انتظارات آخوندی از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

انتظارات آخوندی از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

http://www.bananews.ir/وزیر راه و شهرسازی، حبیب‌الله امین‌فر را به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منصوب کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) عباس آخوندی در حکم انتصاب امین‌فر، عضو هیأت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و علی نورزاد، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور آورده است: " بزرگترین و مهمترین پروژه‌های زیربنایی کشور در این شرکت انجام می شود، از همین رو انتخاب و تعریف صحیح پروژه‌ها، تشخیص صحیح اولویت‌ها با توجه به محدودیت منابع و غربالگری پروژه های موجود بر اساس شاخص های اهمیت، پیشرفت کار، قابلیت اتمام و تأمین منابع ضروری است.

هیچ پروژه‌ای خارج از فرآیند رقابت منصفانه نباید به هیچ پیمانکاری واگذار شود و در این ارتباط تهیه سیاهه شرکت‌های مهندسی صاحب صلاحیت توصیه می‌شود.

نحوه مدیریت حجم عظیم پروژه های زیربنایی که در آن شرکت صورت می‌گیرد می بایست منجر به ارتقای دانش مهندسی و بهبود فناوری در زمینه طراحی، ساخت، اجرا، نگهداری و بهره برداری آنها شود.

مدیریت مهندسی، کیفیت، زمان و منابع در تک تک پروژه ها مورد انتظار است. این فرآیند به نحوی باید صورت گیرد که علاوه بر افزایش کارآیی شرکت موجب ارتقای مدیریت بنگاه های مهندسی طرف قرارداد آن شرکت نیز شود.

کمبود منابع در این شرایط سخت اقتصادی کشور ما را بر آن می دارد که تمام راه های تأمین منابع مالی بسته به شرایط پروژه ها مورد توجه قرار گیرد شامل روش‌های مشارکت عمومی خصوصی در قالب خرید خدمات نهایی، ساخت – بهره برداری و انتقال (BOT) ساخت – بهره برداری و مالکیت (BOO) تأمین مالی مستقیم از بازار سرمایه و تأمین مالی (فاینانس) خارجی.

توجه به مدیریت مالی و همچنین مدیریت قراردادها با توجه به گردش مالی گسترده شرکت و اهمیت و تعدد قراردادهای منعقده در آن شرکت باید مورد توجه هیأت مدیره باشد.

اصول حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، سازماندهی مناسب و نظام مدیریت منابع انسانی، مسائلی هستند که در مدیریت آن شرکت باید همواره مورد توجه هیأت مدیره شرکت باشد".

    نظرات