مشاهده کلیه مقالات سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان در CIVILICA

مشاهده کلیه مقالات سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان در CIVILICA

http://www.bananews.ir/بنانیوز - مجموعه مقالات سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان   ۹ اسفند ماه ۱۳۹۱ توسط انجمن علمی دانشجویی گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرج برگزار گردید.

به گزارش بنانیوز ؛ در این کنفرانس ۱۴۷عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۲۱۸ صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. 


  لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان 
 معرفی پلات چند مقیاسی C :اندازه گیری تنوع گونه ای در مرتع کرسنک شهرکرد
 بررسی تاثیر خشکسالی بر تغییرات کمی و کیفی کاربردیی کشاورزی:مطاله موردی شهرستان فلاورجان
 بررسی تأثیر دریاچه سد گدارلندر بر دما، بارش و رطوبت نسبی شهرستان مسجد سلیمان
 بررسی رابطه خصوصیات خاک با پراکنش گونه های گیاهی (مطالعه موردی: مراتع شهرستان جوانرود)
 گذری بز ویژگیهای هیدرو اقلیمی حوضه آبریز خرم آباد با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS
 بررسی وضعیت بالفعل بیابانزایی بر اساس مدل Icd
 پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی گاو خونی به کمک شاخص TCI و استفاده از نرم افزار GIS
 بررسی پتانسیل های اکوتوریسمی روستا شهر ونک و نقش آن در توسعه پایدار
 ارزیابی پتانسیل گیاهان در پالایش و خالص سازی پساب های خاک های آلوده (با تاکید بر تیر ه هایBerassicaceae و Salicaceae)
 مطالعه عملکرد فرسایش بادی در منطقه رضاآباد (سبزوار) در دوره زمانی ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۷
 بررسی رابطه بین شاخص خشکسالی هواشناسی و رسوب حوزه سد مهاباد
 برآورد شدت فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی مرور میبد
 نمونه های از روش های بومی استحصال آب باران جهت کشا ورزی در استا ن فارس
 مقایسه توانمندی خاک در چهار ناحیه رویشی بخش غربی شبه جزیره میانکاله
 برآ ورد فرسایش پاشمانی و اجزای آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی مراتع زیر حوزه سد ونک)
 تغییرات فرم رویشی و کلاس خوشخوراکی گیاهان در شدت های مختلف چرایی دام (مطالعه موردی: مراتع بارده و کرسنک، استان چهارمحال و بختیاری)
 ارزیابی مدل های تجربی نفوذ آب در خاک (مطالعه موردی استان گلستان- شهرستان علی آباد کتول و آق قلا)
 بررسی تأثیر رواناب های سطحی بر خصوصیات فیزیکی و ماده آلی خاک در حوزه آبخیز قهرود شهرستان کاشان
 زون بندی رویشگاه لاله واژگون برای گردشگری، حوزه توف سفید استان چهارمحال و بختیاری
 استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوضه های آبریز با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز تالار در استان مازندران)

بررسی شدت برداشت ها ی مختلف بر خصوصیات کیفی گونه Koeleria cristata در مراتع قر ه باغ استان آذربایجان غربی
 مطالعه تغییرات خصوصیات سطحی خاک در امتداد گرادیان شدت چرا اطراف منابع آب
 مطالعه فنولوژی گونه Holocnemum strobilaceum در مناطق مختلف آب و هوایی
 مطالعه ارزش رجحانی گونه ها ی مرتعی به روش زمانسنجی برای چرای بز در مراتع نیمه استپی استان فارس
 اولویت بندی تیپ های گیاهی در مدل استفاده چند منظوره با استفاد از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 بررسی تاثیر میزان رس، شن، شن خیلی ریزوسیلت برضریب فرسایش پذیری در کاربری های مختلف اراضی در منطقه زیدشت استان البرز
 بررسی تاثیر میزان مواد آلی بر ضریب فرسایش پذیری در منطقه زیدشت استان البرز
 تاثیر مس و روی بر عملکرد و اجزای عمکلرد مرزه (Satureja hortensis L)
 تاثیر پخش سیلاب در افزایش رطوبت،حاصلخیزی خاک و تغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی آب باریک بم)
 گیاه پالایی عنصر سرب و روی توسط گیاهان مرتعی و بومی در خاک های آلوده
 ارزش رجحانی گونه های مهم مرتعی در مراتع چهار باغ استان گلستان
 نقش مسائل اجتماعی ر وستاییان بر تخریب محیط زیست
 بررسی اثر شیب بر میزان هدر رفت خاک با استفاده از شبیه ساز باران
 بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و محصول با استفاده از نظریه زمین آمار
 مطالعه پایه زیست محیطی پناهگاه حیات وحش تالاب قره قشلاق
 استحصال مه ؛ِ راهکاری مناسب برای مقابله با کم آبی
 ارزیابی کیفی میزان اثر بخشی عملیات آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بارده در استان چهارمحال و بختیاری)
 کاربرد درجه_ روز رشد در تعیین مراحل فنولوژی گونه ی Agropyron elongatum
 مقایسه میزان ترسیب کربن، میانگین سطح برگ و زیست توده برگ هایبلوط ایرانی در جهت های جغرافیایی مختلف (مطالعه موردی:منطقه شهنشاه،استان لرستان)
 رابطه تنوع زیستی و توسعه پایدار


 مروری برهزینه های اقتصادی و محیطی ناشی از فرسایش خاک و نتایج حفاظت
 رابطه بین هدایت هیدرولیکی اشباع به روش چاهک و بارافتان و تعمیم آن به خاکهای مشابه
 تاثیر زمین شناسی بر ژئومورفولوژی رودخانه مئاندری زاینده رود (مطالعه موردی از سد زاینده رود تا پل زمانخان)
 تخمین میزاى تاثیر سد در کاهش دبی پیک سیلاب در سد طرق مشهد
 بررسی اثر ابعاد سرریز جانبی لبه پهن بر هیدرولیک جریان
 تأثیر مدیریت سطح ایستابی بر کاهش خروج نیترات در جریان زیرسطحی
 طبقه بندی و تفکیک لندفرم با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی
 بررسی فلور، شکل های رویشی و عناصر گیاهی منطقه مرتعی لزور (فیروز کوه)
 مدلسازی برآورد تبخیر با استفاده از روش شبکه عصبی BFGS و مدل رگرسیون خطی محلی (LLR )
 تأثیر جیبرلیک اسید بر ویژگی های جوانه زنی بذرهای Lolium L. prenne L. rigidum Gaudin.
 گیاهان پالاینده گزینه ای نو به منظور کاهش آلودگی اراضی
 پدیده بیابان زایی و بررسی راهکار های اصلاحی در راستای بیابان زدایی درایران
 ارزیابی توان اکولوژیک دشت ساریان برای کاربریهای کشاورزی ومرتعداری با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
 بررسی کارائی مدل HEC-RAS در تحلیل غیرماندگار سیلاب در بازه های کوتاه و کم شیب از رودخانه
 اکوتوریسم راهبردی در جهت پایداری منابع طبیعی
 تاثیر کاشت آتریپلکس بر کاتیون های خاک(مطالعه موردی: دشت کالپوش، خراسان شمالی)
 نقش پتانسیل وکارکرد های مناطق بیابانی در جهت توسعه اکوتوریسم
 بررسی تأثیر برخی ویژگی های خاک بر روی پراکنش جوامع گیاهی مراتع طالقان
 بررسی رابطه پوشش گیاهی با ارتفاع از سطح دریا در منطقه چهارباغ
 بررسی تغییرات روند دبی و رسوب در برخی ایستگاهای رودخانه گرگانروداستان گلستان
 کشاورزی پایدار، استراتژی در جهت مقابله با بیابانزایی
 بررسی اثرات فرسایش بادی بر روی وضعیت کشا ورزی و اقتصادی_اجتماعی شهر زابل
 بررسی اثرات ناشی از فرسایش بادی در منطقه سیستان (مطالعه موردی: شهر زابل)
 ارزیابی روش های مختلف باران مؤثر و انتخاب مناسبترین در خاک های غالب اهواز
 ارزیابی دقت استفاده از سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل
 تأثیر فاصله بین بوته های آتریپلکس بر حضور/ عدم حضور جوندگان
 بررسی وضعیت بالفعل بیابان زایی دشت گرمسار با تاکید بر معیار کشاورزی
 بررسی فرایند تبدیل بارش به رواناب در حوضه فاقد ایستگاه هیدرومتری با استفاده از مدل HEC.HMS مطالعه موردی: زیر حوضه دم تنگ داراب
 تحلیل بحران آب دردشت همدان-بهار
 تعیین گونه ها و ویژگی های گیاهی شاخص مراحل مختلفتوالی گیاهی در مراتع نیمه استپی استان چهار محال و بختیاری
 مقایسه درصد و سرعت جوانه زنی در گونه های هالوفیت Salsola orientalis وگونه گلیکوفیت Alyssum sibiricum
 بررسی اثر مدیریت چرا بر برخی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک (مطالعه موردی: باغ پیر ولی بافت)
 پهنه بندی خطر روانگرایی آبخوان مشهد با استفاده از مذل SWM
 ارزیابی آمایشی و تعیین توان اکولوژیکی حوزه آبخیز سیج
 مطالعه خشکسالی در حوزه آٌبخیز قره چای و کرخه تا استفاده از نمایه SPI
 برآورد دمای سطح زمین با کاربرد سنجش از دور و الگوریتم های روزانه مجزا
 تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
 بررسی تأثیر خصوصیات خاک بر پراکنش شش تیپ گیاهی در منطقه تنگ صیاد
 بررسی تاثیرسازندهای زمین شناسی ونو سانات سطح ایستابیبرکیفیت منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل
 بررسی دانش بومی بهره برداراى در زمینه بهر برداری از مراتع (مطالعه موردی: منطٌقه خور در استان خراسان جنوبی)
 خوشه بندی و اهمیت آن در مطالعه پوشش گیاهی ( مطالعه موردی: مراتع فریزی شهرستان چناران)
 مقایسه سیزده روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در ایستگاه سینوپتیک آباده
 ارزیابی روشهای زمین آماری در پراکنش مکانی بارندگی در حوزه آبخیز بختگان و مهارلو
 ارزیابی روش های مختلف برآورد تبخیر بر مبنای دما در ایستگاه سینو پتیک سمنان
 آنالیز حساسیت معادله فائو پنمن مانتیث به متغیر های اقلیمی درایستگاه سیىنو پتیک شهرضا
 ارزیابی روش های محاسبه فشار بخار و تاثیر آن بر برآورد تبخیر در ایستگاه سیىنو پتیک آباده
 بررسی تاثیر آلودگی های نفتی بز روی میزان فسفرخاک
 بررسی توان رسوبزایی رخسار ه های ژئومرفولوژی با استفاده از مدل اریفر ( بررسی موردی : آران – کاشان)
 بررسی مورفوکلیماتیک آبکندها به منظور طبقه بنذی و مقایسه تاثیر شرایط محیطی بر ایجاد و گسترش آنها (مطالعه موردی:استان های زنجان و قزوین)
 بررسی کارآیی مذل EPM در برآورد میزان فرسایش و رسوبدهی(مطالعه موردی:بخشی از حوضه سفید رود)
 بررسی اثر پتانسیل منفی اسمزی بر جوانه زنی و برخی صفات گونه Bromus inermis (گامی در جهت تنوع زیستی)
 ارزیابی توانایی ها و پتانسیل های اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی کویر مرنجاب
 پهنه بندی توان تفرجی سامانه های عرفی سرشینه،سرمرنگ و خداوردی با تجزیه و تحلیل سیستمی
 تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از روش آماری نسبت فراوانی (FR) در بخشی از حوزه آتخیز تالار
 تعیین کاربری بهینه و برنامه جامع مد یریت اراضی در حوضه آبخیز سماوک
 پهنه بندی اقلیم گردشگری استان همدان به روشٍ شاخص TCI با استفاده از مدل ارتفاعی
 پایش روند تغییرات ارگ های ماسه ای خوزستان با تکنیک های GIS&RS
 معرفی فلور ایستگاه تولید بذور مزتعی و آموزشی- پژوهشی حسین آباد شهرستان شیراز
 حسابداری محیط زیست و اکوسیستم های تالابی با تأکید بر خدمات آن ها
 بررسی تغییرات داد های بارش در حوزه آبریز تذرج (شهرستانبافت)
 بررسی اثرات شوری برجوانه زنی چهار گونه یونجه یکساله
 بررسی تغییر کاربری اراضی بر میزان ترسیب کربن خاک(منطقه مورد مطالعه باغ گردو شهمیرزاد)
 بررسی عوامل موثر بر روند بیابانزایی با استفاده از مدل ESAs در منطقه جزینک سیستان
 بررسی کیفیت آب رودخانه جاماش جهت شرب با استفاده از روش های گرافیکی
 بررسی فلور و تنوع گونه ای منطقه دشت کالپوش در استان خراسان شمالی
 ارزیابی روشهاَی مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتاوسیل در ایستگاه سینوپتیک بیارجمند
 تحلیل آماری بارندگی سالانه جهت بررسی توان سیل خیزی (مطالعه موردی حوزه آبخیز جاماش استان هرمزگان)
 بررسی اثر سدهای اصلاحی رسوب گیر خشکه چین در طول آبراههها در ترسیب مواد ریز دانه (مطالعه موردی :حوزه دم تنگ داراب)
 شناسایی خاک و ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت زاغمرز بهشهر
 بررسی تنوع گونه ای در جوامع گیاهی بخشی از مراتع شهرستان بهشهر (استان مازندران)
 مقایسه عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی چهارگانه یونجه یکساله
 مروری بر طراحی سرریز و حوضچه آرامش بندی های خشکه چین و سنگی ملاتی و گابیونی (مطالعه موردی حوضه ی موسویه جهرم)
 اهمیت و جایگاه گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی
 مدیریت مشترک جنگل: تحلیل نگرش دست اندرکاران
 پیش بینی پراکنش مکانی اسیدیته آب های زیرزمینی دشت خاش با استفاده از تکنیک زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 تاثیر مدیریت هاَی مختلف چرایی بر میزان وزن خشک اندام هوایی گونه Bromus tomentellus
 بررسی تاثیر تراکم کاشت بر برخی خصوصیات خاک و کیفیت علوفه آتریپلکس در ایستگاه تحقیقات نودهک قزوین
 اثر چرا بر دو گونه دارویی Achillea wilhelmssi و Tragopogon buphthalmoides در مراتع بروجن
 پاسخ گروه های عملکرد گیاهی به چرای حیوانات در برخی مراتع استان اصفهان
 عوامل تاثیر گذار بر توسعه گردشگری روستایی ایران
 بررسی تغیرات زمانی کیفیت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تالار،استان مازندان)
 بررسی اقلیمی-دیست محیطی طوفان های گرد و غبار(مطالعه موردی:شش ماهه نخست سال ۱۳۸۷،ایستگاه سینوپتیکی کرمانشاه)
 ارزیابی فابلیت تفرجی پارک جنگلی شوراب با استغاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
 نقش و جایگاه تنوع در صنعت اکوتوریسم
 تبیین نقشه گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار جامعه
 مونو گرافی اقتصادی و اجتماعی روستاییان (مطالعه موردی حوزه آبخیز همند)
 بررسی تغیرات پوشش طبیعی پارک ملی خجیر با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست
 تهیه نقشه پوشش/ کاربری سرزمین پارک ملی سرخه حصار
 مدل سازی روند تغیرات مرز در یاچه ارومیه با روش ترکیبی زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار
 تاثیر تابش پرتو گاما بر صفات جوانه زنی و رشد گیاهچه بذر آگروپایرون کریستاتوم
 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی:حوزه آبخیز شهری شهرستان بجستان
 پتانسیل یابی ارضی مناسب جهت انجام آبیاری بارانی در غرب استان کرمان
 کاربرد سوپر جاذب ها در افزایش بهره وری آب
 ارزیابی کیفیت آب زیر زمینی دشت کاشان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
 بررسی ات اکولوژی گیاه مرتعی جاشیر prangos ferulacea
 حفاظت، احیا و توسعه جنگل های مانگرو
 بررسی ضرورت اجرای پروژه پخش سیلاب در منطقه حفاظت شده بهرام گور
 کاربرد سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در محاسبه ضریب رواناب (مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ بستانک شیراز)
 بررسی تاثیر جیبرلیکاسید بر شاخص های جوانه زنی گیاه چاودار کوهی در محیط کشت گلدانی تحت شرایط تنش خشکی
 آماده سازی بذر چاودار کوهی با جیبرلیک اسید جهت بهبود جوانه زنی بذر در شرایط تنش خاکی
 آثار آتش سوزی عمدی بر روی پوشش گیاهی مراتع اطراف سنندج (مطالعه موردی کوه آبیدر و منطقه حسن آباد)
 نگرشی بر جمع آوری آب باران،راهکاری برای رفع کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
 رد یابی میزان پلی آکریل آمید خروجی مورد استفاده در مهار فرسایش از پلات های کوچک
 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر کرمانشاه با استفاده از مدل های اقلیم آسایش
 تحلیل بارش فصلی و درون فصلی پهنه ایران با استفاده از روش های آماری
 بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن با توجه به عملیات بیولوژیک آبخیز داری به منظور اصلاح تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی دی حوضه ریمله خرم آباد و آبخوانداری کوهدشت)
 پیش بینی خشکسالی های هیدرولوژیکی حوضه رودخانه خرم آباد با استفاده از شاخص SRIو شبکه عصبی مصنوعی

    نظرات