بررسی نقش پیاده روی و دوچرخه سواری در حمل و نقل پایداری شهری

بررسی نقش پیاده روی و دوچرخه سواری در حمل و نقل پایداری شهری

http://www.bananews.ir/بنانیوز- پیاده روی و دوچرخه سواری بعنوان گونه های حمل و نقل غیر موتوری، دارای مزایای متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی هستند و بر این اساس، توجه ویژه ای در سالیان اخیر به آنها شده است.

از سویی دیگر، امروزه به شدت بر توسعه پایدار در ابعاد مختلف تاکید گردیده و گسترش شیوه های حمل و نقل پایدار بر اساس همین رویکرد مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو، هدف این پژوهش بررسی نقش و چگونگی ارتباط میان پیاده روی و دوچرخه سواری با حمل و نقل پایدار شهری می باشد که با توجه به رشد شتابان شهر نشینی و مراحل گذار به توسعه یافتگی از اهمیت بسزایی در کشورمان برخوردار است.

در نگارش این مقاله، مهمترین منابع مرتبط با ویژگی های پیاده روی و دوچرخه سواری به صورت روش اسنادی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تبیین مفهوم حمل و نقل پایدار و شاخصهای آن، با استفاده از نظرات کارشناسان حمل و نقل شهر تهران، گونه های مختلف حمل و نقل شهری نسبت به هر معیار و نیز با یکدیگر مقایسه و بر مبنای روش AHP تحلیل گردیده اند.

نتایج این مطالعه نشان می دهند که پیاده روی و دوچرخه سواری پایدارترین شیوه های حمل و نقل درون شهری هستند.

نویسند‌گان:

[ خشایار کاشانی جو ] - عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دکتری شهرسازی
[ سزار دارابی ] - کارشناس ارشد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

دسترسی به مقاله

    نظرات