انتصاب خادمی و مظفری به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت ساخت

انتصاب خادمی و مظفری به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت ساخت

http://www.bananews.ir/وزیر راه و شهرسازی در احکام جداگانه ای خیرالله خادمی و ابوالقاسم مظفری را به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منصوب کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، عباس آخوندی در این احکام تصریح کرده است: نظر به دانش و تجربه ارجمند در مسئولیت های پیشین و با توجه به پیشنهاد اینجانب و تصویب مجمع عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به سمت عضو هیئت مدیره این شرکت منصوب می شوید.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه این احکام تصریح کرده است: در انجام این ماموریت توجه شما و سایر اعضای هیأت مدیره را به نکات زیر جلب می کنم.

۱-بزرگترین و مهمترین پروژه های زیربنایی کشور در این شرکت انجام می شود، از همین رو انتخاب و تعریف صحیح پروژه ها، تشخیص صحیح اولویت ها با توجه به محدودیت منابع و غربالگری پروژه های موجود بر اساس شاخص های اهمیت، پیشرفت کار، قابلیت اتمام و تأمین منابع ضروری است.

۲- هیچ پروژه ای خارج از فرایند رقابت منصفانه نباید به هیچ پیمانکاری واگذار گردد. در این ارتباط تهیه سیاهه شرکت های مهندسی صاحب صلاحیت توصیه می شود.

۳-نحوه مدیریت حجم عظیم پروژه های زیربنایی که در آن شرکت صورت می گیرد می بایست منجر به ارتقای دانش مهندسی و بهبود فناوری در زمینه طراحی، ساخت، اجرا، نگهداری و بهره برداری آنها شود.

۴-مدیریت مهندسی، کیفیت، زمان و منابع در تک تک پروژه ها مورد انتظار است. این فرآیند به نحوی باید صورت گیرد که علاوه بر افزایش کارآیی شرکت موجب ارتقای مدیریت بنگاه های مهندسی طرف قرارداد آن شرکت نیز شود.

۵-کمبود منابع در این شرایط سخت اقتصادی کشور ما را بر آن می دارد که تمام راه های تأمین منابع مالی بسته به شرایط پروژه ها مورد توجه قرار گیرد شامل روش های مشارکت عمومی خصوصی در قالب خرید خدمات نهایی، ساخت - بهره برداری و انتقال (BOT) ساخت - بهره برداری و مالکیت (BOO) تأمین مالی مستقیم از بازار سرمایه و تأمین مالی (فاینانس) خارجی.

۶-توجه به مدیریت مالی و همچنین مدیریت قراردادها با توجه به گردش مالی گسترده شرکت و اهمیت و تعدد قراردادهای منعقده در آن شرکت باید مورد توجه هیئت مدیره باشد.

۷-اصول حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، سازماندهی مناسب و نظام مدیریت منابع انسانی، مسائلی هستند که در مدیریت آن شرکت باید همواره مورد توجه هیئت مدیره شرکت باشد.

توفیق جنابعالی و همه اعضای محترم هیئت مدیره را در انجام مأموریت محوله از خداوند متعال خواهانم.

    نظرات