افزایش ۹۷ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران

افزایش ۹۷ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران اعلام کرد: در زمستان سال گذشته تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران نسبت به سال ۸۹، حدود ۹۷ درصد افزایش داشته است، همچنین در کل کشور به جز تهران این رقم ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)  مرکز آمار ایران اعلام کرد: در زمستان ۹۰ تعداد ۶۰ هزار و ۱۲۸ واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته بیش از ۳۸٫۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۸۳٫۶ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هریک از این پروانه ها ۷٫۱ بوده است.

همچنین تعداد ۸ هزار و ۴۵۷ پروانه احداث ساختمان ازسوی شهرداری تهران در زمستان ۹۰ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۸٫۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹۷٫۲ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان ۹۰ بالغ بر ۹ میلیون و ۷۷۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۵٫۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹۵٫۲ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره مورد بررسی یک هزار و ۱۵۶ مترمربع بوده است.

در این گزارش آمده است: مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۱٫۵ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان در حدود ۲۶۰ مترمربع بوده است.

همچنین در زمستان ۹۰ تعداد ۱۵۵ هزار و ۸۷ واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور به جز تهران پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳٫۲ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۲٫۶ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان حدود ۳ واحد بوده است.

تعداد ۵۴ هزار و ۴۸ پروانه احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور در زمستان ۹۰ صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۳٫۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۰٫۶ درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش، مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان ۹۰ حدود ۲۳۵۴۴٫۶ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۷٫۷ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه ها حدود ۴۳۶ مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان ۹۰ حدود ۲۰۲۰۳٫۳ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵۸٫۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰٫۶ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان در حدود ۳۷۴ مترمربع بوده است.

براین اساس توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده بکار رفته در بنای آنها در زمستان ۹۰ نشان می دهد که ۲۷ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۴۶٫۷ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، ۲۴٫۹ درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن و ۱٫۴ درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

 

 

    نظرات