کتابخانه‌های عمومی در بافت فرسوده بهسازی می‌شوند

کتابخانه‌های عمومی در بافت فرسوده بهسازی می‌شوند

http://www.bananews.ir/تفاهم نامه مشترک میان شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منعقد شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به منظور ایجاد همکاری‌های مشترک در زمینه توسعه و تجهیزکتابخانه های عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای کشور، تفاهم‌نامه ای بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منعقد و مبادله شد.

براین اساس کتابخانه های سراسر کشور که در محدوده بافت های فرسوده قرار دارند تجهیز و نوسازی می شوند همچنین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در زمینه احداث، توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی همکاری خواهد داشت.

 

مفاد این تفاهم نامه به شرح زیر است:

ماده۱ – هدف:

هدف این تفاهم نامه بهر ه گیری از توانمندی های اجرایی ، مدیریتی، علمی، پژوهشی ،آموزشی متقابل طرفین جهت اجرایی کردن سیاست‌ها و برنامه‌های کلی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در شهرهای کشور می‌باشد.

ماده ۲- موضوع تفاهم نامه:

موضوع این تفاهم نامه همکاری در زمینه احداث، توسعه وتجهیزکتابخانه های عمومی به منظوراستفاده از ظرفیت‌های موجود در راستای ارتقاءسطح آگاهی‌های فرهنگی واجتماعی، گسترش فرهنگ مطالعه مفید، در طرح‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، توانمندسازی وساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای کشور و بهبودشاخص های کتابخانه‌های عمومی براساس استانداردهای قابل قبول درمحورهای مندرج درماده۴می‌باشد.

ماده ۳- گستره همکاری:

گستره همکاری دربافت های فرسوده وسکونتگاه های غیررسمی شهرهای سراسرکشورتعیین می گردد.

ماده ۴- زمینه های همکاری:

بند الف- تعهدات مشترک:

۱- تدوین طرح وبرنامه‌های مشترک توسعه کتابخانه‌های عمومی دربافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی.
۲-تعامل باشهرداری‌های شهرهای دارای مطالعات مصوب درزمینه کمک به ایجادوتوسعه کتابخانه‌های عمومی در بافت‌های فرسوده وسکونتگاه‌های غیررسمی.

بند ب- تعهدات شرکت:

۱- ارائه بانک‌های اطلاعاتی لازم ازمحدوده بافت‌های فرسوده وسکونتگاه‌های غیر رسمی هر استان ‌و شهر به نهاد.

۲- همکاری در جهت کمک به تأمین اراضی مورد نیاز احداث کتابخانه‌های عمومی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای کشور به استناد ماده ۱۲ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات شرکت.

۳- احداث کتابخانه‌های عمومی در محلات دارای بافت‌های فرسوده وسکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای دارای مطالعات مصوب، بر حسب میزان اعتبارات مربوطه و در چارچوب ضوابط و مقررات شرکت.

۴- همکاری لازم با امورعمرانی نهاد در جهت کمک به نظارت، طراحی، مشاوره و ارائه طرح و نقشه‌های فنی وساختمانی برای احداث کتابخانه‌های عمومی.

۵- توسعه و بهسازی کتابخانه های عمومی موجود در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی کشور بر حسب اولویت‌ها و میزان اعتبارات مربوطه.

۶- پیش ‌بینی فضاهای موردنیاز کتابخانه های عمومی درطرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی طبق تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات شرکت.

بند ج- تعهدات نهاد:

۱- جمع‌آوری اطلاعات لازم ازوضعیت کتابخانه های عمومی دربافت های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و ارائه به"شرکت" برای برنامه‌ریزی.

۲- اولویت برنامه های ساخت ، بهسازی ، نوسازی و توسعه فیزیکی و تجهیزکتابخانه‌های عمومی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی.

۳- حمایت لازم در جلب مشارکت‌های مردمی به همراه هدایت افراد ، تشکل‌های مردمی و غیردولتی، اهداءکنندگان زمین وساختمان و انجمن خیرین کتابخانه‌ساز برای ساخت و اداره کتابخانه‌های عمومی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی.

۴- مشاوره وهمکاری با"شرکت"در راستای تدوین طرح ونقشه های فنی و ساختمانی برای احداث،گسترش و نوسازی وبهسازی کتابخانه‌های عمومی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی.

۵-کمک به تجهیز و تامین منابع کتابخانه‌ای (از قبیل تأمین کتاب، نشریات و ارائه خدمات فنی کتابخانه‌ای ، نرم‌افزاری و...) و نیروی انسانی و اداره کتابخانه‌های عمومی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی.

۶- بسترسازی و پی‌گیری پیرامون در اولویت قرارگرفتن ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای کشور از طریق شورای فرهنگ عمومی استان‌ها ، انجمن کتابخانه های عمومی استان ، شهرستان و...
ماده ۵– نحوه اجرایی شدن تفاهم نامه :

الف - در سطح ملّی: به منظور برنامه‌ریزی‌های کلان و هماهنگی‌های لازم در سطح استان‌ها ، "مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی" به نمایندگی از " شرکت " و "مشاور امور عمرانی" به نمایندگی از" نهاد " ، جلسات مستمری را بصورت حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل داده و راهکارهای اجرایی را تعیین و اقدامات لازم را نیز انجام خواهند داد.

ب- در سطح استانی: مدیران کل کتابخانه‌های عمومی ومدیران کل راه وشهرسازی استان‌های ذیربط مسئولیت تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی این تفاهم‌نامه در هر استان براساس برنامه‌ریزی‌های کمیته موضوع بند (الف)وپی‌گیری واجرای تعهدات مفاداین تفاهم‌نامه را براساس هماهنگی‌های کمیته موضوع بند(الف)را عهده‌دار بوده وموظفند هر سه ماه یکبارگزارش جلسات و برنامه‌ها وعملکرد‌های اجرایی خود را به کارگروه موردنظر گزارش نمایند.

تبصره ۱:اجرای این تفاهم‌نامه از هر حیث در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۲:در شرایطی که اجرای طرح‌های پژوهشی و یا برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های اجرایی و مطالعاتی منجر به تولید یک دانش فنی و یا یک دستاورد بومی شود، نتایج حاصله از هر قبیل به طرفین تعلق دارد.

 

 

 

    نظرات