احداث پارکینگ در پارکهای جدید با مشارکت بخش خصوصی

احداث پارکینگ در پارکهای جدید با مشارکت بخش خصوصی

http://www.bananews.irمدیرکل شهرسازی و طرح های شهری با اشاره به اهمیت تامین پارکینگ در طرح تفصیلی جدید گفت: در این طرح شهرداری مکلف به احداث پارکینگ با مشارکت بخش خصوصی در پارک های جدید بوده و در پارک های کنونی نیز در صورت جلب مشارکت بخش خصوصی ، با حفظ مالکیت عمومی و استفاده انحصاری برای پارکینگ ، باید نسبت به احداث پارکینگ مکانیزه اقدام کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجید پاکساز با بیان این مطلب و با اشاره به اهمیت تامین پارکینگ در طرح تفصیلی جدید تهران گفت: در طرح تفصیلی جدید ، تامین پارکینگ مورد نیاز، قطعی و احداث آن برای همه ساختمان ها و در همه پهنه ها الزامی است.

وی با اشاره به وضعیت احداث پارکینگ های عمومی افزود: در همه محورها و محدوده ها مانند پیاده راه ها ، بزرگراه ها ، میدان ها و تقاطع ها که امکان احداث و یا بهره برداری از پارکینگ در واحدهای ساختمانی مربوطه فراهم نباشد ، شهرداری تهران موظف است متناسب با شرایط و رعایت حقوق مکتسبه و صرفه و صلاح شهرداری، با سرمایه گذاری بخش خصوصی ضمن بستر سازی لازم ، برای تامین پارکینگ مورد نیاز اقدام کند .

مدیرکل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در این خصوص شهرداری مکلف به احداث پارکینگ با مشارکت بخش خصوصی در پارک های جدید بوده و در پارک های کنونی نیز در صورت جلب مشارکت بخش خصوصی ، با حفظ مالکیت عمومی و استفاده انحصاری برای پارکینگ، می باید نسبت به احداث پارکینگ مکانیزه اقدام کند.

پاکساز در ادامه تصریح کرد: در همه زیر پهنه های استفاده از اراضی، تامین ۵ درصد از همه ظرفیت پارکینگ به منظور استفاده معلولان ، با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولان بر اساس ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، الزامی است.

    نظرات