قابل توجه مهندسان ناظر

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران مهندس ناظر می‌رساند، تأیید و امضای همکارانی که به عنوان ناظر جدید فرم مربوط به تعویض ناظر را امضا می‌کنند، بدون تأیید و امضای مهندس ناظر قدیم و با توجه به ایجاد شائبه نادیده گرفتن حقوق سایر همکاران خلاف شئون حرفه‌ای بوده و قابل طرح در شورای انتظامی سازمان می‌باشد.


ترتیب تکمیل فرم تعویض مهندس ناظر به شرح زیر می‌باشد:
۱-    تکمیل بخش اول توسط مالک و گواهی امضاء مالک در دفتر اسناد رسمی
۲-تکمیل بخش دوم توسط مهندس ناظر قدیم و گواهی امضاء ناظر قدیم در دفتر اسناد رسمی
۳-تکمیل و امضای بخش سوم پس از (و منوط به) تکمیل و امضای قبلی بخش‌های ۱ و ۲ توسط مالک و ناظر قدیم توسط ناظر جدید و گواهی امضاء ناظر جدید در دفتر اسناد رسمی

    نظرات