مجموعه مقاله های پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

مجموعه مقاله های پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشوردر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور،  ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس ۳۹۳ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۲۷۴ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

جایگاه مطالعات آبخیزداری در حل مشکل سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز سنگ چشمه)
بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت آبگیری بر دبی انحرافی آبگیرهای جانبی در قوس ۱۸۰ درجه
تعیین خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز و برآورد سیلاب طرح سد بافتان با کمک نرم افزار HEC-GeoHMS
ارزیابی تلفیق سامانه های استحصال آب و سوپرجاذب در احداث باغهای بادام دیم؛گامی در جهت مدیریت منابع آب و خاک
بررسی رابطه عمق با فاصله ازخندق در حوزه آبخیز مارون
به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات منابع آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز دالکی در محدوده مطالعاتی غرب استان فارس)
بررسی اثر معیار تکنولوژی توسعه شهری در بیابان زایی (بیابان زایی تکنوژنیک) مطالعه موردی: حوزه آبخیز بردخون، بوشهر
بررسی تغییرات مکانی و زمانی نیترات در آب زیرزمینی با استفاده از GIS مطالعه موردی: دشت اندیمشک خوزستان
بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت دزفول اندیمشک منطقه مورد مطالعه دشت کشاورزی شهرستان اندیمشک
ارزیابی کارائی بندسار در احیاء پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک، مطالعه موردی شهرستان سیریک استان هرمزگان
بررسی مقدار زیاد نیترات در آب زیرزمینی حوضه آبخیز میان جنگل فسا
کیفیت آب و خطرات بهداشتی سامانه های آبگیر باران
بررسی فعالیت جوامع انسانی بر پایداری حوزه آبخیز سیمکان در استان فارس
نقش آبخیزداری در کاهش عوامل مؤثر بر گسترش بیابانزایی در جنوب شرق تهران (منطقه ورامین)
بیابان زدایی در راستای توسعه پایدار: رسالت ترویج و آموزش کشاورزی
ارزیابی حساسیت معیارهای زیست محیطی در رتبه بندی سدهای استان چهارمحال و بختیاری با استفاده ازروش III ELECTRE
بررسی تأثیر عامل لیتولوژی بر روی وقوع لغزش لایه های زمین در جنوب شهرستان خلخال
بررسی امکان بهره برداری بهینه از وتیور گراس جهت تعلیف دام و احیا حوزه های آبخیزدر دو نقطه از استان خوزستان
بارهنگ آبی، گیاهی مناسب جهت پالایش آبهای آلوده
بررسی نقش عوامل کاربری اراضی و جهت شیب بر فرسایش خندقی با استفاده از GIS مطالعه موردی (حوضه راهجرد، استان قم)
بررسی اثر پوشش گیاهی دشتهای سیلابی بر هیدرولیک جریان در کانالهای مرکب
برآورد شدت فرسایش ویژه با مدل ژئومرفولوژی کیفی، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی : حوزه آبخیز هرزند چای)
بررسی تاثیر کاربری اراضی و تراکم آبراهه در افزایش فرسایش در دو مقطع زمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
بررسی امکان بهبود کیفیت آب با استفاده از آبزیان بومی اکوسیستم
مدل سازی آلودگی آبهای زیرزمینی در بهبود مدیریت منابع آب و خاک با استفاده ازروشهای زمین آمار (مطالعه موردی دشت بیرجند)
مدیریت حوزه آبخیز در قالب کاربریهای مختلف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مینگل ارومیه در شمال غرب ایران)
ارزیابی استحصال آب باران در ساختمان های مسکونی برای تامین نیاز غیر شرب ساکنین در نواحی گرم و خشک (مطالعه موردی استان کرمان)
بهینه سازی ساختار مدل بیلان آبی ماهانه حوضه آبریزو ارزیابی عدم قطعیت آن
بررسی و برآورد تلفات انتقال در تعدادی از رودخانه های بخش جنوبی حوضه آبریزکشف رود خراسان
بررسی چگونگی برداشت مصالح رودخانه ای رودخانه مارون باتوجه به میزان بارش وآوردرسوبی دراستان خوزستان
کاربرد سنجش از دور در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی (منطقه مورد مطالعه شهرستان بم)
مدیریت بهینه استخرهای پرورش ماهیان سردابی در راستای کاهش آلودگیهای زیست محیطی رودخانه
تعیین آبراههای مهم سیلابی با استفاده از مطالعات فیزیوگرافی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی؛ حوضه آبخیز چالوس)
بررسی فیزیوگرافی منطقه طرح سد زیرزمین قزوین
آنالیز منطقه ای سیلاب حوضه استان مازندران
GIS و Landsat دراستفاده آن در منابع آب ، خاک و آب زیرزمینی
واسنجی ضریب تخلیه سرریز تاج نیمدایرهای در مدل Flow 3D با استفاده از دادههای آزمایشگاهی
برآورد اثر اجرای عملیات آبخیزداری در استحصال آب )مطالعه ی موردی، حوضه ی مشهد کاوه سد زاینده رود استان اصفهان
ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت امامزاده جعفرگچساران با استفاده از مدل DRASTIC و تکنیک های GIS
تعین پتانسیل برداشت مناطق مختلف آبخوان با استفاده از مدل MODFLOW (مطالعه موردی: دشت سرزه رضوان، استان هرمزگان)
استفاده از مدل ریاضی برای انتخاب بهترین گزینه مدیریت آبخوان (مطالعه ی موردی: دشت سرزه رضوان، استان هرمزگان)
بررسی وضعیت کیفی سفره آبهای زیرزمینی موجود در محدوده دشت لالی
بررسی تاثیر ایستگاه پخش سیلاب گربایگان در توسعه منابع آب منطقه
بررسی روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم
مقایسه تغییرات اسیدیته و شوری خاکهای متأثر از عملیات کشاورزی و پخش سیلاب (مطالعه موردی: ایستگاه آبخوان قوشه دامغان در استان سمنان)
تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی،چالشها و راهکارها (مطالعه موردی دشت شبستر صوفیان)
بررسی تاثیر پروژه پخش سیلاب فخراباد بر خصوصیات شیمیایی خاک
ارزیابی کمی داده های آب زیرزمینی دشت جیرفت
تعیین عرصه های مناسب جهت پخش سیلاب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در حوزه آبخیز شهری بم
بررسی پارامترهای اصلی فیزیکی و شیمیائی در آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل)
بررسی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان از منظر مصارف کشاورزی (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل)
اثر شیب سنگ بستر آبخوان و گرادیان هیدرولیکی بر آبدهی نسبی چاه
وضعیت بهره برداری از سفره های آب زیرزمینی دراستان خوزستان جهت مصارف کشاورزی
طراحی، اجرا و تفسیر آزمایشات ردیابی در انواع آبخوانها (آبرفتی و کارستی)
بررسی زمان مناسب ورود و خروج دام از مرتع در عرصه پخش سیلاب آب باریک بم
ارزیابی تاثیر سد خاکی لاور فین بر کمیت آب های زیر زمینی
مبانی طراحی، اجرا و بهرهبرداری از سدهای زیرزمینی
بررسی تأثیر دیواره آب بند بر روی آبدهی چاه های بالادست و پایین دست
روش ها و عوامل مکان یابی سدهای زیرزمینی (با نگاهی اجمالی به استان فارس)
سدهای زیرزمینی روشی نوین در مدیریت و استحصال آب
کاربری پرده آب بند و سد زیرزمینی در تأمین آب شرب روستاها
بررسی امکان پذیری احیای قنات بطریق استحصال آب زیرسطحی با احداث سد زیرزمینی مطالعه موردی در شهرستان بجستان
اجراء طرح و روش اجرای آن در سد زیر زمینی قزوین
بررسی نقش سدهای زیرزمینی به عنوان یکی از روش های استحصال آب در مناطق خشک ونیمه خشک
بکارگیری سدهای زیر زمینی در مدیریت منابع
بررسی پتانسیل منابع آبی زیرزمینی استان یزد
بررسی شاخص اقلیم وویژگیهای آن در امکان سنجی سد زیرزمینی در جهت کاهش تبخیر و استفاده از ظرفیت محدود آب در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی : حوضه آبخیز فین استان هرمزگان)
پتانسیل یابی آبهای زیر زمینی با استفاده از روشهای RS و GIS مطالعه موردی، استهبان فارس
بررسی تاثیر پذیری راندمان حذف ذرات در حوضچه های ته نشینی تصفیه آب با تغییرات سرعت باد
کاربرد GIS در برآورد فرسایش و رسوب با مدل های EPM و MPSIAC (مطالعه موردی: سرشاخه سد شمیل)
زهابهای کشاورزی و نقش آن در مدیریت منابع آب استان خوزستان
تخصیص آب بین بخش های مختلف با استفاده از تئوری پرتفلیو مدرن
بررسی اثر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر نظام تعرفه و مدیریت آب در بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان گلستان
مدیریت منابع آب در مقیاس محلی با استفاده از سد زیرزمینی
پایش فیزیکوشیمیایی منابع آب زیرزمینی ایذه و باغ ملک در استان خوزستان
نمک زدایی آب دریا با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر
کاربرد پساب تصفیه شده شهری و تأثیر آن بر کیفیت خاک جنوب تهران (شهر ری)
راهبردهای منابع آب در بیابان و بیابان زدایی
بررسی نگرش شالیکاران نسبت به مدیریت منابع آب پایدار و عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردی: شهرستان آمل
مدیریت آب با پهنه بندی نیاز آبی گیاهان مطالعه موردی : کشت گردو در استان تهران
تاثیر عناصر پتاسیم و روی بر میزان تحمل به تنش خشکی در ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴
بررسی کیفیت و عوامل شوری نسبی و سختی آبخوان با استفاده از داده های هیدرو شیمیایی (مطالعه موردی:منطقه سفید دشت)
ارزیابی شدت تخریب منابع آب با استفاده از روش FAO-UNEP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قمرود)
بررسی عوامل موثر در شوری خاک، با استفاده از مدل آماری رگرسیون چند متغیره خطی (مطالعه موردی : حوزه آبخیز هرزند چای)
بررسی توزیع مکانی آلودگی آب زیرزمینی دشت شهرکرد به نیترات
استفاده از سامانه GIS در بررسی تغییرات مکانی پتاسیم قابل دسترس دشت آبسرد،استان تهران
اثر کاربرد پساب و پامیس بر جذب کادمیم در اسفناج
بررسی تغییرات میزان فسفات آب رودخانه متاثر از پساب استخرهای پرورش ماهی مطالعه موردی: رودخانه سررود کلات
بررسی اثرات کاربرد تعدادی منابع آلی و سوپر جاذب بر برخی خصوصیات کیفی گیاه جو در منطقه ی کرمان
بررسی اثر استفاده از مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم درمراحل مختلف رشد ونمو بر ارتفاع گیاه جو
تاثیرکاربرد مقادیرمختلف کود سولفات پتاسیم برخی خصوصیات کیفی گیاه جو
بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر عملکرد بیولوژیک و اقتصادی گیاه جو
استفاده از روشهای علمی تعیین زمان آبیاری راهکاری مناسب برای مدیریت منابع محدود آب در زراعت گندم
هیدروژئوشیمی و منشأ آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت مهران
تاثیر زمان و آهک بر میزان قابل دسترس کادمیوم در خاک
بررسی اثر آهک و دو نوع ماده آلی بر میزان روی قابل دسترس گیاه
مدیریت منابع آبی بارویکرد نگهداری وبهره برداری بهینه درجهت توسعه شبکه های آبیاری وآبخیزداری مدرن وکارآمد
تعیین بهترین مناطق برداشت آبهایزیرزمینی از لحاظ کیفیت دو پارمتر TDS و TH جهت مصارف شرب، به کمک از نرم افزار GIS (مطالعه موردی : شهرستان شیراز)
طراحی شبکه بهینه منابع آبی کمی و کیفی هرات
ارائه راهکارهای مناسب در راستای بهره برداری بهینه از آبهای سطحی جهت تامین آب شرب شهری
آب مجازی رویکردی نوین در اصلاح الگوی مصرف آب
تاثیر مدیریت گلخانه بر روی برخی از عناصر غذایی و فلزات سنگین
تاثیر مدیریت گلخانه بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
چالشها ، فرصت ها و برنامه های توسعه و بهبود مصرف آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی سیستان)
بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی در منطقه شهریار تحت تاثیر استفاده کود های کشاورزی یون نیترات
ارزیابی خاکهای پوشش جنگلی حوزه آبخیز دهبکری و قنات ملک استان کرمان
ارزیابی ویژگیهای شنزارها در حوزه آبخیز سیرجان
ارزیابی ویژگیهای شنزارهای حوزه آبخیز لوت (شهداد)
بررسی رابطه بین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش جنگلی libani Amygdalus در حوزه آبخیز بید کردوئیه
ارزیابی خاکهای حوزه آبخیز زاگرس استان کرمان
بررسی تأثیر شوری بر مقدار هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش چاهک معکوس و پرمامترگلف بالای سطح ایستابی
سنجش شاخص های کیفی آب برای انتخاب مناسب ترین شاخص در سد وحدت
چالشها وراهکارهای مدیریت بهینه منابع آب در بخش کشاورزی
مدیریت منابع آب و خاک کشور، تنها راه مقابله با سیلابها و خشکسالیها
اثر مصرف همزمان کادمیوم وروی در خاک بر غلظت کادمیوم و روی گیاه دارویی مرزه
اثر مصرف همزمان کادمیوم وروی در خاک بر غلظت عنصو مس و منگنز در اندامهای هوایی گیاه دارویی مرزه
برآورد نیاز آبی لوبیا توسط مدل کامپیوتری و مقایسه با میزان آب استفاده شده در مزرعه (حوزه دره مرید بافت)
آنالیز حساسیت در بررسی کیفی آب بر صدای ناشی ازپدیده خلاء زایی (کاویتاسیون)
بررسی روند تغییرات آنیون کلر در خاک شور و سدیمی از طریق مطالعه ستون خاک
اصلاح یک خاک شور وسدیمی در استان کرمان
بررسی اثر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای جو بر عملکرد علوفه و اجزای عملکرد ذرت
آبشویی به منظور اصلاح خاک شور در استان کرمان
بررسی تاثیر دور کم آبیاری و کودهای آلی و دامی بر حاصلخیزی خاک و عملکرد کمی وکیفی آویشن
ارزیابی کارایی روش های مهندسی رودخانه در برآورد بار رسوب در ایستگاه شاهزاده عباس
ارزیابی کارایی مدل های موفولوژی در برآورد رسوب در ایستگاه شاهزاده عباس رفسنجان
کابرد مدل GSTARS3 در نحوه رسوبگذاری روسوبات ریز دانه در سد جیرفت
بررسی اثر قرارگیری آبشکن های L شکل، بر الگوی جریان و فرسایش آبی در قوس ملایم با استفاده از مدل عددی
مقایسه خصوصیات خاکشناسی آبکندها در دو منطقه گچساران و دهدشت (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز زهره و مارون)
تاثیر برداشت شن و ماسه بر میزان انتقال بار معلق و بستر در رودخانهی کجور
بررسی تاثیر عدد فرود ذره پایاب و دبی رسوب بر روی حداکثر عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخانه ها
ویژگیهای مورفومتریک و خسارات ناشی از ایجاد فرسایش خندقی (مطالعه موردی دشت گزیر، استان هرمزگان)
بحران فرسایش آبکندی در شهر ستان لامرد (مطالعه موردی دشت لامرد)
برآورد فرسایش و رسوب در واحد های کاری با مدل MPSIAC مطالعه موردی: حوزه آبخیز چمران
بررسی عمق چاله ی فرسایشی در پایین دست تلاقی رودخانه ها در حضور طوقه
بررسی اشکال فرسایش و رسوب بادی از دیدگاه آبخیزداری در دشت گچین،غرب بندرعباس
کاربرد و ارزیابی مدل RHEM در تخمین فرسایش مراتع زاینده رود
ارزیابی شدت فرسایش آبی به روش FAO-UNEP و با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قمرود)
پهنه بندی خطر فرسایش خندقی حوزه آبخیز شریف آباد البرز قم
عنوان تحقیق : مقایسه نرخ فرسایش اندازه گیری شده با استفاده ازچند روش میدانی ومدل پسیاک اصلاح شده.مطالعه موردی : ] حوزه های آبخیز نسیم آباد و پا قلعه دراستان فارس
بهکارگیری مدل RHEM در برآورد فرسایش آبی در مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه سنگانه خراسان رضوی)
فرایند ها و مدل های اندازه گیری فرسایش آبی در استان سمنان
برآورد فرسایش و رسوب در حوزههای آبخیز با استفاده از دادههای ماهوارهای و مدل MPSIAC (مطالعه موردی : حوزه گاودره، کردستان)
تأثیر انتخاب نوع مخزن در دقت توزیع رسوب در روش تجربی کاهش سطح در سد شهید رجایی
بررسی روش های تجربی توزیع رسوب در مخزن سد زاینده رود
بررسی عوامل مؤثر در تشکیل و توسعه فرسایش خندقی و هدررفت خاک با استفاده از GIS در منطقه گچساران
ارزیابی خاکهای حوزه آبخیز منطقه گهرت سیرجان و راههای جلوگیری از فرسایش خاک
برآورد فرسایش و رسوب حوزه آبخیز وزوا با استفاده از مدل MPSIAC
مقایسه نرخ رشد آبکند در منطقه علامرودشت شهرستان لامرد در استان فارس
بررسی عوامل موثر در برآورد حجم آبکند در منطقه علامرودشت شهرستان لامرد در استان فارس
کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی ضرائب معادله ی سنجه ی رسوب
کاربرد لایه ژئوسنتتیک برای مقابله با خطر انحلال گچ در خاک بسترکانال بتنی انتقال آب خدا آفرین
تأثیر الگوی کارگزاری لولههای آبده در سیستم آبیاری قطره ای بر عملکرد و کارایی مصرف آب پنبه در ارزوئیه استان کرمان
اثر بافت خاک بر انعکاس سنجی حوزه زمانی جهت اندازه گیری رطوبت
تاثیر کوتاه مدت روشهای سله شکنی بر ذخیره رطویتی، برخی خصوصیات خاک وخصوصیات کیفی پسته در باغات استان کرمان
بررسی خطر گرفتگی شیمیایی قطرهچکانها در سیستمهای آبیاری قطرهای تغذیهشونده ازمنابع آب زیرزمینی دشت کنگاور
الگوی کشت مطلوب محصولات با استفاده از برنامه ریز ی خطی (شهرستان بشرویه)
جلوگیری از همپوشانی گردابهای ناشی از موانع عمودی در کانالهای روباز توسط صفحات صاف و مستغرق
برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید گندم (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)
بررسی اقتصادی آبیاری بابلر در باغات پسته مطالعه موردی: منطقه هرات استان یزد
مدیریت بهرهبرداری بهینه آب در آبیاری اراضی کشاورزی در دوران خشک و ترمطالعه موردی : اراضی شبکه آبیاری دز
ارزیابی آنالیزهای پرمامتر گلف برای تعیین بهترین آنالیز تک عمقی متناسب با آنالیز دو عمقی
بررسی اثر برخی مواد آلی و سوپر جاذب بر ارتفاع گیاه جو در مراحل مختلف رشد گیاه
مطالعه و بررسی آلودگیهای زیست محیطی آب آبیاری ناشی از ضایعات با استفاده ازروشهای ژئوفیزیکی
بررسی کیفیت و خصوصیات منابع آب مختلف جهت آبیاری دربخش کشاورزی ورامین
ارزیابی عملکرد مدل SWAP در تخمین رطوبت خاک درشرایط استفاده از توابع انتقالی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول گسترش توده شاخ و برگ انباشته شده جلوی پایه پل بر حداکثر عمق آبشستگی
بررسی شاخص های بهره وری شبکه آبیاری و زهکشی بهبهان
نحوه کنترل سیستم های زهکشی زیرزمینی اجرا شده با طراحی اولیه آن جهت بهینه سازی شبکه آبیاری در منطقه دو اب الشتر
مقایسه رابطه wenzel برای آبدهی چاه در گرادیانهای هیدرولیکی مختلف با نتایج آزمایشگاهی در چند نوع خاک
تغییرات دبی چاههای موجود در پایین دست آبخوان، در برداشت از چاههای متوالی
اثر بنتونایت سدیمی بر معادله نفوذ آب در خاک لوم شنی و طول جویچه در طراحی آبیاری جویچه ای
تاثیر اهداف مختلف بهرهبرداری بر ظرفیت و تعداد تنظیمات دریچه ورودی کانال BP14 از شبکه آبیاری فومنات
بررسی تاثیر ارتفاع پایه، آرایش و فواصل آبپاش بر ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی
ارزیابی یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی در مقادیر مختلف فشار کارکرد و فواصل آبپاش
تأثیر عدم قطعیت ضریب زبری لوله ها در کارآیی شبکه های آبرسانی
بررسی پارامترهای نفوذ در آبیاری سطحی با استفاده از برنامه رایانه ای پنج مدل نفوذ (مطالعه موردی منطقه سیرجان)
تعیین رابطه بین دانه بندی و نفوذپذیری در دو حوضه آبریز استان بوشهر
بررسی اثرات دور آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا در کرمان
استخراج منحنی بارش طرح در استان چهارمحال و بختیاری
مدلسازی و پهنه بندی خطر شوری آب زیر زمینی (مطالعه موردی سواحل مازندران)
تاثیر سازه های ساماندهی رودخانه در دوره بازگشتهای بالاتر بر پهنه سیلاب (مطالعه موردی: رودخانه خبر بافت)
تعیین پهنه سیلاب برای رودخانه خبر با استفاده از نرم افزارهایHEC-RAS و ArcGIS
اصلاح و ساماندهی رودخانه خبر بافت با استفاده از مدل HEC-Ras
طراحی بهینه اقتصادی سازههای ساماندهی رودخانه خبر بافت با استفاده از مدل HEC-RAS
ارزیا بی عملکرد سازه ای بند انحرافی آببخشا
ارزیابی عملکرد طرح ساماندهی مسیر رودخانه آببخشا
بررسی اثر زاویه صفحات مستغرق متوالی در حفره آبشستگی موضعی اطراف آن در خم ۱۸۰ درجه
بررسی آزمایشگاهی اثر ارتفاع صفحات مستغرق در حجم حفره آبشستگی اطراف آن در خم ۱۸۰ درجه
بررسی آزمایشگاهی اثر قطر میله گردهای شبکه ورودی آبگیرهای کفی
بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی در اطراف آبشکن تخت منفرد در قوس ۱۸۰ درجه
ارزیابی مدل موج سینماتیک در شبیه سازی بارش-رواناب در حوضه آبریز مارونایدنک در مقایسه با مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS
معرفی و کاربرد اندرسون دارلینگ در مهندسی رودخانه های استان آذربایجان شرقی
اثر فعالیت های انسانی در افزایش بروز رواناب و خطر سیل در حوزه آبخیر کسیلیان
مقایسه روشهای جدایش جریان پایه با استفاده از فیلترهای عدد برگشتی و مدل PART
ارزیابی روش های مختلف برآورد دبی حداکثر سیلاب در حوزه های فاقد آمار
ارائه یک روش بیلان آبی جدید برای بررسی پارامترهای بیلان آبی
بررسی عملکرد هیدرولیکی و اقتصادی پمپهای دور متغیر در ایستگاههای پمپاژ
الگوی توزیع زمانی بارش در حوزه آبریز دالکی
واسنجی روش منطقی در بر آورد دبی سیلاب، بخشی از حوضه سد گلپایگان با استفاده از GIS
بررسی و مقایسه نرم افزارهای HEC-RAS4 ، BRI-STARS ، SSIIM در تعیین عمق آبشستگی
بررسی کارایی سیستم ترکیبی چاه های پمپاژ و دیواره آب بند در خشک اندازی
دبی سنجی با استفاده از دبی سنج داپلری موج پیوسته در کانالهای آبیاری
شبیه سازی جریان وتحلیل پهنه بندی سیلاب در رودخانه حاجی آباد استان هرمزگان
بررسی و تحلیل روند دبی، بارش، دما و تبخیر )مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد
ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در تخمین سیلاب حوضه های فاقد آمار
مقایسه تاثیرلبه دارکردن سرریز پلکانی باسرریزبدون لبه در پراکنش انرژی با استفاده از مدل عددی Flow-3d
پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد علویان با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک
مدلی بر پایه بارش رواناب ،جهت شبیه سازی جریان رودخانهAFFDEF
کاربرد مدل SWAT و کنترل بهینه حوزه آبخیز
مدلسازی المان محدود سد بتنی وزنی سفیدرود با در نظر گرفتن معیار خرابی واندرکنش سد ومخزن
بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبریهای مثلثی شکل بر عمق مزدوج پرش هیدرولیکی
بررسی وجود روند در بارش سالانه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش من کندال
مقایسه سیستم های هوش مصنوعی ANN و ANFIS در پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بسطام
پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بسطام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
مدل سازی فرآیند پایه به منظور ارزیابی طراحی های احیای مسیرهای جریان با استفاده CONCEPTS از نرم افزار
بررسی کارآیی روش مبتنی بر اصل آنتروپی در پیش بینی توزیع سرعت در رودخانه ها،مطالعه موردی: رودخانه پسیخان در استان گیلان
بررسی تاثیر شیب های مختلف تندآب با بستر زبر براستهلاک انرژی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع زبری بستر تندآب بر طول پرش حوضچه آرامش پایین دست
بررسی اثرات هیدرولوژیکی سدها و بندهای احداث شده بر روی رودخانه های قمرود و قره چای بر منطقه قم
انتخاب بهترین توزیع آماری با پارامترهای مختلف با دو روش آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و آزمون مربع کای با استفاده از نرم افزار FFA در برآورد سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کارون شمالی)
ارزیابی کیفیت رودخانه مرغک با استفاده از شاخص های عمومی کیفیت آب و آزمون من کندال
برآورد توزیع عرضی زبری مانینگ در رودخانه های سیلابی با استفاده از مدل شبه دوبعدی توزیع عرضی سرعت
روشهای حفاظت سازههای هیدرولیکی از پدیده آبشستگی موضعی
هیدرولیک جریان مستغرق در مدل ترکیبی سرریز- دریچه نیم استوانهای
بررسی آزمایشگاهی جریان عبوری از سرریز – دریچه نیماستوانهای با انحنا در پاییندست با زوایای مختلف
پهنه بندی خطر سیل با استفاده از نرم افزار HEC-RAS در محیط GIS (مطالعه موردی رودخانه طالقان)
بررسی آزمایشگاهی اثر طوق در کاهش آبشستگی در تلاقی رودخانه ها
شبیه سازی اثرات هیدرولوژیکی مدیریت منابع آب در حوزه زاینده رود با استفاده از مدل SWAT
پیش بینی سرعت جریان بر روی شیب شکن های مانع دار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی با مدل HEC-HMS در شبیه سازی دبی اوج هیدروگراف و زمان وقوع آن در حوضه آبریز معرف کسیلیان
تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر تنش های حرارتی در سدهای بتن غلتکی با روش المان محدود و ANN
بررسی تغییرات ریخت شناسی و ممیزی مناطق آسیب پذیر در رودخانه های مئاندری )مطالعه موردی رودخانه سرباز
مدلسازی انتقال جسم حل شده (آلاینده) در محیط متخلخل با هتروژنتی بالا
شبیهسازی سطح و بیلان آبی آبهای زیرزمینی تحت تاثیر تغییر اقلیم در دورههای آتی (مطالعه موردی؛ دشت سفید دشت چهارمحال و بختیاری)
تخصیص آب در مقیاس حوضه آبریز: مقایسه دو مدل MODSIM-DSS و MIKEBASIN با یکدیگر
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) دربرنامه ریزی برای مقابله با خطر سیلاب
ارزیابی تاثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت اندیمشک با استفاده از مدل DRASTIC
تعیین مناسبترین روش زمین آمار در مطالعه کیفی آبهای زیرزمینی
ناحیه بندی کیفی مناطق توسعه چاه های جدید شرب و کشاورزی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی مطالعه موردی : دشت ساری نکاء
مطالعه مروری بر کاربرد ماشین های سلولی در علوم آب و خاک
بررسی احتمال وقوع اولین سرمای پاییزه در استان چهارمحال و بختیاری و پهنه بندی آن توسط نرم افزار Arc GIS
تعیین آستانه بارش برای زیرحوضههای آبشار و طولبنه حوضه آبریز زیارت استان گلستان
ایجاد سیستم های هشدار سیل با تکیه بر مشارکت مردمی (مطالعه موردی روستای زیارت)
بررسی مقدماتی آسیبها و دلایل فرونشست زمین در مناطق روستایی اطراف مرودشت
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت جامع منابع آب سطحی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز علمدار)
کاربرد ارزش اقتصادی در مدیریت منابع آب:مطالعه موردی مصارف آب کشاورزی استان کرمان
برآورد ارزش آب از دیدگاه کشاورزان جهت کاهش محدودیتها در زمان خشکسالی
تخمین پارامترهای شیمیایی آب زیرزمینی در روش های مختلف میانیابی (مطالعه موردی:آبخوانهای سفید دشت، فارسان جونقان و شهرکرد)
بررسی مبانی نرخ گذاری آب
بررسی تغییرات مکانی کربن آلی خاک در بخشی از مراتع منطقه دماوند
بررسی تاثیر عناصر پتاسیم و روی در جلوگیری از کاهش تولید در ذرت دانه ای تحت شرایط تنش خشکی
استفاده از سنجش از دور و مدل SSEB جهت برآورد تبخیرو تعرق مزرعه نیشکر امیرکبیر
انتخاب بهترین راهکار واسنجی مدل شبیه ساز SWAP برای برنج رقم هاشمی
بررسی کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های سد سازی همراه با مطالعه موردی سد گابریک
استفاده بهینه ازمنابع و نهاده های کشاورزی جهت تخصیص بهینه آب در تولید برنج گیلان
بررسی استفاده از کودهای آلی و سوپر جاذب و تاثیر آنها برعملکرد اقتصادی و بیولوژیک گیاه جو
تهیه نقشه شوری خاکهای منطقه شرق استان مازندران با استفاده ازتکنیک زمینآمار
کاربرد تصفیه زمینی در کاهش آلودگیهای شیمیایی شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان
تأثیر آبیاری با پساب فاضلاب شهری شهرکرد بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
پهنهبندی آنیونها و کاتیونهای آب زیرزمینی شهرکرد و بررسی کیفیت این منابع برای آب شرب
بهره برداری از منابع آب غیر متعارف در کشاورزی
بررسی و ارائه طریق استفاده آبهای شور و لب شور در کشاورزی
مباحث آبیاری فاضلاب در کشورهای در حال توسعه
پدافند غیر عامل در منابع و تاسیسات آبی سیستان
ارزیابی دانهال های هیبرید بین گونه ای پسته اهلی و بنه به تنش خشکی با تاکید بر شاخص های بیوشیمیایی
پیش بینی تاثیر تغییرات اقلیمی بر دمای حداکثر و حداقل در ایستگاه کرمان در دوره - ۲۰۳۰-۲۰۱۱ میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری LARS-WG و خروجی مدل های CSMK3 و BCM2.0
پیش بینی تاثیر تغییرات اقلیمی بر بارش و تابش خورشیدی ایستگاه کرمان در دوره - ۲۰۳۰-۲۰۱۱ میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری LARS-WG و خروجی مدل HadGEM
طبقه بندی و پهنه بندی استان کهگیلویه بویراحمد از لحاظ اقلیمی
مقایسه روش های درون یابی مکانی در پهنه بندی شدت های خشکسالی (مطالعه موردی: استان فارس)
ارزیابی روش های درون یابی مکانی در پهنه بندی شدت های خشکسالی بر اساس شاخص RAI (ناهنجاری بارش) مطالعه موردی: استان فارس
پایش و پیشبینی خشکسالی استان فارس با استفاده از شاخص خشکسالی SPI و زنجیره مارکوف
مقایسه مدلهای تجربی، رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تابش خالص دریافتی (Rs) در ایستگاه هواشناسی زاهدان
تخمین حداکثر عمق آبشستگی تکیه گاه پل با وجود طوق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بررسی شدت خشکسالی با استفاده از نمایه درصد از نرمال (PN) در استان سیستان و بلوچستان
بررسی تاثیر اقلیم بر منابع آب و عملکرد گندم در شهرستان فردوس
مدل سازی بارش رواناب تأثیر تغییر پارامترهای شبکه در میزان دقت پیش بینی - مطالعه موردی : حوزه آبخیز زهره
مقایسه شدتهای خشکسالی با استفاده از دو شاخص خشکسالی احیایی و شاخص بارش استاندارد
بررسی روابط بین الگوهای ارتباط از دور با خشکسالی های شیراز
تأثیر تغییر اقلیم و خشکسالی بر منابع آب ایران
ارزیابی شاخص های مهم تغییر اقلیم در ایران و جهان
پایش خشکسالی در استان فارس با استفاده ازنمایه بارش استاندارد شده SPI
پیش بینی بارش با استفاده از مدل رگرسیون درختی به منظور کنترل سیل
ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک در کاهش آسیب پذیری ناشی از خشکسالی
مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی، به عنوان یکی از روش های مقابله با خشکسالی در کشاورزی
بررسی تعدیل اثر تنش خشکی با کاربرد عناصر پتاسیم و روی در ذرت
بررسی تأثیرات پدیده تغییر اقلیم بر وضعیت دمایی حوزه سد طرق مشهد
بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش حوزه سد طرق مشهد
پایش خشکسالی درحوضه آبخیز راموز با استفاده از SPI
حساسیت تبخیر تعرق مرجع برآورد شده به روش فائو پنمن مانتیث به متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: ایستگاههای اصفهان و شهرکرد
تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع نسبت به پارامترهای هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاههای آبادان و بندرانزلی)
بررسی چگونگی پایش خشک سالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI
مروری بر روشهای محاسبه تبخیر تعرق با استفاده از سنجش از دور
بررسی تطبیقی و مقایسه مدل های ریاضی و هوش محاسباتی در تخمین تبخیر از سطح تشتک
پیش بینی خشکسالی شیراز به کمک شبکه عصبی رادیال بیس
مدیریت خشکسالی ضرورتی انکار ناپذیر برای مناطق خشک و بیابانی
پیامد های خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن
برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک سنجش از دور
ارزیابی روند نوسانهای دمای پاییزه سطح آب پهنه شمال غرب اقیانوس هند
تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی
بررسی اثر تنش خشکی ایجاد شده با سیستم Line source بر ارتفاع گیاه جو در مراحل مختلف رشد گیاه
بررسی برخی خصوصیات کیفی گیاه جو در مواجهه با تنش خشکی حاصل ازسیستم آبیاری Line source
تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک و اقتصادی گیاه جو
بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی در مراحل مختلف رشد ونمو بر ارتفاع گیاه جو
تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر برخی خصوصیات کیفی گیاه جو
تاثیر سطوح مختلف کم آبی با استفاده از سیستم Line source برعملکرد بیولوژیک و اقتصادی گیاه جو
مطالعه خشکسالی در شهرستان همدان با استفاده از شاخص SPI
استفاده از شاخص آستانه نرمال و درصد نرمال برای محاسبه خشکسالی
هواشناسی کشاورزی و کاربردهای آن در بالابردن راندمان مبارزه با خشکسالی
کاهش اثرات تنش خشکی و آب آبیاری در گندم در اثر استفاده از کود بیولوژک
اصلاح برخی روابط تجربی برآورد تبخیر تعرق مرجع برای دشت تبریز
پیشبینی انتقالِ بین کلاسهای مختلف خشکسالی EDI با استفاده از زنجیره مارکف
بررسی و تحلیل پدیده خشکسالی و ترسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده SPI در چند ایستگاه منتخب
مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل دراستان مرکزی
شناسایی مناطق همگن خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش های خوشه بندی
بررسی شدت خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در سه منطقه اقلیمی استان کرمان
پیش بینی دمای ماکزیمم، مینیمم و میانگین با استفاده از الگوریتم نرو فازی در ایستگاه کرمان
خشکسالی افزایش بهره وری و مدیریت منابع آب
استفاده موثر از آب برای بهبود عملکرد محصول تحت شرایطی تنش خشکی
بررسی شاخص جذب اولیه در روش SCS با استفاده از باران ساز
بررسی عددی ساختار تلاطمی پرش هیدرولیکی بر روی بسترهای صافبا استفاده از مدل تلاطمی RSM
ارزیابی دقت روشهای محاسبهی دبی جریان در کانالهای پیچانرود با مقطع مرکب
بررسی عددی خصوصیات جریان بر روی سرریز اوجی در صورت وجود پایاب در پاییندست
کاربرد روش ماتریس انتقال درحل معادلات سنت ونانت
ارزیابی و مقایسه روش های زمین آماری و تیسن در برآورد تبخیر تعرق مرجع منطقه ای)مطالعه موردی استان خوزستان
بررسی آزمایشگاهی اثر طول بالادست آبشکنT شکل نامتقارن بر میزان آبشستگی در شرایط مستغرق
ارزیابی مناسب ترین توزیع آماری در برآورد دبی های حداکثر لحظه ای و متوسط سالانه مطالعه موردی: رودخانه میناب ایستگاه برنطین
بررسی و واسنجی ضریب منطقه ای رابطه فولر و کریگر در مناطق خشک
واسنجی و صحت سنجی مدلIHACRES برای حوضه آبریز قره سو
بررسی اثر تجمع اجسام شناور (شاخه و برگ درختان) بر عمق آبشستگی پایه پلها
جلوگیری از فرسایش دیواره رودخانه ها با تثبیت سواحل به روش غیرمستقیم
بررسی دقت روش کریجینگ جهت میانیابی دادههای بارندگی سالانه حوضه ارمند در دوره بازگشتهای مختلف
توسعه مدل هیدروگراف واحد لحظه ای به روش کلارک در برآورد هیدروگراف سیل مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی : حوزه آبخیز پل دوآب رودخانه قره چای)
مقایسه برآورد سیلاب با روشهای تجربی و نرم افزار HEC-HMS در سر شاخه اصلی رودخانه حاجی آباد استان هرمزگان
بررسی عملکرد روابط توزیع دبی جریان در رودخانه های سیلابی
بهگزینی بهره برداری در مخازن تک و چند منظوره برقابی تحت مدل برنامه ریزی پویای استوکستیک
شبیه سازی سه بعدی الگوی جریان و گردابه ها اطراف آبشکن های L شکل نفوذناپذیردر پنج زاویه مختلف از نیمه اول قوس نیم دایره
بررسی اثر هندسه و فاصله یک سری آبشکن غیر مستغرق بر الگوی جریان در قوس رودخانه با استفاده از مدل عددی
بررسی الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه های پل شکاف دار با تغییر طول وجابجایی شکاف به روش حجم محدود
طراحی بهینه مقطع سدهای وزنی با استفاده از مدل شبیهسازی - بهینهسازی بااستفاده از الگوریتم ژنتیک با رویکرد پویایی در اعمال قیود هندسی و مکانیکی
بررسی امکان استفاده از حداکثر عمق بارش در ساخت هیدروگراف (مطالعه موردی پروژه سد بیغرد خنج)
بررسی امکان استفاده از حداکثر عمق بارش در روشSCS
مقایسه سیستم استنتاج فازی و روش های رگرسیون خطی و غیر خطی در پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد لتیان
تهیه نقشه شماره منحنی CN حوضه آبریز آجی چای با استفاده از GIS
تعیین پهنه سیلاب و بررسی مورفولوژیک رودخانه ها با استفاده ازGIS
کاربرد مدلWRC در تولید آمار دبی حداکثر سالانه رودخانه
شبیهسازی رواناب ناشی از باران و ذوب برف در حوضههای کوهستانی برفگیر به کمک مدل SRM
شبیه سازی عددی جریان در تخلیه کننده تحتانی سد نرماشیرجهت برآورد نیروهای وارد بر دریچه تحتانی آن
تغییر توپوگرافی اطراف آبشکن T شکل نامتقارن در شرایط غیر مستغرق
بررسی الگوی جریان انحرافی و متقاطع در کانالهای مستطیلی
استخراج منحنی های ماهانه، فصلی و سالانه بار معلق ایستگاه های ملاثانی، اهواز و فارسیات
بررسی و تعیین کارایی روشهای تجربی برآورد دبی حداکثر سیلاب در حوضه های مختلف (با تاکید برروشهای فولر وکریگر)
بررسی و تعیین کارایی روشهای تجربی برآورد دبی ویژه سیلاب در حوضه های مختلف (با تاکید برروش کریگر)
Estimation of spatial–temporal rainfall distribution using remote sensing techniques
مدل سازی عددی جریان غیر دائمی با روش اجزاء محدود با المانهای خطی یک بعدی ومقایسه آن با روشهای مشخصه و اختلافات محدود
اثر ارتفاع آستانه ورودی بر ضریب آبگذری آبگیر جانبی در کانالUشکل
بهرهبرداری بهینه مخزن با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی
بررسی توابع احتمال داده های بارندگی و خسارات ناشی از آن بر روی محصول برنج در استان گیلان
ساخت مدل فیزیکی سرریز سد کلوانس خوی و آنالیز رفتار و الگوی جریان در آن
بررسی پارامترهای هیدرولیکی جریان بر روی مدل سرریز سد کلوانس خوی
ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری در کاهش رواناب و رسوب در جهت مدیریت منابع آب و خاک (مطالعه ی موردی، حوضه ی هلاغره سد گلپایگان استان اصفهان)
بررسی اجرای عملیات آبخیزداری جهت مهار سیلاب بر اساس زمان پیش هشداردر حوضه کاکارضا خر م آباد
کاربرد مدل تصمیم بیزین در پیش بینی اثرات فیزیکی سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی در آبخیز چهل چای استان گلستان
بررسی و مقایسه باورهای آبخیزنشینان نسبت به اجرای پروژههای آبخیزداری در دو منطقه سده و دژکرد
معرفی گونه های سازگار اکالیپتوس در حوزه آبخیز آب باریک بم
کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی تغییر کاربری و تأثیر آن درمیزان تولید رواناب (مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ بستانک شیراز)
معرفی و تهیه نقشه شاخص رطوبت توپوگرافی TWI
بررسی اثر آللوپاتی ناگرد Cymbopogon Olivieri بر جوانه زنی و رشد ارزن Panicum Miliaceum
تعیین سطح پوشش برف استان خراسان شمالی با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس وتوزیع زمانی فصلی آن
معرفی مدل بیلان آب شهریAquacycle برای شبیه سازی سطوح آبگیر باران به منظور استفاده از رواناب شهری برای مصارف غیر شرب
ارزیابی عملکرد سازه های حفاظتی در کنترل سیل حوضه آبخیز چهاربیشه
تعیین قطر برابر سینه گونه بنه در استان کرمان
ارزیابی تاثیر چرای دام بر برخی خصوصیات خاک در منطقه گوغر استان کرمان
ارزیابی رابطه خاک با شادابی و کیفیت گونه کهور ایرانی در حوزه آبخیز نرماشیر
چگونگی استفاده از معادن قرضه و محلهای دپوی خاکریزی در پروژه های ساخت راه و راه آهن برای طرحهای آبخیز داری
بررسی اثر قرق بر برخی خصوصیات خاک در مراتع رستاق کرمان
ارزیابی اثر ابعاد کرتهای صحرایی بر میزان رواناب حاصله از رخدادهای بارندگی
بررسی انجام عملیات آبخیزداری درکاهش اثرات خشکسالی (مطالعات موردی حوزه آبخیزفوجرد قم)
بررسی اثرطرح های مرتعداری بر میزان تولید علوفه مراتع
بررسی تاثیر شهرسازی در رواناب حوزههای آبخیز شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی منطقه ۲۲ شهری تهران)
تاثیر تغییر کاربری اراضی در رواناب حوزههای آبخیز شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی بخشی از منطقه ۲۲ شهری تهران)
آیا ساخت سدهای بالا دست جازموریان را خشک کرد؟ ناپایداری آبخیزهای کشور با ساخت سدها چه ارتباطی دارد
بررسی روشهای کشاورزی پایدار و ارگانیک در راستای مدیریت آبخیزها و منابع آب و خاک
آنالیز مکانی خطر حرکتهای توده ای با مدل کاناگاوا
اولویت بندی حوزه های آبخیز به منظور اجرای عملیات مکانیکی وسازه ای با استفاده از رهیافت مقایسه زوجی
بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری چاه های آب شهر کرمان بر رشد و نمو گل آهار
بررسی شکست هیدرولیکی در هسته سدخاکی بافت به کمک مدل الاستیک پلاستیک بامعیار -موهرکولمب
تحلیل دینامیکی شیب های سدخاکی بافت بااستفاده از نرم افزارplaxis
شبیه سازی مدل بارش رواناب در حوضه پلرود با استفاده از رویکرد استقرایی GMDH
تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزشها با روش ارزش اطلاعاتی در منطقه اوانک
بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع منطقه باب زنگی
بررسی اثر گونه های پرستار بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه گیاه چاودار کوهی Secale montanum Guss
بررسی عوامل موثر بر تخریب پوشش گیاهی مراتع درحوزه های آبخیز استان کرمان
بررسی مشکلات ناشی ازسیل، کم آبی، خشکسالی و فرسایش ورسوب درحوزه های آبخیز استان کرمان و اعتبارات مورد نیازجهت حل آنهاو چالش های پیش رو

    نظرات