انتشار مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

انتشار مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

http://www.bananews.irمجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزیدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی  ۱و ۲ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس ۲۰۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۹۶۷ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

بهره وری بهینه ازآب درفضای سبز با استفاده ازسوپر جاذب استاکوزورب ،مطالعه موردی استان تهران شهرستان ساوجبلاغ
پایش و پیش بینی نابهنجاریهای یخبندانهای زودرس و دیر رس و ارتباط آن با تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی شهرستان شاهرود)
اثرات فیزیولوژیک تنش کم آبی روی عملکرد دانه، فعالیت های شیمیایی و بیوشیمیایی ارقام سویا
تاثیر عوامل اقلیمی بر روند تغییرات عملکرد محصول کیوی (مطالعه موردی استانمازندران)
امکانسنجی مناطق مساعد کاشت سیب زمینی در محیط GIS مطالعه موردی: استان کردستان
امکانسنجی بارورسازی ابرها گامی نوین در مدیریت تامین منابع آب کشاورزی استان اردبیل
عکس العمل ارقام پنبه به تنش گرما و خشکی در شرایط فیتوترون
مدیریت منابع آب مورد نیاز بخش کشاورزی در سطح ملی با بهره جویی از دیدگاه تجارتآب مجازی
بررسی روند تغییرات نیاز آبی گندم در سالهای آینده با استفاده از مدلهای سری زمانی
پایش ، ارزیابی و تحلیل تغییرات مکانی دورههای خشک استان سیستان و بلوچستان
تعیین الگوی کشت بهینه محصولات با استفاده از برنامه ریز ی خطی (شهرستان بشرویه )
کاربرد سری های زمانی در مدلسازی بارندگی ماهیانه (مطالعه موردی:مناطق سعادتشهر و ارسنجان در استان فارس )
بررسی خشکسالی چند ایستگاه های مهم ایران مرکزی تحت تاثیر عدم قطعیت سناریوهایانتشار گازهای گلخانهای در سه دهه آینده
تعیین اثرات تغییر اقلیم بر پوشش های طبیعی با استفاده ازتکنیک سنجش از دور طی ده سالگذشته (مطالعه موردی دشت یزد-اردکان)
بررسی تاثیر نوسانات بارش برمیزان تولید محصولات کشاورزی در شهرستان رودبار (مورد مطالعاتی: محصول زیتون)
مدیریت آب آبیاری در اراضی شالیزاری
بررسی عملکرد عملیات سازهای مکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی
بررسی امکان بارور سازی ابر در استان گلستان جهت تعدیل اثرات تغییرات اقلیمی
برآورد میانگین تاریخ اولین یخبندان زودرس پاییزه و آخرین یخبندان دیررس بهاره در چشم انداز ۲۰۵۰-۲۰۲۰ در چند نمونه اقلیمی ایران
بررسی روند تبخیر سد دز و پیش بینی آن به کمک سری زمانی
بررسی تاثیر برخی تکنیک های زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود تحت شرایط دیم
پراکنش فضائی بارش استان گیلان
برآورد راندمان و مقدار آب مصرفی در سیستم های آبیاری دشت کرفس استان همدان
مدلی ساده برای شبیه سازی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی
مطالعه توزیع احتمالات رخداد بارش تگرگ در فصل رشد گیاهان باغی و زراعیاستان کرمانشاه
پایش خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره ای NODIS
ردیابی تنش های محیطی در فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهی با بهره گیری از ایزوتو پهایپایدار کربن
بازسای اقلیم گذشته با بهره گیری از فرآیندهای فیزیولوژیکی ایزوتوپ های پایدار کربن در تنه درختان
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر مصرف آب کشاورزی بین سالهای ۲۰۷۱ تا ۲۱۰۰ در تربت حیدریه
برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه با استفاده از فقط داده های دمای هوا - مطالعه موردیاستان خوزستان
تحلیل آماری دوره های تر و خشک بارندگی هفتگی با استفاده از زنجیره مارکف به منظور برنامه ریزی کشاورزی دشت ورامین
بررسی عوامل فردی،آموزشی و ترویجی مؤثر بر عدم پذیرش سیستم آبیاری قطره ایدر باغداران شهرستان گرمسار
امکان استفاده از گاه شناسی گونه بلوط مازودار (Quercus infectoria) برای بازسازی داده های اقلیمی غرب کشور در منطقه جوانرود کرمانشاه
برآورد ضریب تشت تبخیر با استفاده از دادههای تشت و مقایسه آن با روابط تجربی
تخصیص بهینه آب آبیاری کشاورزی حوضه آبریز هراز آمل با استفاده از برنامه ریزی چندمنظوره
بررسی ارتفاع آب حاصل از ذوب برف ویخبندان حوزه آبخیزآقا چربی فاروج
ارزیابی مهارت مدل های استوکاستیک در مدلسازی و پیش بینی سری های زمانی شاخص بارندگی استاندارد
آشکار سازی اثر عناصر اقلیمی بر عملکرد گندم دیم استان مرکزی طی سه ده اخیر
بررسی اثر تغییر اقلیم و خشکسالی های اخیر بر کاهش سطح منابع آب زیر زمینی در دشت مرکزی اراک
پهنه بندی خشکسالی حوزه آبخیز کویر میقان با استفاده از شاخص SPI
مدل های کاهش داده پنمن مانتیث در شرایط اقلیمی مرطوب
ارزیابی یک رهیافت ناپارامتری چند متغیره شبیه ساز متغیرهای دما و بارندگی ماهانه (مطالعه موردی: حوضه آبریز جازموریان)
ارزیابی مدل هیبرید در تخمین تابش روزانه خورشیدی در ایستگاه سینوپتیک تبریز
ارزیابی مدل RegCM3 در پیش بینی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از رابطه تکمیلی
شبیه سازی کاهش عملکرد در اثر تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop
تعیین الگوی توزیع زمانی بارندگی(مطالعه موردی: ایستگاه باران نگار ایدنک)
مقایسه مدل آماری تخمین تابش خورشیدی و شبکه عصبی با استفاده از تصاویر ماهوارهای درشهرستان پاکدشت
بررسی تغییرات فرکانس بارندگی با استفاده از مدل اقلیمی CGCM3
بررسی خطای داده های تضت تبخیر ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک استان گلستان
روند توزیع دو بعدی دما در آبیاری ناقص ریشه و آبیاری کامل در محدوده ریشه گیاه ذرت
ارائه روشی جهت کاهش گامهای محاسباتی مدل سبال (SEBAL) در تعیین تبخیر- تعرق (مطالعه موردی دهستان میامی مشهد)
ارزیابی مزرعه ای مدل SIRMOD برای آبیاری حوضجه ای یک در میان
ارزیابی پتانسیل های اقلیمی کشت انار در استان اصفهان با استفاده از GIS
اثرات تنش خشکی بر فعالیت آنزیمهای آریل سولفاتاز و آلکالاین فسفاتاز خاک در حضورسوپر جاذبها
اثر خشکسالی به عنوان یکی از جنبههای تغییر اقلیم بر محصولات آبی کشاورزی
مطالعه ی مراحل نمو و عملکرد سه رقم سیب زمینی تحت رژیم های دمایی مختلف
پیشبینی دمای خاک در شرایط جوی مختلف (مطالعه موردی: اصفهان)
اثر مقادیر مختلف آب و کود ازت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی
پیشبینی روزانه بارش با استفاده از مدلهای ANNs و ANFIS
سنجش تناسب اراضی بمنظور کشت گلزای پائیز بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)
بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در استان قزوین
ارزیابی روش های زمین آمار در تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل
بررسی اقلیم کشاورزی کاشت زعفران در استان اردبیل

خشکسالی و اثرات آن بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان داراب)
بررسی نقش مونسون جنوب غربی هند بر کشاورزی منطقه جنوب استان سیستان و بلوچستان
بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از زنجیره ماکوف و شاخص SPI (مطالعه موردی: استان چهار محال و بختیاری)
پهنه بندی تبخیر- تعرق مرجع منطقه ای با استفاده از تخمینگرهای زمین آماری و GIS (مطالعه موردی: استان خوزستان)
ارزیابی دادههای رطوبت خاک سنجنده AMSR-E
بررسی تاثیر بستر آماده کشت (باگا) در کاهش آبیاری خیار گلخانه ای
مطالعات مزارع نمونه آزمایشی و تأثیرات آن در مدیریت آب کشاورزی مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی تاکستان
اصلاح شاخص RDI با انتخاب مناسبترین تابع توزیع در مناطق خشک و نیمهخشک ایران
اثر یخبندان خاک بر پیاز زعفران در استان خراسا ن رضوی
بررسی سطح پوشش برفی و رابطه آن با ارتفاع در استان خراسان شمالی
مطالعه اثر خاک ورزی حفاظتی و حفظ بقایای گیاهی در مقابله با کم آبی در شرایط دیم
بررسی کارایی ماده ضد سرمای تجاری کود X بر روی گندم بهاره رقم یاواروس با استفاده از پارامتر نشت یونی
تأثیر سطوح مختلف هیدروژل و نیتروژن بر عملکرد،وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه گیاه گوجه فرنگی
کاربرد دستگاه خودکار اندازهگیری تراز سطح آب به منظور ارزیابی عملکرد تحویل آب به کانال
تحلیلی بر تغییرات مراحل فنولوژکی پرتقال به کمک داده های اقلیمی (مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب)
برنامه ریزی بهینه آبیاری در شرایط کم آبیاری محصولات گندم، جو و ذرت در اقلیم سرد ومتعدل
برنامه آبیاری صحیح راهکاری موثر در استفاده بهینه از منابع آب محدود در زراعت گندم
مدلی برای تعیین تبخیر-تعرق مرجع از روی تبخیر توسط رابطه اصلاح شده آلن برایدشت تبریز
بررسی سطوح مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی پنبه
Comparison of the EDI and RDI meteorological drought indices
نقش عوامل تأثیرگذار بر گرایش کشاورزان به مدیریت منابع آب زراعیمطالعه موردی: شهرستان قائمشهر
Modeling on Temperature of the Caspian southern coasts In theestimation of drought
استفاده از کمپو ست چای و نیشکر در کشاورزی ونقش آن در کاهش مصرف آبدردوره خشکسالی
طبقه بندی حساسیت خصوصیات بیوفیزیک پوشش کشاورزی به تغییر اقلیم (مطالعه موردیحوضه قره سو)
تعیین الگوی کشت با توجه به بهینه سازی مصرف آب در تولید محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان دیواندره)
مدیریت تخصیص آب تک آبیاری در زراعت دیم و تعیین سهم اثر مدیریت زراعی
پیش بینی مراحل رشد و نمو سویا با استفاده از طول روز و دما
بررسی تأثیر استفاده از پلیمر سوپر آب آ- ۲۰۰ بر ظرفیت نگهداری آب در خاک
اثر ماده ضد تعرق آترازین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گلرنگ در شرایط دیم
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستمهای آبیاری تحت فشار در استان خوزستان پژوهش موردی : شهرستان بهبهان
بررسی دانش و آگاهی کشاورزان نسبت به بیمه تضمین تولید در استان مازندران
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور برای بالا بردن راندمان آبیاری در استان سمنان
ارزیابی مدل درختی M5 و مدل تجربی آنگستروم در برآورد تابش رسیده به سطح زمین
ارزیابی عملکرد ارقام مختلف گندم و تاریخ های مختلف کاشت با استفاده از نرم افزار
ارزیابی مدل های Win SRFR3.1 و SIRMOD در تحلیل و شبیه سازی هیدرولیکی آبیاری نواری تحت کشت سورگوم علوفه ای
واکنش نیاز آبی و عملکرد گندم به تغییر اقلیم (دشت هشتگرد)
تحلیل سینوپتیکی و خرد اقلیم شناسی پدیده یخبندان ترکیبی
ارزیابی یکنواختی پاشش (CU) سیستم های آبیاری بارانی اجرا شده در شهرستان سرپل زهاب
مقایسه عملکرد روشهای افراز شبکه و دسته بندی تفریقی در تخمین میزان تبخیر از تشت
ارزیابی و تحلیل خشکسالی و روندیابی وقوع آن بر اساس شاخص PI (مطالعه موردی:شیراز)
بررسی اثر زمان آبیاری به روش بارانی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه
برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از مدل تجربی لیناسر و داد ههای تصاویر ماهواره نوا (مطالعه موردی: طرح توسعه نیشکر خوزستان)
ارزیابی واکنش گلرنگ (Carthamus tinctorius L) به اعمال رژیم های آبیاری مختلف در شرایط آب و هوایی اهواز
مقایسه شاخص های PNPI، SIAP و RAI در بررسی خشکسالی های استان فارس با تاکید بر ایستگاههای شیراز ،آباده و لارستان
بررسی لزوم استفاده از سامانه های هواشناسی کشاورزی در مدیریت مصرف آب در مزرعهو دلایل عدم استقبال از آنها
بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق خبندان (برخی شهرستانهای استان لرستان)
بررسی تأثیر پدیده نوسانات اطلس شمالی برنوسانات ماهانه تبخیر از تشت در چند ایستگاه سینوپتیک
تعیین تاریخ کاشت گیاه کلزا با استفاده از شاخص درجه- روز- رشد جهت مقابله با سرمای زمستان در استان چهارمحال و بختیاری
مدل سازی شاخص های اقلیمی کشاورزی استان خراسان رضوی تحت سناریوهای تغییر اقلیم
بررسی تاثیر کشت و کار با آب شور بر خصوصیات خاک و تکامل پروفیلی خاکها
تاثیر دور آبیاری و سطوح مختلف گوگرد عنصری بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی پیاز
اثر شوری دائم و متناوب محلول غذایی برغلظت برخی عناصر غذایی میوه گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک
تأثیر کمآبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای در منطقه ارزوئیه استان کرمان با استفاده از سیستم آبیاری قطرهای نواری
بررسی تأثیر کشت و کار با آب شور بر خصوصیات خاک و تکامل پروفیلی خاک ها
آشکارسازی تغییرات اقلیمی براساس آزمون آماری من-ویتنی در شهر مشهد
تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L)
تحلیل خشکسالی اقلیمی و هیدرولوژیکی و تغییر اقلیم محدوده دریاچه اورمیه با شاخص من-کندال و ارزیابی تاثیر تغییرات رژیم تقاضا بر بحران آبی موجود
بررسی و پیش بینی خشکسالی هواشناسی ایستگاه آبادان با استفاده از سری های زمانی
استخراج معادلات برآورد تبخیرتعرق مرجع در دو منطقهی مرطوب و خشک با امکان انتخابتعداد پارامترها
نقش برنامه ریزی آبیاری قطره ای در افزایش بهره وری مصرف آب ذرت
بررسی شرایط خشکسالی شهر خرم آباد با استفاده از روش های آماری توزیع دنباله ها وزنجیره مارکف چند مرحله ای
بررسی علل پایین بودن بهره وری آب در شبکه آبیاری تحت فشار دشت گردیان
ارزیابی واکنش ارقام و لاین های برنج نسبت به دور های مختلف آبیاری
تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک آفتابگردان
بهینه سازی تخصیص آب در شبکه آبیاری میان آب شوشتر
دلایل عدم پذیرش آبیاری بارانی (مطالعه موردی: دهستان ورزق شهرستان فریدن)
آشکار سازی تغییر اقلیم در منطقه خراسان شمالی
بررسی کم آبیاری به کمک مدل کامپیوتری SaltMod بر روی تعدادی گیاه زراعی (مطالعه موردی منطقه جنوب اهواز)
تحلیل خاصیت مقیاس گذاری تبخیر روزانه ایستگاه سینوپتیک تبریز
برآورد زمان تاخیر فضای حالت و بعد آشوبی دما ی بیشینه، میانگین وکمینهروزانه هوا در ایستگاه سینوپتیک جلفا
برآورد بارش مؤثر بر زراعت گندم دیم با استفاده از روش SCS در کرج
اثر مواد آلی و زئولیت بر رطوبت خاکهای شالیزاری در مراحل بروز درز و ترک در آبیاری تناوبی
ارزیابی روشهای مختلف درون یابی در برآورد منطقهای بارندگی در استان خوزستان
تعیین احتمال وقوع یخبندان باغات بادام با استفاده از زمین آماردر استان آذربایجان شرقی
برآورد تبخیر وتعرق واقعی با استفاده از مدل متریک
ارزیابی اثرات تغییرات اقلیم بر مشخصه های خشکسالی در استان کرمانشاه
کاهش رشد و عملکرد کمی و کیفی نیشکر، با شور شدن آب رود کارون درجنوب خوزستان
مقایسه و برآورد تبخیرو تعرق واقعی با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک
ارزیابی عملکرد و شاخص های باروری و مغزدهی رقم های سویا تحت شرایط کم آبیاری
مدیریت توزیع آب به منظور تحویل حجم آب موردنیاز به آبگیرهای کانال BP14 از شبکه آبیار فومنات
بررسی مراحل رشدی گندم در شهرستانهای شمالی استان فارس (اقلیم سردسیر) با استفاده از مجموع درجه حرارت دریافتی (GDD)
بررسی اثرات اصلاح دادههای دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر-تعرق مرجع در استانخراسان شمالی
بهینه سازی طراحی و بهره برداری از منابع اب زیر زمینی تحت فشار با استفاده از روش برنامه ریزی غیر خطی ترکیبی صحیح
صحت سنجی عملکرد مدل های گردش عمومی جو (AOGCM) در شیبه سازی داده های دما در منطقه کرمان
اثر زیست محیطی مهندسی شالیزار بر کاهش گسیل گاز گلخانهای متان
CLIMATE UNCERTAINTY EFFECTS ON CROP WATERREQUIREMENTS OF MICRO-IRRIGATION
تأثیر کم آبیاری بر طول و قطر ریشه ذرت
روندیابی هیدرومتری حوضه های کوهستانی بر اثر فرایند تغییرات اقلیمی
اثر تغییر اقلیم بر مدیریت آب و عملکرد نخود تحت شرایط آبی گنبد
شناسایی خرداقلیمهای شهری و بررسی اثر آنها بر دما و رطوبت نسبی هوا در سطح شهراصفهان
اعمال مدیریت های آبیاری تحت سناریوهای swap
تغییرات رفتار دمایی در مناطق خشک نمایه ای از تغییرات اقلیمی - مطالعه موردی سبزوار
ارزیابی - پهنه بندی رخداد خشکسالی از طریق نمایه SPI با استفاده از قابلیتهای نرم افزار Gis- مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش حیدری نیشابور
بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی مشهد در دوره ۲۰۳۰-۲۰۱۱ با استفاده از داده های شبیه سازی شده توسط مدل LARS-WG5
پیشبینی تأثیر تغییر اقلیم بر مصرف آب گندم طی دو دهه آتی در استان خراسان رضوی
بهینه یابی مصرف آب آبیاری در کشت توام گیاهان گندم و سیب زمینی در شرایط آبیاری استاندارد و کم آبیاری
مدیریت منابع آبی با استفاده از بهینه سازی الگوی کشت (مطالعه موردی : شبکه آبیاری دز)
تاثیر تغییر اقلیم بر ضریب گیاهی گندم، چغندر قند و ذرت در خراسان رضوی
تحلیل ریسک و ارزیابی تاثیر تغییراقلیم بر زیست توده گیاه ذرت (مطالعه موردی: پاکدشت)
توسعه یک مدل سیستم تصمیم گیری پشتیبان برای انتخاب سیستم آبیاری
برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقه ای با استفاده از تصاویر لندست
Designing an Appropriate Cultivation Pattern for an Arid RegionWith Application of Compromise Programming(Case study: Sistan region in Iran)
استفاده از کم آبیاری تنظیم شده (RDI) در مراحل رشد انگور به منظور ارتقاء بهره وری مصرف آب و عملکرد
بررسی اثر خرداقلیم های شهری بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در سطح شهر اصفهان
بررسی تأثیر گرد و غبار ناشی از آلودگیهای صنعتی بر خصوصیات فیزیکی خاک و هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی منطقه صنایع فولاد خوزستان)
بررسی اثر توامان زمان آبیاری تکمیلی و تاریخ کشت بر افزایش بهره وری آب در شرایط دیم(گیاه عدس)
بررسی شاخص سطح برگ و درصد آب ارقام ذرت دانهای در سطوح مختلف آبیاری
ارائه مدل پیش بینی تبخیرتعرق درراستای تغییرات اقلیم، مطالعه موردی درکرج
استفاده از روش مونتکارلو در شبیهسازی دادههای بارندگی سالیانه و ماهیانه
واسنجی و صحتسنجی مدل AquaCrop در مزارع کلزا تحت مدیریت زارعین
تخمین تبخیر روزانه از تشت تبخیر با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و برنامه ریزی آرمانی
بررسی پتانسیل اقلیمی استان آذربایجان شرقی به منظور کاشت گردو
شبیه سازی نیاز آبی دردو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ بااستفاده از مدل تغییر اقلیم ECHAM4
تحلیل زمانی و مکانی وقوع یخبندان های زود رس پائیزه و دیررس بهاره در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
بررسی شرایط بارش در شهرستان کنگاور و ارائه راهکارهای مناسب در بهبود مدیریت مصرف آب
بررسی بهرهوریهای مختلف برای برخی از محصولات کشاورزی مهم در استان قزوین
بررسی عملکرد کنترل کننده موضعی بالادست PI با منطق پس خورد + پیش خورد در ابتدای کانال با بروز اختلال در دبی ورودی
بررسی تغییرات ضرایب معادله آنگستروم بر اساس عرض جغرافیایی و ارتفاع
بررسی سیاست قیمتگذاری آب کشاورزی در کشورهای همسایه ایران
تأثیر روش آبشویی متناوب در اصلاح خاکهای شمال هوفل دشت آزادگان
تاثیر استفاده از سوپر جاذب و سولو پتاس بردور آبیاری در شرایط کشت ذرت دانه
ارزیابی قطره چکانهای مورد استفاده در آبیاری تحت فشار
اثر زئولیت بر رشد ذرت و قابلیت استفاده پتاسیم
بررسی تغییرات خصوصیات خشکسالی اقتصادی- اجتماعی و تأثیر تغییر اقلیم بر آن در دوره آتی(مطالعه موردی: زیر حوضه قر هسو استان گلستان)
پیش بینی میزان عملکرد محصول گندم دیم با استفاده ازمدل رگرسیون درختی
نقش بیمه محصولات کشاورزی در مدیریت ریسک
مدلسازی و پیش بینی آب و هوایی فصلی با بکارگیری الگوهای فصلی، شبکه عصبی و هیبرید
استفاده از نرم افزار HYDRUS در شبیه سازی حرکت و جذب آب درخاک برای گیاه چغندرقند
بررسی روند تغییرات پارامترهای هواشناسی (مطالعه موردی بندر انزلی)
پهنه بندی خشکسالی در استان بوشهر با استفاده از نمایه استاندارد بارش (SPI)
اندازه گیری تبخیر تعرق واقعی برنج در شرایط کم آبی و حضور آب زیرزمینی کم عمق درستون های کشت در گلخانه
پیش بینی اثر اجرای سناریوهای مدیریتی بر میزان تبخیر و تعرق در آبخیز چهل چای رودخانه گرگانرود
تعیین نیاز آبیاری گندم در سطوح احتمال مختلف در استان آذربایجان شرقی
محاسبه و پهنهبندی تبخیرو تعرق در استان خراسان جنوبی با استفاده از روش IDW
افزایش بهره وری مصرف آب با استفاده از سیستم کشت متمرکز برنج
طراحی و ساخت تشت تبخیر اتوماتیک
پیش بینی تبخیرتعرق بر مبنای بهترین مدل اصلاحی ارائه شده با کاربرد رگرسیون چند متغیره
مدیریت آب در مزرعه: چالش ها و فرصت ها
استفاده از مدل SIMETAW جهت شبیه سازی پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد)
مقایسه روش های پارامتری و ناپارامتری تحلیل روند در بررسی تغییرات اقلیمی بارش
استفاده از رویکرد شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد در شهرستان جیرفت
ارزیابی و مقایسه مدل های فیزیکی وتجربی برآورد دوره خیسی سطح برگ
کاربرد مدل داده کاوی M5 در پیش پیشبینی تبخیرتعرق پتانسیل (مطالعه موردی :ایستگاه شیراز)

 

 

 

    نظرات