اجرای دستورالعمل‌های صادره قدیم در خصوص متقاضیان دوره‌‌های آموزشی، سمینار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کارگاه‌های آموزشی تأیید شده جهت ارتقاء پایه،

اجرای دستورالعمل‌های صادره قدیم در خصوص متقاضیان دوره‌‌های آموزشی، سمینار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کارگاه‌های آموزشی تأیید شده جهت ارتقاء پایه،

www.BanaNews.irبه اطلاع اعضای محترم می‌رساند، به استناد بخشنامه شماره ۶۱۸۸۵/۴۲۰ مورخ ۱/۱۲/۸۸ و در جهت رعایت حقوق مهندسان، چنانچه متقاضیان دوره‌های آموزشی و یا سمینارها و کارگاه‌های آموزشی تأیید امتیاز شده مورد نیاز، جهت ارتقاء پایه را مطابق شرایط و ضوابط دستورالعمل‌های صادره قدیم قبل از دی‌ماه سال ۸۸ شروع نموده باشند، برای ارتقاء پایه نامبردگان همان شرایط دستورالعمل‌های قدیم مشروط به وجود اعتبار دوره‌های آموزشی در زمان مراجعه، ملاک عمل خواهد بود.

 

    نظرات