انتشار مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه در بانک مقالات و کنفرانسهای تخصصی کشور (سیویلیکا)

انتشار مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه در بانک مقالات و کنفرانسهای تخصصی کشور (سیویلیکا)

http://www.bananews.irبنانیوز- مجموعه مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه در پایگاه سیویلیکا منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۲۱۶عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۱۴۳  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درسومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

بررسی تغییرات پریود ارتعاشی قابهای خمشی فولادی درمحدوده غیرخطی
تعیین ضریب رفتاردیواربرشی فولادی بادرنظرگرفتن اثرات بازشو
مقایسه عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی بهسازی شده بامهاربند کمانش تاب و مهاربند واگرا
ارزیابی زمان تناوب طبیعی ساختمان های بتن آرمه با درنظرگرفتن تاثیر میانقاب
بررسی عددی اثرتغییرات سربار برپایداری دیوارهای میخکوبی شده درشرایط لرزه ای با روش المان محدود
Fire Effect on Behavior of I shape Beam-to-Pipe Column Connections in Oil Platform Decks
بررسی تاثیر مشخصات مکانیکی مصالح برعملکرد دیواربرشی مرکب تحت بارهای استاتیکی افزایش یابنده
Safe Room; a Typical Retrofitting Method for Masonry Buildings
Optimum Design of Scallop Domes
شناسایی خرابی درسازه ها با استفاده ازیک روش بهینه سازی چندمرحله ای مبتنی برالگوریتم جامعه پرندگان
طراحی بهینه قاب فولادی صفحه ای دارای سیستم دیواربرشی فولادی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات
بهینه سازی مبتنی برعملکرد قابهای خمشی فولادی با استفاده ازالگوریتم اجتماع ذرات
بررسی اثرپالایش شتاب نگاشت های زمین لرزه براساس شاخصهای شکل طیفی روی پاسخ غیرخطی سیستم های چنددرجه آزاد
معرفی یک سیستم مهاربندی با عملکرد دوسطحی
Fireproofing Effects of I Section Beam-to-CHS Column Connections Behaviour in Oil Platform Decks at Elevated Temperature
Improved Methods of I shape Beam-to-Pipe Column Connections Behaviour in Fire
اثرزلزله و بررسی رفتارلرزه ای گنبدهای معلق لاملا
آنالیز حساسیت قابهای فولادی نسبت به ناکاملی های هندسی و مصالح
سنجش عملکرد میراگرهای جرمی مختلف درکنترل نوسان های سازه
بهینه سازی قاب فولادی صفحه ای توسط الگوریتم فراکاوشی اصلاح شده ازدحام ذرات
بررسی اثرمیخکوبی درخاک ریزدانه شهراهواز بعنوان سازه موقت درگودبرداری
بررسی پارامترهای تاثیر گذار بررفتار خمشی تیربتنی مسلح شده با میلگرد FRP
اصلاح ضرایب طراحی خمشی آیین نامه ACI440.1 درتیربتنی مسلح شده با میلگرد FRP
اثرموقعیت و نوع بازشو درجذب انرژی دیوارهای برشی فولادی
بررسی رفتارلرزه ای و ضریب رفتار مخازن هوایی آب با درنظرگرفتن اثراندرکنش خاک و سازه
پیش بینی خوردگی سازه های بتن آرمه با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی
بررسی تاثیربعدساختمان برروی زمان تناوب اصلی سازه درقاب خمشی فولادی
بکارگیری روش شبه استاتیک درتحلیل لرزه ای گروه شمع
ارزیابی لرزه ای پل چهاردهانه فولادی با درنظر گرفتن اثراندرکنش خاک - سازه
تحلیل اندرکنش خاک و سازه درپل بتنی سهدهانه با استفاده ازتقابل دو کد flac,SAP2000
توسعه ضوابط پیچشی استاندارد ۲۸۰۰
بررسی اثرنوع اتصالات بررفتار لرزه ای قابهای فولادی مقاوم سازی شده با دیواربرشی فولادی
اثرات مولفه های افقی و قائم زلزله های حوزه نزدیک درپاسخ چرخه ای پلهای بتنی با پایه های کوتاه و بلند
محاسبه ی فرکانس طبیعی سازه های قاب محیطی
مقایسه زمان تناوب اصلی سیستم های مختلف CBF
مقایسه اتلاف انرژی زوال مقاومت افت سختی و شکل پذیری درانواع مختلف سیستم CBF
مقایسه نتایج آنالیز مودال پوش آور دوجهته با آنالیز دینامیکی غیرخطی درسازه های بتنی نامتقارن درپلان با دیواربرشی - قاب خمشی
An Investigation on Crack Closing Effect In Buckling Analysis of Simply Supported Column
ارزیابی روش استاتیکی فزاینده غیرخطی مودی درپاسخ لرزه ای قابهای نامنظم بتنی درارتفاع
Evaluation of Dynamic Responses of the Base-Isolated Buildings under Earthquake Excitations
حل عددی معادله حاکم بررفتار دینامیکی قابهای برشی یک درجه آزادی با استفاده از توابع موجک B- اسپلاین درجه ۲
بررسی کارایی تعمیر و تقویت ساختمان های موجود با استفاده ازمیراگرها
بررسی میراگرهای غیرفعال دربهبود پاسخ لرزه ای درمقاوم سازی سازه ها
بررسی تاثیر میراگرهای جرمی درسازه های با ارتفاع زیاد درزلزله و باد
تحلیل قابلیت اطمینان سدهای بتنی وزنی با استفاده ازشبیه سازی مونت کارلو
بررسی رفتار لرزه ای سیستم سازه ای قاب خرپایی با چیدمان متناوب
Analysis and Rehabilitation Scheme for Long-Span Masonry Arch Bridges
آنالیز سازه ای و طرح بهسازی سدتاریخی گلستان

تحلیل لرزه ای دیواربرشی کوتاه به روش اجزاء محدود
ارزیابی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده زانویی
تعیین ضریب مقاومت افزون دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده توسط آنالیز استاتیکی غیرخطی فزاینده
Prediction of Median IDA Curve Using Data Envelopment Analysis
ارائه یک مدل بهینه یابی برای تشخیص خرابی درسازه براساس ماتریس نرمی دینامیکی
بررسی رفتارخودبازگشتی قابهای مهاربندی شده هم محورSelf -centering با استفاده ازتحلیل استاتیکی غیرخطی
بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بربهینه سازی قابهای فولادی تحت قید فرکانس
بررسی تاثیراستفاده ازتیرعمیق انتقالی دررفتارسازه های بلند با حذف ستون درطبقه تحتانی
ارائه مدل ریاضی برای تحلیل تقریبی تنش محوری درسازه های بلند
Rehabilitation of Monuments and Old Buildings by Application Lime/Cement Mortars
بررسی پاسخ تونلهای غوطه ورتحت امواج لرزه ای
ارزیابی عملکرد هیسترزیس اتصالات خمشی ستون درختی دارای تیرکوتاه با بال عریض شده
مقایسه تحلیل نیروی جانبی معادل و تحلیل طیف واکنش درآیین نامه های IBC2009,UBC97
ارزیابی الگوهای بارجانبی زلزله درساختمان های بلندنامنظم درارتفاع درحالت خاص
بررسی رفتارلرزه ای مهاربندهای BRBF,CBF,Chevron تحت اثرزلزله های حوزه نزدیک گسل
تغییرات مدول برشی خاکهای دانه ای به صورت تابعی ازتنش و کرنش
تعمیم اصل جمع آثار قوا برای تحکیم مصالح غیرخطی درحوزه زمان
Seismic Behavior of SCBFs with Reduced Braced Span
تعیین فرکانس طبیعی صفحات ترکدار با استفاده ازروش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته DLSM
برآورد زاویه اصطکاک داخلی ماسه انزلی براساس نتایج آزمایش نفوذاستاندارد
بررسی رفتارقابهای خمشی مهاربندی شده دارای اتصالات صفحه کناری با ابعاد متغیر مهاربند
Application of Technical Textile in Structural Health Monitoring
مدل سازی و مقاوم سازی دیواربنایی با استفاده ازتسمه های فولادی قائم یک طرفه و دوطرفه
Seismic vulnerability of conventional structures in Iran with fragility curve (Case study of structures in Tabriz)
تعیین منحنی بارافزون و نقطه عملکرد تونل با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
Finite Element Analysis of a Steel Plate With and Without a Crack
Mode I Fracture Toughness of Unidirectional Composites
طراحی بهینه میراگرجرمی تنظیم شده برپایه مفهوم سختی مختلط
بررسی ضعف مهاربندهای همگرای معمولی درمقابل خستگی سیکل پایین و مقایسه آنها با مهاربندهای کمانش ناپذیر
بررسی کاربرد سیستم ترکیبی ازمهاربندهای برون محور و زانویی یا پیکربندی قیچی
تعدیل گرادیان کرنش دراتصالات خمشی جان شکافدار درمقایسه با انواع دیگراتصالات خمشی
بررسی عملکرد سازه های بتنی طراحی شده با روش طراحی مستقیم مبتنی برتغییر مکان و روش نیروئی
بررسی تاثیر تعداد دهانه های مهاربندی برسیستم های دوگانه فولادی
مطالعات میزلرزان انواع ستونهای بتن آرمه مقاوم سازی شده
تحلیل حساسیت تاثیر طول تیرپیوند درضریب شکل پذیری سیستم مهاربندی خارج ازمرکز EBF
تعیین و مقایسه ضریب رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی زانویی ضربدری و واگرا
بررسی رفتار لرزه ای اتصالات بتنی تقویت شده بوسیله انواع مختلف ورقهای frp
کاهش فضای جستجودرعیب یابی سازه ها مبتنی برشاخصهای افزاینده
بررسی حاشیه اطمینان درطراحی لرزه ای شالوده ها براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
ارزیابی عملکرد سازه های بتنی طراحی شده با روش طراحی مستقیم براساس عملکرد
طراحی میراگر جرمی تنظیم شده ی چندگانه فعال برای سازه های غیرخطی هیسترسیس
Study of Seismic Behavior of a Tall Eccentrically Braced Frame Dual System Based on ASCE 7-05
مکان یابی بهینه ی TMD درسازه های فولادی غیرخطی با هدف کاهش شاخص خرابی
تحلیل دیوارهای حائل طره ای درحالت شبه دینامیکی با شبکه عصبی مصنوعی
Sliding Stability of Concrete Gravity Dam Using Dynamic Finite Element Analysis Compared to Rigid Block Method
ارزیابی روابط کاهندگی درتطبیق با مجموعه داده های فلات ایران
مدل سازی پایداری شیبهای سدهای خاکی درشرایط بهره برداری مختلف درمقابل زلزله با استفاده ازنرم افزار المان محدود دوبعدی
بررسی عملکرد میراگرویسکوز مایع و مهاربند زانویی درسازه های فولادی
بررسی تاثیر مشخصات مکانیکی خاک برعملکرد تاسیسات مدفون فولادی تحت اثرانفجار
بررسی تاثیر نوع پایه برپاسخ دینامیکی مخازن هوایی بتنی
تاثیر مولفه قائم زلزله بررفتار سازه های بتنی درزلزله های حوزه نزدیک
بررسی تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه ای Seismic PRA و کاربرد آن درایران
بررسی رفتارلرزه ای قاب بتنی تقویت شده با ورقهای CFRP
مقایسه پاسخ های مختلف درعیب یابی گنبدها مبتنی برشبکه عصبی
کنترل فعال بهینه سازه های غیرخطی با مدل رفتاری Bouc-wen
تحلیل قابلیت اعتماد درتعیین ظرفیت باربری مجاز شمعهای تحت بارمحوری با استفاده ازروش رویه پاسخ
رفتارلرزه ای قابهای فولادی متشکل ازدیوار برشی ساخته شده از ورق کرکره ای
بررسی عملکرد ستونهای بتنی دیواری با مقاطع + وTو L نسبت به مقاطع معمول مربع مستطیل
تحلیل دینامیکی غیرخطی مادی برج آبگیر با درنظرگرفتن اندرکنش آب و سازه
استفاده ازپیش تنیدگی خودمحور برای تقویت مهاربند فولادی
آنالیز استاتیکی سیستم ترکیبی قاب محیطی هسته مرکزی مهاربازویی و کمربند خرپایی درساختمانهای بلند
بررسی تاثیرنفوذپذیری خاک برسختی دینامیکی پی های نواری واقع برخاکهای اشباع توسط روش ترکیب اجزا محدود و اجزا نامحدود
ارزیابی عملکرد میراگرهای ویسکوالاستیک و اصطکاکی پال الحاقی درسازه های بتنی توسط نرم افزار ABAQUS
مقایسه پارامترهای روشهای بهبود عملکرد اتصالات تیرپیوندبرشی به ستون درقابهای مهاربندی واگرا
application of natural element method NEM in reinforced slope analysis
بررسی آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتن مسلح با استفاده ازمنحنی شکنندگی
تحلیل سازه ای و طرح بهسایز تونل انتقال آب تاریخی شوشتر
روش کاربردی جهت تعیین پاسخ پیچشی سازه های قاب دیوار نامتقارن تحت اثربارهای لرزه ای
بررسی رفتار تیربتن مسلح هوشمند با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی با خاصیت فوق الاستیک
Earthquake Effects and Buckling of Railroad Tracks
بهینه سازی پارامترهای میراگرجرمی تنظیم شونده با استفاده ازالگوریتم رقابت استعماری
Determination of the Critical Seismic Acceleration and permanent displacement in Earth structures
Improving the Condition of Skeletal Structures Stiffness Matrices Using Genetic Algorithm (GA)
کاربرد میراگرشکافدارلوله ای فولادی CSSD بررفتارخرابی شبکه های تخت دولایه فضاکار و ارزیابی خرابی پیشرونده درآنها
بررسی گسیختگی پیشرونده برسکوهای ثابت فلزی دریایی مقاوم سازی شده با میراگراصطکاکی دورانی
بررسی اثرزلزله برپارامترهای بهینه ی میراگرجرمی تنظیم شده ی چندگانه
کاربرد میراگرفولادی شکافدار لوله ای CSSD درسازه های قاب خمشی فولادی
seismic fragility analysis of a pile -supported wharf
Optimization of EBF frames using uniform deformation theory
A study of tension fields effects on plastic moment of intermediate HBEs in steel plate shear wall
مقایسه رفتاراتصال گیردار متعارف OMC با رفتاراتصال گیردار بال آزاد FFC
مدلسازی و آنالیز دینامیکی سدسنگریزه ای با هسته رسی به روش تفاضل محدود
تحلیل پایداری سدخاکی درآبگیری و تخلیه سریع مخزن سد به روش تعادل حدی
بررسی تاثیر نحوه اتصال ورق بادبند به تیر درقابهای مهاربندی شده واگرا EBFs
مکان یابی خرابی درسازه ها با استفاده ازمفهوم انرژی کرنشی
خوشه بندی روابط کاهندگی درارزیابی خطرپذیری لرزه ای
بررسی مقاومت افزون سیستم لرزه برجانبی TRF بتن مسلح با استفاده ازتحلیل های فزاینده استاتیکی و دینامیکی غیرخطی
Extension of STA pushover procedure to bi-directional excitation, considering constant load pattern
Evaluation of current pushover procedures for bi-axial asymmetric buildings under bi-directional excitation
مدلسازی ستونهای مرکب CES دورپیچ شده با CFRP
بررسی اثرات نسبت لاغری بررفتارچرخه ای دیوارهای برشی آلومینیومی با سخت کننده
Structural Damage Identification Based on Modal Data and Wavelet Analysis
بررسی اثرات تراکم دینامیکی پرانرژی برسازه های مجاور
Forced vibration of SDOF dynamic systems subjected to harmonic loads by means of Green's function
بررسی شدت اسیب ناشی ازروانگرایی درسازه های مجاورمسیر مترو تبریز
مقایسه قاب با اتصالاتگیردار و ساده دربرابر نشست تحکیم زیرشالوده
جداسازی لرزه ای سازه ها با ازاستفاده ازستونهای استخوانی شکل درطبقه اول با خصوصیات میرایی و بازگشت به حالت اولیه
Seismic response analysis of layered soils considering effect of surcharge mass
Stress and Deformation Behavior of Eyvashan Dam
Comparing the Seismic Behavior of Ribbed, Schwedler and Diamatic Single-Layer Lattice Domes by Using Time History Analyses
بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن حاوی پودرلاستیک تایرضایعاتی
بررسی عملکرد لرزه ای قابهای خمشی فولادی طراحی شده برمبنای مبحث دهم با استفاده ازمنحنیهای شکنندگی
ارزیابی روشهای تولید مولفه های پیچشی جنبش زمین
مقاوم سازی سازه های قاب خمشی فولادی قدیمی با استفاده ازدیوار برشی فولادی
آنالیز ارتعاشی کف بتنی پیش تنیده تحت بارهای هارمونیک قدم زدن
مطالعات عددی برعملکرد و رفتارکمانشی ورق اتصال بادبندی
Active control of high rise building structures using fuzzy logic and linear quadratic regulator algorithms with(ATMD)damper
آنالیزپاسخ لرزه ای زمین به روش بهینه شده موجکی توابع انتقال
ارزیابی دقت روش تحلیل پوش آور درتخمین پاسخ لرزه ای سازه های بتنی جداسازی شده ی پایه بوسیله جداگرهای لاستیکی سربی
بررسی اندرکنش مهاروخاک درپایدارسازی جداره تونل ها با استفاده ازمطالعات عددی
تعیین درصد تغییرات فرونشست های منطقه ای با توجه به کاهش برداشت آب ازچاه های آب
مقایسه روشهای مختلف قابلیت اعتماد ظرفیت باربری پی های روی توده سنگ با روش مونت کارلو
بررسی کنترل نیمه فعال رفتارقاب برشی ۱۱ طبقه مجهز به میراگربزرگ مقیاس MR مبتنی برمدل وارون
مقایسه ضریب رفتارقابهای فولادی کوتاه مرتبه مهاربندی شده با بادبندی قطری و بادبندی زانویی و دیواربرشی فولادی
Finite Element Simulation and Theoretical Approach of Laminated Rubber Bearings in Base-Isolated Structures
مشخصات لرزه ای پانلهای دیواربرشی فولادی سردنورد شده با پوشش فولادی
تحلیل غیرخطی تیرهای دوسرگیردار بتن مسلح با بتن مقاومت بالا مقاوم سازی شده با CFRP
بررسی اثرتوالی لرزه ای برروی نیازهای جابجایی نسبی قابهای خمشی فولادی ویژه با ارتفاع بلند
مقاوم سازی اتصال خورجینی با جکت بتنی
بررسی نیروهای تکیه گاهی و ضریب زلزله درسیستم های ترکیبی قاب فولادی ساده و دیوارپانلی سه بعدی تحت بارهای تناوبی
Effect of Incident Seismic Waves on Accidental Eccentricity of Structures
تاثیرجداسازاصطکاکی درپاسخ غیرخطی قابهای خمشی فولادی تحت زلزله های حوزه دورونزدیک گسل
مدل غیرخطی نئوپرن و کلیدبرشی پلها
بررسی تاثیر مولفه قائم نیروی زلزله برجابجایی افقی سازه با اثرP-D درآنالیز دینامیکی غیرخطی
مقایسه ضوابط ساده سازی بهسازی لرزه ای آیین نامه نیوزلندبا ضوابط دقیق FEMA-356 برای قابهای خمشی فولادی
ارزیابی روشهای تولید شده مولفه های گهواره ای جنبش زمین
آنالیز تقریبی قاب محیطی درساختمان های بلند
بررسی مخزن بدون دیواره پاندولی میانی و بادیواره پاندولی میانی ازطریق فرمولاسیون و حل عددی
Design and Analysis of Base Isolation with MA TLAB
مدل سازی نرم افزاری تحلیل پایداری سدخاکی درحالت استاتیک و دینامیک درانتهای مرحله ساخت مطالعه موردسدبینالود
بررسی رفتار و عملکرد مهاربندهای کمانش ناپذیر دراثرانفجار
بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت شن به سنگدانه بربارگذاری دوره ای و جذب انرژی
رفتاربتن خودتراکم تحت بارگذاری دوره ای فشاری با افزایش محدوده سرعت
عملکرد آزمایشگاهی مقاوم سازی تیرهای نامعین مستطیلی شکل پس تنیده دارای بتن خودمتراکم مقاومت بالا به روش EBR و روش NSM
An investigation on the fresh and mechanical properties of selfcompacted lightweight concrete containing LECA
بررسی عملکرد اتصالات قابهای برون محور تحت زمین لرزه میدان نزدیک
بررسی میزان نفوذخوردگی درنمونه های بتن آرمه معمولی و مقاومت بالا تحت اثرتغییرات عرض ترکهای کاور
مقایسه روشهای تحلیلی پوش آور استاتیکی غیرخطی و دینامیکی تاریخچه زمانی درسازه های دریک جهت قاب خمشی و درجهت دیگر بادبندی
آنالیز سازه ای مقبره امام زاده جعفر
Seismic Performance Assessment of a Two Span Concrete Bridge by Applying Incremental Dynamic Analysis
بررسی آزمایشگاهی عوامل موثربرتغییرات مدول عکس العمل بسترخاک رمبنده غیراشباع
ارزیابی رفتارستونها درساختمان های بتن مسلح با سیستم دوگانه و بررسی سطوح عملکرد براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای
مطالعه پارامتری برروی رفتار فونداسیون گسترده متکی برشمع درخاک رسی نرم و لایه ای با استفاده از مدلسازی عددی
تحلیل ارتعاش آزاد ورقهای چندلایه کامپوزیتی بادرنظرگرفتن تئوری برشی مرتبه سوم با استفاده ازروش ایزوژئومتریک
تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده IDA گنبدهای فضاکار
اثرات مدلسازی کوله ها دررفتارلرزه ای پلهای بتنی
بررسی عملکرد میراگرجرمی تنظیم شده برای کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان های بلندمرتبه
بررسی کارایی دیواره ی انعطاف پذیرداخلی درمخازن مکعبی برای کنترل بارلرزه ای روی دیواره
A Study on the Use of Reinforcing Lateral Arch-Trusses in Barrel Vault Structures for Improving their Seismic Behavior
Comparison the structural nonlinear response under traditional IDA and Conditional Spectrum-based selected earthquakes for use in IDA
طرح بهینه شبکه های دولایه فضاکاربا درنظرگرفتن قیود قابلیت اطمینان
عیب یابی چندگانه درسازه ها براساس تابع پاسخ فرکانس اندازه گیری شده
مقایسه ضوابط بارگذاری نشریه ۱۲۳ با راهنمای طراحی لرزه ای تاسیسات آبرسانی ژاپن JWWA برای طراحی مخازن مدفون بتنی
مقایسه نتایج حاصله ازتحلیل های استاتیکی فزاینده و دینامیکی فزاینده
مقایسه عملکرد میراگرهای ویسکوز درقابهای با سیستم های مهارجانبی متفاوت
بهینه سازی موقعیت سنسورها جهت تشخیص خرابی سازه ها با استفاده ازتعبیر هندسی
تاثیر جهت زلزله برعملکرد لرزه ای سازه های سه بعدی بتنی با توزیع نامتقارن دیواربرشی
بهبود الگوریتم اجتماع ذرات توسط آنالیز حساسیت جهت تشخیص خرابی سازه ها
بهینه سازی لرزه ای مبتنی برقابلیت اطمینان قابهای فولادی
آشکارسازی آسیب با استفاده ازالگوریتم گروه ذرات براساس نتایج آنالیز مودال
A study on lateral support systems of Ottoman historical structures
فن آوری اطلاعات و تحول درمدیریت بحران
بررسی رفتارغیرخطی تیرهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با ورقهای FRP
بررسی خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای
بررسی عددی تاثیر بازشو درمیانقاب بررفتارقابهای بتن مسلح تحت بارجانبی استاتیکی و لرزه ای درون صفحه ای به روش اجزاء محدود
بهینه سازی سازه های خرپایی با استفاده از الگوریتم ترکیبی ازدحام ذرات و جستجوی هارمونی
طراحی بهینه ی چلیک ها و گنبدهای فضاکار دربرابر زلزله
قابلیت اعتماد لرزه ای قابهای خمشی فولادی ویژه بادرنظرگرفتن اثرات چشمه اتصال
 

    نظرات