افزایش ۱۰۰درصدی قیمت ساختمان کلنگی و ۴۷ درصدی مسکونی در تابستان

افزایش ۱۰۰درصدی قیمت ساختمان کلنگی و ۴۷ درصدی مسکونی در تابستان

http://www.bananews.ir/متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تابستان گذشته در شهر تهران ۵۲۷۶۴ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۰٫۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از مرکز آمار ایران؛ همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۲٫۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶٫۸ درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۹۴۰۵۵ هزار ریال در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۶۴۲۱ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.

 

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین‌ ساختمان‌های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰۱۰۸ هزار ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۱۹۷۸۲۲ هزار ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه یک با ۸٫۶ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۱ با ۱٫۳ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران می‌باشند.

*متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۰۵۳۹ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۴٫۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۷٫۰ درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۶٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳٫۰ درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۷۹۲۱۸ هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۱۹۰۴۹ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۵۰۱۳ هزار ریال در منطقه ۱۵ و حداکثر ۲۱۹۵۴۳ هزار ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۹٫۸ درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱٫۰ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران می‌باشند.

*متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۴۵٫۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۲٫۲ درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره‌ یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، ۲۷۴۵۲۳ ریال در منطقه یک و کمترین آن ۸۹۲۱۴ ریال در منطقه ۱۹ بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۱۶۴۹ ریال در منطقه ۱۵ و حداکثر ۸۵۷۱۴۳ ریال در منطقه ۳ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۴٫۰ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱٫۳ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران می‌باشند.

    نظرات