آخرین وضعیت ساخت و بهره‌برداری از مسکن مهر کشور

آخرین وضعیت ساخت و بهره‌برداری از مسکن مهر کشور

http://www.bananews.irآخرین وضعیت ساخت و بهره‌برداری مسکن مهر کشور تا بهمن‌ماه امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) تفکیک جمعیتی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در برنامه‌ سال ۸۹ تا امسال ۳۸۰ هزار واحد مسکن مهر در نظر گرفته شده بود که تعداد واحد‌های روبه اتمام با اسکلت و سقف ۲۸۹ هزار و ۸۵۰ واحد، تعداد واحد‌های تمام و سفت‌کاری شده ۲۵۱ هزار و ۵۰۵ واحد و تعداد واحد‌های نارک‌کاری شده ۱۹۸ هزار و ۹۱۲ است.
همچنین در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر در برنامه سال ۸۹ تا ۹۱، یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحد مسکن مهر در نظر گرفته شده بود که از این میان یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۱۰۴ واحد اتمام و در مرحله‌ی اسکلت و سقف هستند. ۹۵۶ هزار و ۶۴۶ واحد اتمام و سفت‌کاری شده است و ۶۷۷ هزار و ۵۴۲ واحد نیز در مرحله‌ی نازک‌کاری قرار دارند.
بر این اساس در شهرهای جدید با در نظر گرفتن ۴۲۰ هزار واحد مسکن مهر در برنامه‌ی سال ۸۹ تا امسال تعداد ۲۸۲ هزار و ۴۱۵ واحد اتمام و در مرحله‌ی اسکلت و سقف‌ هستند ۲۴۵ هزار و ۷۱ واحد در مرحله‌ی سفت‌کاری و ۱۳۰ هزار و ۱۷۲ واحد نیز در مرحله‌ی نازک‌کاری هستند.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در برنامه سال ۸۹ تا ۹۱ برای کل کشور ساخت یک میلیون و ۹۸۰ هزار واحد مسکن مهر در نظر گرفته شده که از این تعداد یک میلیون و ۶۱۱ هزار و ۳۸۹ واحد در مرحله‌ی اتمام اسکلت و سقف هستند. یک میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۲۲ واحد اتمام سفت‌کاری شده و یک میلیون و شش هزار و ۶۲۶ واحد نیز در مرحله‌ی اتمام نازک‌کاری هستند.
بر اساس این گزارش در بخش بافت فرسوده ۲۰۰ هزار واحد در برنامه زمانی ۸۹ تا ۹۱ بودند که ۱۹۱ هزار و ۹۲۲ واحد در مرحله‌ی اتمام اسکلت و سقف، ۱۸۷ هزار و ۳۸۸ واحد در مرحله‌ی اتمام سفت‌کاری و ۱۵۵ هزار و ۶۹۵ واحد در مرحله‌ی اتمام نازک‌کاری هستند.
در مجموع دو میلیون و ۱۸۰ هزار واحد در برنامه‌ی سال ۸۹ تا ۹۱ بود که اکنون یک میلیون و ۸۰۳ هزار و ۲۹۱ واحد در مرحله‌ی اتمام اسکلت و سقف، یک میلیون و ۶۴۰ هزار و ۶۱۰ واحد در مرحله‌ی اتمام سفت‌کاری و هم‌چنین یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۳۲۳ واحد در مرحله‌ی نازک‌کاری هستند.
وضعیت واحد‌های خودمالکی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای واحدهایی که در مرحله‌ی اتمام اسکلت و سقف هستند تعداد ۶۸۳ هزار و ۱۱۱ واحد، واحد‌های اتمام سفت‌کاری نیز ۶۲۱ هزار و ۶۴۱ واحد و واحد‌های در مرحله‌ی نازک‌کاری تعداد ۴۸۶ هزار و ۳۱۵ مورد است.

    نظرات