راهنمای کاربردی بهسازی لرزه ای سازه ها

راهنمای کاربردی بهسازی لرزه ای سازه ها

www.BanaNews.irبنانیوز- کتاب راهنمای کاربردی بهسازی لرزه ای سازه ها توسط علیرضا فاروقی به تحریر در آمده و در انتشارات سیمای دانش به چاپ رسیده است.

در این کتاب می خوانیم ،مفاهیم بهسازی و ارزیابی -تحلیل سازه -ارزیابی سازه -مدلسازی و بررسی -نرم افزارهای کمکی.

    نظرات