اطلاعیه شورای انتظامی (شورای مرکزی) در خصوص تخلف در اجرای عملیات بدون اعلام شروع به کار

اطلاعیه شورای انتظامی (شورای مرکزی) در خصوص تخلف در اجرای عملیات بدون اعلام شروع به کار

براساس نامه شماره ۷۲۳ش/الف ۸۹ مورخ ۲۷/۷/۸۹ شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با توجه به عبارت درج شده در برگ تعهد صاحب کار در مورد اعلام شروع مراحل اجرایی به ناظر و دریافت امضاء از ناظر دایر بر اطلاع او از شروع عملیات مراتب زیر اعلام می‌شود:

۱- ناظر باید در صورت دریافت این اعلام نظارت خود را وفق مقررات آغاز و انجام وظیفه نماید. در صورتیکه صاحب‌کار مراتب شروع کار را به ناظر اطلاع ندهد نیز ناظر موظف است حداقل هر ماه یک بار به محل پروژه مراجعه و گزارش وضعیت آنرا به مراجع ذیربط ارسال دارد. در صورت عدم اقدام او به ترتیب فوق و وقوع هر نوع تخلف ساختمانی، ناظر نسبت به عدم انجام وظیفه به موقع مسئول خواهد بود.

۲- چنانچه صاحبکار نتواند مهندس ناظر را رسماً از شروع کار مطلع سازد، باید موضوع را سریعاً به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت تعیین تکلیف ادامه کار اطلاع دهد.

 

 

    نظرات