بازار اجاره مسکن از آشفتگی خارج خواهد شد

رئیس مجلس گفت: جریان‌های ذی نفع سال‌های طولانی قوانین حوزه اجاره مسکن را به ضرر مستاجر تدوین کرده بودند و مستاجر در رها شدگی بازار اجاره زیر تیغ قیمت‌های غیر منصفانه قرار گرفته بودند که مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف صدای مستاجران شد این قانون در صورت تایید شورای نگهبان و اجرای مناسب می‌تواند افزایش سالیانه اجاره بها را ضابطه مند کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات