رحمتی رییس شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل شد

رحمتی رییس شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل شد

http://www.bananews.ir/با حکم وزیر راه و شهرسازی، مهندس رحمتی - وزیر اسبق راه و ترابری - به عنوان رییس هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل منصوب شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علی نورزاد نیز به جای احمد صادقی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و معاون وزیر راه و شهرسازی منصوب شد.

نورزاد پیش از این رییس داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق (ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒاس‌پور) بود.

همچنین معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران و عضو و دبیر کمیسیون تحول اداری این شرکت از دیگر سوابق کاری نورزاد است.

به گزارش ایسنا،‌ پیش از این مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل به عنوان رییس هیات مدیره شرکت نیز محسوب می‌شد که برای اولین بار جدا از مدیرعامل، رییس هیات مدیره برای این شرکت در نظر گرفته شده است.

    نظرات