مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در پایگاه اطلاع رسانی همایشهای تخصصی کشور منتشر شد

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در پایگاه اطلاع رسانی همایشهای تخصصی کشور منتشر شد

http://www.bananews.ir/مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ۴ تا ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲  اسفند ماه توسط دانشگاه فردوسی مشهد و علوم محیطی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در این کنفرانس ۱۴۵عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۲۶۷ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
 تحلیل چالشهای پیش روی مدیریت زمین شهری کشورهای درحال توسعه
 بررسی و رتبه بندی عوامل کلیدی تاثیر گذاربرمشارکت شوراهای اجتماعی محلات درمدیریت شهری
 فرایند و ایجاد دانش دربانکهای صادرات استان گیلان و تاثیر آن بربهره وری مدیریت شهری
 مکان یابی بهینه پارک های درون شهری با استفاده ازGIS و مدل AHP نمونه موردی: شهر آمل
 ارزیابی کاربری زمین درپروژه های مسکن مهرمطالعه موردی: پروژه ۵۰۰ هکتاری مسکن مهر شهرک پردیسان قم
 بررسی شهرنشینی دیفرانسیل دراستان خراسان رضوی
 بررسی راهبردهای تاثیر گذار درتوسعه توریسم شهرسنندج با استفاده ازماتریس SWOT
 تحلیل و بررسی مفاهیم، ویژگیها و فرایند توسعه مشارکت شهروندی الکترونیک با تاکید برکلانشهرهای ایران
 لزوم نگرشهای سیستمی دربرنامه ریزی شهری مورد حمل و نقل درون شهری بجنورد
 بررسی امکانات پارک های شهری درراستای شناسایی علل مراجعه به آن نمونه موردی: پارک ملت مشهد
 بررسی جایگاه توسعه با استفاده ازشاخص ترکیبی توسعه انسانی HDI و تکنیک GIS مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان بهشهر
 بررسی تحلیل و ارزیابی تراکم و سرانه کاربری فضای سبز شهری نمونه موردی: شهریاسوج
 ارزشیابی سطح قابلیت زندگی شهراصفهان ازدیدگاه شهروندان
 تعیین الگوی گسترش کالبدی - فضایی شهر با بهره گیری ازمدلهای کم نمونه موردی: شهر جونقان
 بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری درطرح جامع و تفصیلی شهرزنجان طی دهه های ۱۳۶۵-۸۵
 ضرورت احداث پارکینگ دربخش مرکزی شهرسبزوار درراستای ساماندهی حمل و نقل و توسعه پایدارشهری
 مکان یابی بهینه مراکزآتش نشانی با استفاده ازروش ترکیب خطی وزنی WLC مطالعه موردی: شهر اردبیل

 پایداری بافت قدیم شهرماکو ازمنظر عدالت اجتماعی
 تحلیل فضایی جرایم شهری با استفاده ازمدل تخمین تراکم کرنل مطالعه موردی: جرایم مواد مخدر منطقه ۲شهرداری تهران
 مقایسه سیستم های LBCS و تیپ۱۲ طرح های تفصیلی درطبقه بندی کاربری زمین با هدف انتخاب سیستم بهینه جهت کاربرد درطرح های توسعه شهری
 بررسی نقش سیاست مسکن مهردرتشدید پراکنده رویی شهری مطالعه موردی شهر استهبان
 ارزیابی سلسله مراتب شهری استان خوزستان طی سالهای ۱۳۵۵تا۱۳۸۵
 نقش شورایاران درجلب مشارکت شهروندی نمونه موردی: منطقه ۴شهرتهران
 برررسی آگاهی شهروندان ازپیامهای ترافیکی و تاثیر آن برمیزان استفاده ازخودروی شخصی درترافیک شهری: مورد مطالعه شهر اصفهان
 ارزیابی عوامل موثربرعملکرد شورای اسلامی شهردرمدیریت شهری مطالعه موردی:شهرزابل
 بررسی جایگاه و نقش شهرداری کلانشهرها درمدیریت بحران مطالعه موردی: شهرداری کلانشهر مشهد
 مشکلات حقوقی شهرداری ها دراداره ی شهرهای ایران

 بسترهای استفاده ازدولت الکترونیک درنظام یکپارچه مدیریت شهر مطالعه موردی کلانشهر تهران
 چشم اندازسازی شهراشنویه درفرآیند راهبرد توسعه شهری CDS
 بررسی جایگاه شهرهای کوچک درنظام سلسله مراتبی شهری نمونه موردی شهرروانسر
 امکان سنجی وضعیت سازمان جهت اجرای موفقیت آمیز فرآیند مدیریت دانش با نگاهی ویژه به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد
 راهکارهای توسعه گردشگری شهری با استفاده ازماتریس QSPM,SWOT نمونه موردی: شهرستان مریوان
 چگونگی بازیابی روح مکان درشهر امروزی نمونه موردی: یزد و کرج
 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان گلستان دربخش شاخصهای بهداشتی - درمانی با استفاده ازروش تاکسونومی عددی
 تاثیرزون بندی براساس معیار تراکم ساختمانی برکنترل توسعه شهری مطالعه موردی: مرودشت
 ارزیابی کاربری های تفریحی - فرهنگی با تاکید برجمعیت مطالعه موردی: شهرگرگان
 ارزیابی و تحلیل میزان تحقق پذیری اهداف توسعه ی شهری توسط شورای شهرمطالعه موردی شهرزاهدان
 بررسی مشارکت شهروندان با مدیریت شهری شهرداری درطرح های شهری مطالعه موردی شهرشیروان
 به کارگیری روش کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری جهت کنترل استراتژی شهرمشهد
 مکان یابی جهت توسعه آتی شهربا استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: شهرگرگان، کوی اوزینه
 ساماندهی کاربریهای اداری با استفاده ازنرم افزار AIMSUN نمونه موردی: محدوده مرکزی شهر بابل
 طراحی و توسعه یک سامانه مکان مبنا تحت وب جهت دریافت پردازش و پاسخگویی به نظرات و تقاضای شهروندان درحوزه مدیریت شهری مطالعه موردی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران
 نقش شاخصهای حکمروایی شهری درحرکت به سوی توسعه پایدارشهری
 بررسی شهرهای مجازی
 نقش حکومت های محلی درحکمروایی خوب شهری درراستای تحقق توسعه پایدار
 راه های توسعه خدمات الکترونیک شهرداریها براساس ماتریس های مدیریت استراتژیک مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۴ مشهد
 بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه ۱۰ کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی
 حکمرانی خوب درشهرداری مشهد
 پهنه بندی شهرایلام ازنظر پارامترهای طراحی زیرساخت های شهری با استفاده ازنرم افزارGIS
 تعیین عوامل تسهیل کننده برای تبدیل شهر مشهد به یک شهرکارآفرین
 جایگاه حکمروایی خوب دربرنامه ریزی شهری نمونه موردی طرح متروی شیراز
 ارزیابی پایگاه اقتصادی اجتماعی ساکنین شهرمشهد و تاثیر آن برقیمت زمین شهری مورد منطقه سه شهرداری مشهد
 تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی مطلوب شهر
 مروری برکاربردهای سنجش ازدور درتحلیل شرایط سطحی روسازی خیابانهای شهری
 Urban Growth Management with Urban Growth Boundaries Tehran’s Greenbelt Experience
 A survey on infrastructural exclusions in new established cities of Iran Case of ICT Diffusion in Golbahar & Binalood
 ارزیابی مشارکت شهروندی در شهرهای جدید ایران با تاکید بر بومی و غیر بومی بودن شهروندانمطالعه موردی: شهر جدید بینالود
 ارزیابی دولت محلی شهری در نظام سیاسی تک ساخت ایران
 بررسی الگوی جدایی گزینی گروههای قومی در شهر مشهد
 تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری
 تحلیل ویژگیهای اقلیم توریستی با استفاده از شاخصهای دمای فیزیولوژی PMV و PET در شهر سبزوار
 بررسی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در حاشیه شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر بابل
 بررسی و تحلیل عملکرد مدیریت شهری در توسعه کالبدی-فیزیکی شهرمطالعه موردی:شهر بابلسر
 تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان مطالعه موردی: شهرجدید گلبهار
 تحلیل مقایسه ای شاخص های ارزیابی محیط زیست شهری
 ارزیابی شاخص های کیفیت محیطی شهر بناب از دیدگاه شهروندان
 برنامهریزی سناریو جهت بهبود بخش مرکزی شهر بوکان با استفاده از نرم افزارCommunityVIZ Scenario360
 مدیریت جامع پسماندهای شهری با اولویت تفکیک از مبدا بر مبنای تفکر سیستمی، مطالعه موردی: شهرستان ساری
 تاثیر شاخص های توسعه شهری برکیفیت زندگی در استان های ایران
 سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی شهری، منطقه ۲ اردبیل از دیدگاه شهروندان
 مقایسه تطبیقی نتایج سنجش کیفیت خدمات و سیسستم مدیریت کیفیت مطالعه موردی: مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد
 تحلیل الگوی رشد کالبدی- فضایی شهرها از طریق آمار فضایی درGIS مطالعه موردی: کلانشهر تهران
 سهم مهاجرتهای روستا -شهری در افزایش جمعیت کلانشهر تهران
 مدیریت آلودگی های زیست محیطی صنایع در پیرامون شهرها مطالعه موردی : شهر صنعتی هشتگرد
 ارائه یک مدل کمی برای مکان یابی پارکینگ های غیرحاشیه ای بر روی شبکه حمل ونقل شهری
 نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت محله با استفاده از مدل TOPSIS مورد مطالعه: محلات منطقه ١٠ تهران
 بررسی عملکردشهرداری درچهارچوب حکمرانی خوب شهری نمونه مورد مطالعه: مناطق چهارده گانه شهراصفهان
 مالیات بر ارزش افزوده منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهرها مطالعه موردی کلان شهر اصفهان
 بررسی اثرات تقسیم استان خراسان برشاخص رضایتمندی اقتصادی شهروندان نمونه موردی شهربجنورد
 توسعه شهری پایدار و اقتصاد مقاومتی: رهیافتی برای توسعه درون زا
 عوامل تعیین کننده رشد شهری در ایران رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی
 نشانه های شهری عاملی هویت بخش درشهرهای جدید نمونه موردی: شهرجدیدهشتگرد
 واکاوی پیامدهای آپارتمان نشینی درکلان شهر مشهد
 ساماندهی مبلمان شهری راهکاری جهت استفاده بهتر ازفضاهای شهری نمونه مورد مطالعه : مبلمان خیابان شریعتی شهرکرمان
 ارزیابی اثرات ایجادشهرهای کوچک و نقش آن دربهبود کیفیت زندگی مطالعه موردی: شهرانبارالوم دراستان گلستان
 ارزیابی نورپردازی درمیزان پاسخ دهندگی ورودی شهرها نمونه موردی: ورودی شهرتبریز
 آثار و تبعات تخلفات ساختمانی در شهر ها نمونه مورد مطالعه: شهر زنجان
 معیارهای مکانیابی پارکهای جنگلی شهری
 تداوم هویت درروند نوسازی و بهسازی بافت هایتاریخی شهرهای ایران
 بررسی عددی اثرشکل بام برالگوی جریان درخیابان با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی
 استفاده ازرویکرد نوشهرسازی درراستای ایجاد محیط پایدارشهری مطالعه موردی: ورودی شیراز - بندرعباس
 مطالعه و بررسی نقش مبلمان پارک درمیزان مراجعه ی شهروندان به پارک ها مطالعه موردی: پارک ملت شهرستان تکاب
 ارزیابی و سنجش سطح پایداری محله درشهرهای کوچک نمونه موردی: محله پاچنارطرقبه
 استخراج و تبیین شاخصهای پایداری موجوددرمحله گودال مصلی یزد
 بکارگیری الگوهای طراحی شهری درجهت ارتقاء سطح امنیت و سلامت اجتماعی شهروندان
 بررسی سرزندگی درخیابان شهری مطالعه موردی، خیابان مسجدجامع یزد
 نقش هنرهای تجسمی برارتقا کیفیت بصری فضاهای شهری با تاکید برنقاشی دیواری نمونه موردی شهرشیراز
 منظرشهری و نقش آن درتوسعه و طراحی شهری پایدار
 راهبرد رشدهوشمند، فرم شهری مطلوب جهت دستیابی به توسعه پایدار
 بررسی و نقش فشرده سازی شهری، به عنوان الگوی مناسب توسعه شهری مورد پژوهش؛ شهر پارس آباد
 مکان یابی و ظرفیت سنجی پارکینگ های شهری مشهد
 بررسی تاثیر تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرها در میزان عملکرد رانندگان مورد مطالعاتی: بزرگراه آسیایی مشهد
 مکانیابی پیاده راههای شهری با استفاده از روش AHP نمونه موردی: شهر ماکو
 معرفی روشی برای مکانیابی پارکهای جنگلی شهری جدید با استفاده ازآنالیز چند معیاره وgis
 توسعه پایدارشهری با تاکیدبرفضای سبزشهری نمونه موردی شهرمشهد
 ارزیابی کیفیت زندگی شهری مطالعه ی موردی: بافت فرسوده شهر آمل
 بررسی وضعیت کالبدی بافت مرکزی شهرها با استفاده ازAHP,GIS مطالعه موردی: منطقه ثامن شهرداری مشهد
 شیوه های مداخله دربافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: شهرپیرانشهر
 تحلیل فضایی -مکانی مراکز خدمات شهری بازارقدیم درساماندهی بافت های فرسوده با تاکید برشبکه معابر مطالعه موردی: بافت قدیم شهرشیراز
 سنجش نابرابری و فقرشهری درمحلات اسکان غیررسمی و رسمی نمونه موردی شهرزنجان
 آسیب شناسی بافت تاریخی با تکیه بر زندگی جدید در بافت قدیم، بررسی موردی بخشی ازبافت تاریخی خیابان شریعتی جنوبی تبریز گذر مغازه سنگی ها
 تحقق پذیری طرح های نوسازی بواسطه ارزیابی مشارکتی نمونه موردی محله کشتارگاه یزد
 ارزیابی عوامل موثربرمشارکت ساکنان بافت های فرسوده شهری درنوسازی و بهسازی این بافت ها نمونه موردی شهرتایباد
 سنجش راهبردهای بهسازی و نوسازی بافت قدیم با تاکید برساختارهای مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی نمونه موردی شهربجنورد
 مطالعه مسائل کالبدی و عملکردی بافت های فرسوده و تاریخی شهرها و ارائه راهکارهای ارتقاء کیفیت آنها مورد مطالعه : باغ فرهنگی شهرقزوین
 ارزیابی اولویت های کیفی مداخله دربافت های فرسوده شهرزاهدان
 بررسی عوامل مؤثر در بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری نمونه موردی: محله نفرآباد شهرری
 حس مکان و مقاومت مالکین در برابر طرح های مرمتی بافت های فرسوده شهری:مورد مطالعه منطقه آبکوه مشهد
 ساماندهی و توانمند سازی بافت فرسوده محله فهادان یزد
 آسیب شناسی قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده وناکارآمد شهری
 ارزیابی مفهومتعادل بخشی در طرح منظر محله خوب بخت
 بررسی وضعیت سلامت اجتماعی شهروندان درکیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: مقایسه بافت فرسوده و سطح شهر کامل
 علل عدم تمایل مردم به سکونت در بافت های فرسوده تاریخی و راهبردهای مقابله با آننمونه موردی: محله شیخداد در شهر یزد
 بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و عوامل موثربرآن مطالعه موردی شهرستان بانه
 ارزیابی قابلیت های گردشگری مذهبی استان گیلان مطالعه موردی: شهرستان آستانه اشرفیه
 بررسی نقش سلسله زندیه درتوسعه کالبدی - فضایی شهرشیراز
 تأثیر آگاهی زنان از فواید ورزش بر مراجعه آنان به باشگاه های ورزشی
 شهر دوستدار کودک واحساس شادی کودکان در شهر مشهد
 بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگر از طریق ارزش ادراکی وی از گردشگاه
 عوامل موثربرجذب گردشگران خارجی درگردشگری مذهبی شهر مشهد
 ژئوپلتیک فرهنگی و تاثیر آن برامنیت ملی مطالعه : خراسان بزرگ
 شاخصهای شهرامن دراسلام و جایگاه حقوق شهروندی و مدیریت شهری درارتقای امنیت اجتماعی
 بررسی شاخص TCI بر تعیین فصول گردشگری شهر مشهد برای توسعه اقتصادی و گردشگری شهری
 تبیین ساختاری کارکردی مدیریت زیارت در شهر مشهد
 ارائه چارچوب مفهومی جامعه شناختی برای امنیت شهروندی درمحله
 بررسی تاثیرطراحی کالبدی درشکل گیری کانونهای جرم خیزنمونه ی موردی شهر کردکوی
 بررسی عوامل موثردررشد حاشیه نشینی مطالعه موردی شهربانه
 چالشهای مدیریت فرم شهر طبس بعداززلزله سال ۱۳۵۷
 نقش معماری و طراحی شهری بر امنیت روانی شهروندان
 ارتقای امنیت معابرشهری با تاکید برنورپردازی نمونه موردی: خیابان های امامت و فرهنگ درمشهد
 بررسی و تحلیل تاثیر حاشیهنشینی در وقوع جرم و ناامنی مطالعه موردی؛ محله شیخآباد شهر قم
 بررسی عوامل کالبدی موثر بر ناامنی وجرم خیزی فضا با تاکید بر رویکرد CPTED مطالعه موردی:محله گودال مصلی در شهر یزد
 اصول راهبردها و سیاست های طراحی محیط امن به منظور ارتقاء کیفیت زندگی
 بررسی تاثیرفناوری اطلاعات وارتباطات ICTبر امنیت اجتماعی شهروندان
 امنیت اجتماعی و اولویت بندی آن در مناطق اقامت و خرید زائران و گردشگران شهر مشهد

    نظرات