افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در شش ماه نخست سال جاری

افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در شش ماه نخست سال جاری

www.BanaNews.irنتایج بررسی پروانه‌های صادره توسط شهرداری‌های مناطق شهری کشور نشان می‌دهد در شش ماهه اول سال ۱۳۸۹، در کل مناطق شهری کشور برای ۷۹ هزار و ۵۶۶ دستگاه ساختمان پروانه احداث صادر گردیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۴٫۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کل تعداد پروانه‌های صادر شده ۱۰٫۸ درصد به شهر تهران ، ۲۱٫۵ درصد به شهرهای بزرگ و ۶۷٫۷ درصد به سایر مناطق شهری اختصاص داشته است.

بنا به اعلام سطح کل زیربنای ساختمان‌هایی که در شش ماهه مورد گزارش برای آن‌ها پروانه احداث صادرشده، حدود ۴۷٫۷ میلیون متر مربع بوده است که ۴۲٫۱ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است.همچنین از مجموع سطح کل زیربنای در نظر گرفته شده ۱۹٫۳ درصد به شهر تهران، ۲۷٫۵ درصد به شهرهای بزرگ و ۵۳٫۲ درصد به سایر مناطق شهری اختصاص داشته است که متوسط سطح کل زیربنای این ساختمان‌ها ۶۰۰ متر مربع است و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴٫۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد .

همچنین در شش ماهه مورد گزارش، از کل تعداد ساختمان‌هایی که برای احداث آنها پروانه صادر شده است۱۳ هزار و ۲۵ دستگاه یک طبقه، ۲۱ هزارو ۳۶۷ دستگاه دو طبقه، ۱۶ هزار و ۵۴۲ دستگاه سه طبقه، ۱۱هزار و ۲۷۳ دستگاه چهار طبقه و ۱۷هزار و ۳۵۹ دستگاه پنج طبقه و بیشتر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، تعداد ساختمان‌های یک طبقه ۶٫۹ درصد، دو طبقه ۷٫۴ درصد، سه طبقه ۲۵٫۵ درصد، چهار طبقه ۳۸٫۵ درصد و پنج طبقه و بیشتر ۶۵٫۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش از کل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره ۱۶٫۴ درصد به ساختمان‌های یک طبقه ۲۶٫۹ درصد به بناهای دو طبقه ۲۰٫۸ درصد به ساختمان‌های سه طبقه، ۱۴٫۲ درصد به بناهای چهارطنبه و ۲۱٫۸ درصد به ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر اختصاص داشته است.

همچنین براساس پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شش ماهه مورد گزارش، پیش‌بینی شده که حدود ۳۲۶ هزار دستگاه واحد مسکونی در ساختمان‌های مذکور ایجاد شود که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۰٫۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رشد ۸۶ درصدی صدور پروان ساختمانی در تهران

در شش ماهه اول سال ۱۳۸۹، از طرف شهرداری‌های مناطق مختلف تهران برای ۸ هزار و ۶۰۳ دستگاه ساختمان با حدود ۹٫۲ میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات، پروانه احداث صادر شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد و سطح کل زیربنای طبقات به ترتیب ۸۶٫۸ درصد و ۵۲٫۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین متوسط سطح کل زیربنای ساختمان‌های فوق ۱هزار و ۷۲مترمربع است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۸٫۲ درصد کاهش داشته است.

رشد ۱۶۶ درصدی ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر

در شش ماهه مورد گزارش، از کل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در تهران، ۵۰ فقره به ساختمان‌های یک طبقه، ۵۹ فقره به بناهای دو طبقه، ۴۱۴ فقره به ساختمان‌های سه طبقه، هزار و ۹۴۷ فقره به بناهای چهار طبقه و ۶هزارو ۱۳۳ فقره به ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر اختصاص داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، تعداد ساختمان‌های یک طبقه ۲۵٫۰ درصد، سه طبقه ۳۰٫۶ درصد، چهارطبقه ۴٫۰ درصد و پنج طبقه و بیشتر ۱۶۶٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد در حالی که ساختمان‌های دو طبقه ۲۲٫۴ درصد کاهش داشته است.

از کل تعداد پروانه‌های صادره در تهران، ساختمان‌های یک طبقه ۰٫۶ درصد، دو طبقه ۰٫۷ درصد، سه طبقه ۴٫۸ درصد، چهارطبقه ۲۲٫۶ درصد و پنج طبقه و بیشتر ۷۱٫۳ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

بر این اساس در شش ماهه مذکور در پروانه‌های ساختمانی صادر شده شهر تهران، ایجاد حدود ۶۰ هزار دستگاه واحد مسکونی در ساختمان‌های فوق پیش‌بینی گردیده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۸۸ معادل ۸۵٫۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا در شش ماهه اول سال ۱۳۸۹، از طرف شهرداری‌های شهرهای بزرگ مجموعا برای ۱۷ هزار و ۱۰۹ دستگاه ساختمان با حدود ۱۳٫۱ میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات، پروانه احداث صادرشده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد و سطح کل زیربنای طبقات به ترتیب ۱۳٫۷ درصد و ۴۱٫۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین متوسط سطح کل زیربنای این ساختمان‌ها ۷۶۷ مترمربع است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۲۴٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس در شش ماهه مورد گزارش، از کل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در شهرهای بزرگ هزار و ۸۰۲ دستگاه به ساختمان‌های یک طبقه،سه هزار و ۳۱۷ دستگاه به بناهای دو طبقه،شه هزار و ۵۲۳ دستگاه به ساختمان‌های سه طبقه، دو هزار و ۸۳۹ دستگاه به بناهای چهار طبقه و پنج هزارو ۶۲۸ دستگاه‌ به ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر اختصاص داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۸۸، تعداد ساختمان‌های دو طبقه ۰٫۲ درصد، سه طبقه ۰٫۱ درصد، چهار طبقه ۱۰٫۱ درصد و پنج طبقه و بیشتر ۴۹٫۰ درصد افزایش نشان می‌دهد در حالی که ساختمان‌های یک طبقه ۳٫۱ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا از کل تعداد پروانه‌های ساختمانی فوق، ساختمان‌های یک طبقه ۱۰٫۵ درصد، دو طبقه ۱۹٫۴ درصد، سه طبقه ۲۰٫۶ درصد، چهار طبقه ۱۶٫۶ درصد و پنج طبقه و بیشتر ۳۲٫۹ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

براساس پروانه‌های صادره در شش ماهه مورد گزارش، ساخت حدود ۹۱ هزار دستگاه واحد مسکونی پیش‌بینی شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۵٫۰ درصد افزایش داده است.

همچنین در شش ماهه اول سال ۱۳۸۹، شهرداری‌های سایر مناطق شهری کشور مجموعا برای ۵۳ هزارو ۸۵۴ دستگاه ساختمان با حدود ۲۵٫۴ میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات، پروانه احداث صادر نموده‌اند که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد و سطح کل زیربنای طبقات به ترتیب ۲۱٫۷ درصد و ۳۸٫۹درصد افزایش را نشان می‌دهد و متوسط سطح کل زیربنای این ساختمان‌ها ۴۷۱ مترمربع می‌باشد که ۱۴٫۰درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

بر این اساس در شش ماهه مورد گزارش، از مجموع تعداد پروانه‌های صادره در سایر مناطق شهری ۱۱ هزارو ۱۷۳ فقره به ساختمان‌های یک طبقه،۱۷ هزارو ۹۹۱ فقره به بناهای دو طبقه،۱۲ هزار و ۶۰۵ فقره به ساختمان‌های سه طبقه،شش هزارو ۴۸۷ فقره به بناهای چهارطبقه وپنج هزار و ۵۹۸ فقره به ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر اختصاص داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۸۸، تعداد ساختمان‌های یک طبقه ۸٫۶ درصد، دو طبقه ۹٫۰ درصد، سه طبقه ۳۴٫۸ درصد، چهار طبقه ۷۶٫۰ درصد و پنج طبقه و بیشتر ۲۶٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا از کل تعداد پروانه‌های صادره در سایر مناطق شهری، بناهای یک طبقه ۲۰٫۸ درصد، دو طبقه ۳۳٫۴ درصد، سه طبقه ۲۳٫۴ درصد، چهار طبقه ۱۲٫۱ درصد و پنج طبقه و بیشتر ۱۰٫۴ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین براساس پروانه‌های ساختمانی صادره در شش ماهه اول سال ۱۳۸۹، پیش‌بینی گردیده است که حدود ۱۷۵ هزار دستگاه واحد مسکونی ایجاد شود که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۰٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

منبع:ایسنا

    نظرات