گرم و خشک ایران
بررسی نفوذ پرتابه ها در دیوارهای پرکننده (مقایسه موردی دیوارهای پرکننده از جنس مصالح بتن سبک و مصالح بنایی)
فیلتراسیون زیستی، راهکاری موثر در تصفیه هوا
بررسی امکان طراحی و ساخت سازه های توریسنگی به عنوان دیوار حائل
آلودگی خاک ناشی از عملیات حفاری چاه نفت
مقاوم سازی پی های سطحی با استفاده از دال بتنی و ریز شمع ها
محصور سازی خاک توسط میکروپایل ها
تظریف تطبیقی در روش های بدون شبکه با توابع شکل کریجینگMK) با استفاده از جابه جایی شبکه node moving برای تحلیل مسائل کشسانی
تاثیر سولفات آلومینیوم بر مقاومت برشی خاک رس واگرا
انتخاب روش پایدارسازی ترانشه ورودی خط ۲ متروی تبریز براساس روش تحلیل سلسله مراتبی
تأثیر شرایط نگهداری روی خواص مکانیکی بتن حاوی پودر پوزولان چکنه و نانو سیلیس
معماری و فن آوری در صنعت ساختمان
ارائه روش منطقی جهت اصلاح ضریب رفتارR جهت رسیدن به سطوح عملکردی مورد نظر
ارزیابی مقایسه ای گذرگاه های عابرپیاده به منظور افزایش ایمنی در معابر شهری
ارزیابی عملکرد بهینه عابرین پیاده توسط زمان بندی چراغهای راهنمایی
سنجش اثر گذاری تابلوهای حداکثر سرعت مجاز در کاهش تصادفات جاده ای ، مطالعه موردی محور شیراز به مرودشت
مطالعه آزمایشگاهی تأثیرخرده لاستیک بر خواص تحکیمی خاکهای رسی متراکمشده
کنترل نشست سطحی ناشی از تونلسازی در مناطق شهری با استفاده از بهبود مشخصات زمین
تاثیر نوع اتصالات در رفتار لرزه ای قابهای برون محور
طرح بهینه تیرهای سراسری بتنی پیش تنیده با مقطع متغیر
بهینهسازی مطالعات ژئوتکنیک با استفاده از نظریه مجموعه مبنا
استفاده از بتن پلاستیک با دانه بندی مشخص مصالح سنگی در اجرای بتن لاینینگ
تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه های بتن مسلح :مقایسه عددی و تجربی
مقایسه و بررسی روند بهینه سازی سازه های خرپایی با استفاده از روش جستجوی چند منظوره و روش جستجوی ذرات باردار
بررسی تاثیر مقادیر مختلف کربنات سدیم بر رفتار تورمی و انقباضی خاک رسی
بررسی و مقایسه ی روش های پیش بینی و محاسبه ی نشست سطحی ناشی از حفاری تونل های شهری
تاثیر فوق روان کننده و نسبت آب به سیمان بر فاز خمیری بتن خودمتراکم
تاثیر تنش تسلیم و لزجت خمیری بر طرح اختلاط ها ی بتن خودمتراکم گوناگون
بررسی عملکرد ساختمانهای طراحی شده با آیین نامه ٢٨٠٠ برای زمین لرزه های نزدیک گسل
بررسی پایداری و تعیین بار کمانش صفحات مستطیلی با ضخامت متغییر
بررسی قاب های خمشی فولادی تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی
تأثیر سیستم میخکوبی بر کاهش آسیب دیدگی ساختمان
آلاینده های خاک و روش های پاکسازی آنها
مدل عددی الگوی جریان در اطراف آبشکن های مستقیم با استفاده از نرم افزارFLUENT
ارزیابی تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قاب خمشی
کاربرد فولادهای ضد زنگ در صنعت ساختمان و مهندسی عمران
معماری پایدار و کهن در مناطق گرم و خشک ایران
حل مسأله زمانبندی پروژه با منابع محدود چند هدفه فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA-II
بررسی تاثیر بهسازی خاکهای نرم با ستونهای سنگی به روش تحلیل عددی
مطالعه و تحلیل رفتار خاک مسلح شده با گروه ستونهای سنگی و ستونهای سنگی تک با استفاده از روش عددی
مطالعه وتحلیل عددی عملکرد ستونهای سنگی محصور شده با ژئوسنتتیک ها در خاک رس
بررسی انواع مش بندی در نرم افزارSeep/w و تاثیر آن بر محاسبه نشت در سدهای خاکی با هسته رسی قائم و مایل
بررسی و مقایسه راه کارهای بهسازی در سازه های بتنی با قاب خمشی
بررسی روش های مکان یابی شبکه های مسیر خطوط هوایی بر اساس مدل شبکه پیچیده والگوریتم ژنتیک
ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت رس مسلح شده با تکنیک ساندویچ و ژئوتکستایل
پایداری در معماری (بررسی موردی روستای ماسوله)
بررسی تغییر شکل دیوارهای حایل مسلح ژئوسنتتیکی با در نظر گرفتن کرنش مسلح کننده و فشار آب حفره ای
یخچال ها، سازه های بومی پایدار و سازگار با اقلیم
آتریوم، راهکاری برای نگه داشت انرژی در طراحی ساختمان های اداری پایدار
ارزیابی ضریب اصلاح پاسخ مهاربندهای کمانش ناپذیر با پیکربندی واگرا
ارزیابی، تحلیل ومدیریت عوامل تأثیر گذار بر محیط سرمایه گذاری پروژه های بخش انرژی
بررسی پارامتر های مؤثر بر پایداری هیدرولیکی موج شکن های سکویی
بارهای سیکلی و غیر سیکلی وارد بر جکت و سازه های فراساحل
اثر محیط دریا بر رفتار خستگی اتصالات لوله ای جوشی سکوهای دریایی
بررسی اثرمیکروسیلیس بربتن حاوی پوزولان طبیعی وتاثیرپارامترنسبت آب به سیمان برخصوصیات فشاری وکششی بتن
مروری بر روش تزریق مواد میکروبیولوژیکی (بیوگروت)جهت تقویت پارامترهای مقاومتی خاک های سست
ارزیابی تجربی تقویت عمودی دال های دوطرفه با کامپوزیت های FRP
ارزیابی تجربی تاثیر تعداد لایه های کامپوزیت های FRP در تقویت برشی تیرهای بتن آرمه
مقاوم سازی فونداسیون و دیوارهای سازه ای به روش میکرو شمع های در جا درمقابله با بار دینامیکی ناشی از انفجار
ارزیابی عملکرد بهسازی خاک های سست اشباع به روش تثبیت با رزین ها در مقایسه با روش تسلیح با الیاف مصنوعی
ارزیابی عملکرد تثبیت خاک های آغشته به ضایعات کارخانجات سنگبری (گل سنگ) با استفاده از الیاف پلی پرویلن
ارزیابی روش تزریق میکروبی در افزایش مقاومت تک محوره خاک ماسه ای (مطالعه موردی: خاک سگزی اصفهان
سنجش معماری پایدار و شاخص های توسعه پایدار در محله های مسکونی نواحی شهری مطالعه موردی: محله فرهنگیان و مدنی شهرستان میانه
بررسی تحقق توسعه پایدار(به ویژه بعد کالبدی آن) در ساماندهی بافت فرسوده (مطالعه موردی: بافت فرسوده کوی سجادیه)
تعیین دبی غالب در ایستگاه موشنگ از رودخانه فریزی واقع در حوضه کشف رود
ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های دارای طبقه نرم و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود رفتارآنها تحت بارگذاری زلزله
کاربرد میراگرهای ویسکوز در اصلاح درز انقطاع میان دو سازه مجاور در فضاهای شهری به منظور مقاوم سازی و بهبود رفتار لرزه ای
چگونگی استفاده از معادن قرضه و محلهای دپوی خاکریزی در پروژه های ساخت راه و راه آهن برای طرحهای آبخیز داری
کیفیت روشهای اجرایی اسلب تراک بتنی در سازه های ریلی مترو و راه آهن درایران
تخمین عمق آبشستگی در پاییندست سرریزهای جامی به روش سیستم فازی-عصبی
بررسی ظرفیت باربری پیهای سطحی مستقر بر روی خاکهای رسی مسلح شده با ستونهای سنگی
تعیین عمق آبشستگی در پاییندست پرتاب کنندههای جامی به روشCFD
کاربردهای فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک
پالایش و کنترل پساب های ناشی از عملیات ساختمانی
بررسی آب بندی کانال های انتقال آب بوسیله ساروج
مکانیسم ارگانیک ساختار سکونتگاه های گیلان
نقش انرژی های پایدار در معماری از منظر زیست محیطی
ارزیابی عملکرد روشهای یک بعدی در برآورد دبی جریان کانال های با مقطع مرکب
بررسی تأثیر پوشش گیاهی بر هیدرولیک جریان در دشت های سیلابی
مقایسه کلرید کلسیم، آلمینیوم هیدروکسید و آلومینیوم سولفات در ملات سیمان
ارزیابی انواع مختلف دیوارهای حایل و معرفی شاخصهای خرابی، ایمنی و کنترل ضوابط پایداری آن
ارزیابی انواع مختلف پل و معرفی شاخصهای خرابی ، ایمنی و روشهای بازرسی آن
بهینه یابی چند هدفه وزن و ضریب رفتار قابهای فلزی مهاربندی شده در حالت طراحی براساس عملکرد
تاثیر نوع تحلیل بر پاسخ لرزه ای ساختمانهای فولادی دارای مهاربند واگرا
تعیین زاویه بهینه استقرار میخها به روش تعادل حدی
انبوه سازی و جایگاه آن در توسعه و عمران شهری
مقایسه تاثیر استفاده هم زمان از پودر شیشه ضایعاتی و پلیمرهای ،SBR ،SBS ،CR جهت اصلاح آسفالت با استفاده از بررسی نتایج تست مارشال
عیب یابی سازه ها با استفاده از تکرار روش پایدارسازی تیخونوف
معرفی و مقایسه راهکارهای اقلیمی اتخاذ شده در معماری مسکونی سنتی و معاصر یزد
مطالعه اقلیمی فضاهای خانه های سنتی یزد و ارائه پیشنهاد برای بهبود وضعیت فعلی آن (نمونه موردی: خانه لاری ها)
نقدی بر وجوه معرفی شده برای مفهوم "پایداری"در نوشته های امروز ایران
بررسی تغییر شکل های گودهای عمیق در دو روش پایدارسازی میخکوبی و مهاری با بلوک های بتنی با استفاده از تحلیل عددی
بررسی ضریب اطمینان پایداری گودهای عمیق به دو روش میخکوبی و مهاری با بلوک های بتنی با استفاده از تحلیل عددی
بررسی عملکرد لرزهای قابهای واگرای فولادی سنتی و جداسازی شده با لینکهای افقی و قائم و تاثیرات آن در زلزلههای نزدیک به گسل
بررسی و ارائه راهکار در جهت افزایش ایمنی سیستم های قطار سبک شهری و مونوریل
جایگاه فناوری های نوین در طراحی و ساخت، جهت نیل به معماری پایدار
معماری بومی، الگوی برای رسیدن به معماری پایدار
روش های مؤثر در مدیریت بحران پروژه های عمرانی
بررسی ژئوتکنیکی فرونشست زمین در اثر برداشت آبهای زیرزمینی و توسعه بیرویه
بررسی عملکرد سنگدانه های بازیافتی ترکیب شده با مخلوط های آسفالتی
مروری بر رفتار و نحوه عملکرد سازه های مجهز به میراگرهای TADAS و ADAS
پیشرفت های نو در معماری فضا های کتابخانه ای در جهان با رویکردی به طراحی نماهای بیرونی کتابخانه ها
مدل بهینه برنامه ریزی تجهیزات وامکانات درحمل و نقل بنادر
طراحی و آنالیز سیستم های چند سنسوری به منظورکشف تغییر شکل های فیزیکی
وضعیت ایمنی در حمل و نقل ریلی ایران بر اساس شاخص های بین المللی و ارائه راهکارهای بهبود آن
بررسی اثر اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزهای سیستمهای سازهای دوبعدی
الگوهای پایدار در معماری بومی گیلان ( بررسی موردی پهنه جلگه ای گیلان)
بهینه سازی شکل سازه فضاکار تخت دو لایه با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچه ها
بررسی دقت روش های مختلف در ارزیابی نشست فونداسیونها
بررسی تغییرمکان طبقه تحت انواع الگوهای بارگذاری جانبی ثابت با استفاده از تحلیل بار افزون در قاب های بتن مسلحRC)
پیش بینی رواناب روزانه با استفاده از روش شبکه عصبی تابع بنیادی شعاعیRBF
ارزیابی عملکرد لرزه ای اتصالات پس کشیده فولادی اتلاف کننده انرژی
بررسی تغییرات پتانسیل رمبندگی و عوامل موثر بر پدیده رمبندگی خاک (مطالعه موردی خاک ساختگاه سد سیوند)
بررسی مفهومی معماری پایدار( با تاکید بر الگوی توسعه پایدار ماسوله)
بررسی عوامل موثر بر سر زندگی فضای ایستگاه های متروبه منظور ایجاد پایداری اجتماعی
روشهای الگو برداری از طبیعت در طراحی پایدار
نقش دوچرخه در سیستم حمل و نقل شهر پایدار
بررسی روشهای مختلف آلودهزدایی از آب زیرزمینی آلوده به شیرابه حاصل ازمحلهای دفن زباله
معرفی و بررسی جداساز های لرزه ای
بزرگنمایی یا استهلاک شتابهای سطحی در دره های ذوزنقه ای شکل
مدلسازی عددی حفاری تونل درشرایط حفاری متفاوت بهروش TBM وNATM دربرابرنشست(مطالعه تونل امدادمشهد)
مقاومسازی سازهها تحت اثرات حفاری تونل به روشNATM) بر سازههای اطراف (مطالعه موردی تونل امداد مشهد)
پایداری روحی با ایجاد حس سرزندگی در مجتمع های مسکونی نمونه موردی: شهر رشت
بررسی آسیبپذیری لرزهای خطوط لوله ۲۵۰ پوند شبکه گاز شهری با استفاده ازنمودارهای شکست(مطالعه موردی بخشی از خطوط لوله شبکه گاز شهری شیراز
مدل بندی ریاضی رسوب زدایی مخازن پشت سدها
بررسی جریان هیدرولیکی سرریز اوجی و پلکانی با استفاده از مدل های عددی
طرّاحی اقلیمی منازل مسکونی گامی مؤثر درجهت رسیدن به معماری پایدار مطالعه موردی : شهر رشت ۲۰۰۳-۱۹۷۶
نقش احیای بافت فرسوده در توسعه پایدار شهری از دیدگاه فرهنگی
شبیه سازی وبررسی روش های جلوگیری از اثرات زیانبارمخروطی شدن و تولیدآب درچاه های افقی ایران برمحیط زیست
شبیه سازی وبررسی روش های جلوگیری از اثرات زیانبارمخروطی شدن و تولیدآب دریکی ازمخازن جنوب ایران برمحیط زیست
پیش بینی دبی جریان در کانالهای مرکب با استفاده ازالگوریتم شبکه های عصبی
بهینه سازی طراحی روسازی آسفالتی با در نظر گرفتن هزینه و قابلیت اطمینان
محاسبه نرخ واحد محصول برای روشهای متداول نمکزدایی آب دریا، به منظور یافتن اقتصادی ترین روش
معماری گیلان ؛ نمادی از تلاش انسان در تعامل با محیط
فضاهای سبز عامل توسعه معماری پایدار
معماری پایدار
امکان سنجی اقلیمی جغرافیایی احداث سایت موزه بویه املش
امکان سنجی احداث سایت موزه بویه املش از منظر بوم شناختی
ارزیابی علل تاثیرگذار در تصادفات عابرین پیاده در معابر شهری مطالعه موردی، کلانشهر تهران
بررسی عوامل تاثیرگذار بر تنش وارده در نقاط بحرانی بدنه سدهای بتنی وزنی ناشی ازنیروی هیدرودینامیکی به وسیله شبکه عصبی
نقش قوانین حقوقی در عمران شهری
پایدارسازی زمین لغزش دشتگان رودبار( مسیر آزادراه رشت- قزوین)
تاثیر پارامترهای مکانیکی فوم درمقاوم سازی جاذبهای انرژی فلزی جدارنازک
بررسی کاربردهای بلیط الکترونیک در حل مشکلات ترافیک شهری
ارائه مدلی جهت مدیریت ترافیک در مناطق عملیات عمرانی با هدف کاهش حوادث ترافیکی
تبدیل به گاز ، فرآیندی جایگزین برای بازیافت انرژی و دفع زائدات جامد شهری
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد مشارکت مردمی (مطالعه موردی: محله پیرسرای رشت)
تحلیل الاستو استاتیکی و محاسبه خیز تیرهای یکسر گیرداربا استفاده از روشهای عددی بدون مش در اسکلتهای فلزی
ارزیابی خواص مهندسی بتن حاوی ترکیب سرامیک وآجر ضایعاتی خرد شده به عنوان جایگزین بخشی از ریزدانه
بررسی خواص مهندسی بتن حاوی ترکیب پودر شیشه و خاکستر پوسته برنج به عنوان جایگزین بخشی از سیمان

    نظرات