هیچ پروژه‌ای نباید خارج از فرایند رقابت منصفانه به پیمانکار واگذار شود

هیچ پروژه‌ای نباید خارج از فرایند رقابت منصفانه به پیمانکار واگذار شود

http://www.bananews.ir/وزیر راه و شهرسازی در حکم انتصاب مدیر عامل جدید شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تاکید کرده است که هیچ پروژه‌ای نباید خارج از فرایند رقابت منصفانه به هیچ پیمانکاری واگذار شود. دراین ارتباط تهیه سیاهه شرکتهای مهندسی صاحب صلاحیت توصیه می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، علی نورزاد - به عنوان معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور - منصوب شد.

عباس آخوندی در حکم خود تصریح کرده است: "با توجه به دانش و تجربه ارجمند جنابعالی در مسوولیتهای پیشین و با توجه به پیشنهاد اینجانب و تصویب مجمع عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به سمت مدیر عامل این شرکت منصوب می‌شوید".

در ادامه این حکم آمده است: "در انجام این ماموریت توجه شما و سایر اعضای هایت مدیره را به نکات زیر جلب می کنم.

۱) بزرگترین و مهمترین پروژه‌های زیربنایی کشور در این شرکت انجام می شود، از همین رو انتخاب و تعریف صحیح پروژه‌ها، تشخیص صحیح اولویتها با توجه به محدودیت منابع و غربالگری پروژه‌های موجود براساس شاخصهای اهمیت، پیشرفت کار، قابلیت اتمام و تامین منابع ضروری است.

۲) هیچ پروژه‌ای خارج از فرایند رقابت منصفانه نباید به هیچ پیمانکاری واگذار شود. دراین ارتباط تهیه سیاهه شرکتهای مهندسی صاحب صلاحیت توصیه می شود.

۳) نحوه مدیریت حجم عظیم پروژه‌های زیربنایی که در آن شرکت صورت می گیرد باید منجر به ارتقای دانش مهندسی و بهبود فناوری در زمینه طراحی،‌ساخت،‌اجرا، نگهداری و بهره برداری آنها شود.

۴) مدیریت مهندسی، کیفیت،‌ زمان و منابع در تک تک پروژه‌ها مورد انتظار است. این فرآیند به نحوی باید صورت گیرد که موجب ارتقای مدیریت بنگاه‌های مهندسی طرف قرارداد آن شرکت شود. تبادل اطلاعات به روانی انجام گیرد و قدرت کنترل پروژه ها برای شرکت فراهم آید.

۵) کمبود منابع در این شرایط سخت اقتصادی کشور ما را بر آن می دارد که تمام راه‌های تامین منابع مالی را بسته به شرایط پروژه ها مورد توجه قرار دهیم شامل روش های مشارکت مردمی، خصوصی در قالب خرید خدمات نهایی، ساخت - بهره برداری و انتقال (BOT)، ساخت - بهره برداری و مالکیت (BOO)، تامین مالی مستقیم از بازار سرمایه و تامین مالی (فایناس) خارجی.

۶) توجه به مدیریت مالی و هم چنین مدیریت قراردادها با توجه به گردش مالی گسترده شرکت و اهمیت و تعدد قراردادهای منعقده در آن شرکت باید مورد توجه هیات مدیره باشد.

۷) اصول حاکمیتی شرکتی، مسوولیت اجتماعی شرکتها، سازماندهی مناسب و نظام مدیریت منابع انسانی، مسائلی،‌ هستند که در مدیریت آن شرکت باید همواره مورد توجه هیات مدیره شرکت باشد.

توفیق جنابعالی و تمام اعضای محترم هیات مدیره را در انجام ماموریت محوله از خداوند متعال خواهانم".

    نظرات