مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل در مرجع دانش

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل در مرجع دانش

http://www.bananews.ir/بنانیوز - مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل   ۲۴ تا ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۲ توسط پژوهشکده حمل و نقل و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش بنانیوز ؛ در این کنفرانس ۲۵۳عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۲۰۶ صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل  
Investigation of seismic performances of bridges
 ارائه روش های تعمیرونگهداری پل ها و تونلهای جاده ای
 ارزیابی مدلهای تخمین حداکثرشتاب زمین درساختگاه مترواهواز
 ارزیابی نگهداری و ارتقاءسیستم سازه ای پلهای دسترسی دربنادروآبراهها
 ارزیابی باربری بسترهای دارای خرده لاستیک درخطوط ریلی به کمک آزمایش بارگذاری صفحه
 ارزیابی ریسک درپروژه های پل سازی بارویکردfmea فازی
 ارزیابی لرزه ای ستونهای یک پل بتنی با استفاده ازتحلیل استاتیکی غیرخطی
 ارزیابی میدانی نشست درپل های مدفون جاده
 اصلاح مدل وینکلرجهت مدلسازی بسترراه آهن بالاستی
 اولویت بندی فناوری های نوین نگهداری ابنیه فنی
 بررسی اثرات زاویه بیه پل برشکل هندسی دیوارهدایت آب پلها با استفاده ازمدلسازی عددی
 بررسی انواع به هم پیوستن ریل ها
 بررسی تاثیرحفرتونل البرز برشرایط هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک منطقه
 بررسی تاثیرموقعیت سگمنت کلیدبرروی ظرفیت باربری پوشش نگهداری سگمنتی تونلها
 بررسی تاثیرومیزان ارتعاشات ناشی ازحرکت قطارهای زیرزمینی درمسیرخط ۷متروی تهران
 بررسی رفتارپل معلق عابرپیاده میرزاکوچک خان درشهراصفهان
 بررسی ظرفیت باربری پی های واقع برروی شیب های مسلح شده با ژئوسنتتیک ها MSE WALL بهروش اجزای محدودودرحالت غیرخطی تحت بارهای استاتیکی
 بررسی ظرفیت نهایی بیرون آمدگی صفحه مهارها باملاحظه رفتارغیرخطی خاکها به روش اجزای محدود
 بررسی نقش زلزله درفروافتادگی عرشه پل ها
 بررسی و مقایسه ضوابط موجودطراحی کابلهای مقیدکننده طولی به منظور جلوگیری ازسقوط عرشه پل
 بهسازی شیمیایی خاکهای متورم شونده بسترروسازی ها
 بهینه سازی زاویه نصب بادبزن درون تونل البرز

تاثیربارزنده ایران وآشتو برطرح بهینه عرشه پل های بتنی پیش تنیده قوطی شکل با استفاده ازالگوریتم ژنتیک
 تحلیل الاستوپلاستیک تونلهای زیرسطح آب زیرزمینی درشرایط زهکشی شده
 تحلیل پایداری ساختارتونلهای دوقولو درفضاهای زیرزمینی شهری
 تحلیل رفتاروابسته به زمان تونلها با درنظرگرفتن تغییرشکلهای الاستو - پلاستیک
 تحلیل و بررسی عوامل محیطی و پدیده های آب وهوایی موثربرحمل ونقل جاده ای
 تدوین شرح خدمات مطالعات تعمیرات عمومی پلها
 تعریض پل های بتنی
 تعیین ظرفیت باربری پوشش نگهداری سگمنتی تونلها
 تعیین گاباری سینماتیک تونلهای راه آهن با استفاده ازاسکنرلیزری
 درجه بندی پلهای جاده ای موجود برای بارهای عادی و فوق العاده
 راهنمای تعمیرونگهداری پل های مصالح بنایی
 روش نوین بکارگیری قابلیت های gis بهمنظور طراحی رقومی مسیردرمطالعات مرحله اول راه
 ضوابط هندسی تونل
 طراحی و اجرای تزریق سیمانی جهت آببندی تونلها و فضاهای زیرزمینی مطالعه موردی خط ۲متروی تهران
 مروری برروشهای ویژه درتثبیت بسترهای سست راه آهن
 مروری برمسائل اجرائی پل های خاص درپروژه های راه آهن مطالعه موردی: پل کیلومتر۴۲۳+۱۸۶ راه آهن غرب
 مطالعات موردی تعیین مقاومت بتن سازه های آسیب دیده بااستفاده ازروشهای درجا
 مطالعه رفتارحرکتی کوله پل درزمان روگذری آب با کاربرد سامانه لیزرهای موازی
 مطالعه موردی آسیب پذیری لرزه ای پل های بزرگراهی تحت اثرزلزله های حوزه نزدیک
 مطالعه و اجرای بخش تکمیلی سازه ایستگاه تقاطعی متروی شهیدبهشتی o1N3 درمحدوده خاک دستی سست و ریزشی شهر تهران
 مقاوم سازی عرشه پل های فلزی ازنوع تیر دال باافزایش سختی پیچشی نمونه مطالعاتی : پل دسترسی کرخه
 مقایسه روشهای تعیین ظرفیت باربری پی سنگها
 نگرشی برالگوی صحیح مطالعات زمین شناسی مهندسی راه و ابنیه
 پهنه بندی پتانسیل ناپایداری شیب های سنگی جاده های کوهستانی با استفاده ازرویکردسیستمی
 کارایی نفوذسنج جیبی درتعیین ناهمسانی
 اثرچرخه های تجاری بررشدارزش افزوده حمل ونقل ریلی
 ارائه الگویی برای اندازه گیری و تحلیل شاخص رقابت پذیری بخش حمل و نقل دریایی
 ارائه الگویی برای اندازه گیری و تحلیل شاخص رقابت پذیری بخش حمل ونقل جاده ای
 ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی راه ها درفاز ساخت:مطالعه موردی
 ارائه راهکارهایی بهمنظور افزایش سهم ایران درترانزیت بابهره گیری اززیرساخت های حمل ونقل ریلی و با استفاده ازمدل لوجیت و روش دلفی
 ارائه مدل اولویت بندی برای نمونه گیری ازشرکت های تولید کننده و یاوارد کننده موتورسیکلت به منظور سنجش آلایندگی هوا
 ارزیابی نقش سیستم حمل ونقل ریلی درون شهری درجهت پیشبرد توسعه اقتصادی و کاهش آلودگی هوا و ارائه راهکارهایی جهت توسعه آن درایران
 ارزیابی پایداری حمل ونقل ملی دربخش جاده ای با استفاده ازمدل شاخص مبنا مطالعه موردی: سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۱
 امکان سنجی افزایش سهم بازارحمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی
 برآورد سهم هزینه حمل ونقل ریلی دربهای تمام شده کالاها مطالعه موردی کالاهای اساسی
 برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی ناشی ازمصرف سوخت دربخش حمل ونقل با استفاده ازتابع تصادفی مسافت
 برآوردهزینه خارجی آلودگی هوا ناشی ازفعالیت بخش حمل و نقل جاده ای درایران
 برآوردهزینه - فایده جابجایی باردراتصال راه آهن ایران به عراق وسوریه
 بررسی آلودگی هوای شبکه ترافیکی درون شهری بااستفاده ازشبیه سازی
 بررسی کاهش تولید آلاینده های هواباجایگزینی حمل ونقل جاده ای با مترومطالعه موردی مسیریزد - اردکان
 برنامه ریزی حمل ونقل پایداربرای ایجادشهرزیست پذیرحرکت به سوی حفظ محیط زیست شهری
 تاثیرسرمایه گذاری زیرساختی بررشداقتصادی
 تحلیل بهره وری سرمایه درزیرساخت های بخش حمل ونقل جاده ای کشور
 تخمین اثرات سرمایه گذاری درزیرساخت های حمل و نقل برارزش افزوده حمل و نقل درایران
 تخمین میزان آلودگی هوا ناشی ازکارخانه آسفالت ودستگاه سنگ شکن پروژه های راه سازی مطالعه موردی بانددوم محور سراب - بستان آباد
 تعیین اولویت راه کارهای اثرگذار درکاهش آلودگی صوتی ناشی ازحمل ونقل شهری به روش ahp
 راهکارهای ارتقای بهره وری کل عوامل تولید دربخش حمل ونقل ریلی
 راهکارهای کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی درمصرف سوخت درحمل و نقل هوایی
 روشهای کاهش آلودگی صوتی قطارهای درون شهری و برون شهری
 رویه های تامین مالی پروژه های زیربنایی باتاکید برحوزه آزادراه و راه آهن
 شاخصهای توسعه پایدارحمل ونقل ریلی کشور
 شناسایی خطرات و عوامل بالقوه آسیب رسان ایمنی و بهداشتی دراجرای زیرساخت های حمل و نقل ریلی و جاده ای
 طرح هایی برای افزایش کارآیی و حفظ محیط زیست درهوانوردی
 عوامل موثربرسرمایه گذاری خصوصی درحمل و نقل ایران
 مطالعه تطبیقی قیمت گذاری درفرودگاه ها:مورد انگلستان، مالزی وایران
 معرفی عوامل موثربرتامین هزینه پروژه های حمل ونقل - مانند تونل، پل و بزرگراه ها - ازمحل دریافت عوارض بهره برداری
 مقایسه کاهش هزینه های عملکردی درارزیابی اقتصادی بهسازی راه ها مطالعه موردی: راه اصلی فسا زاهدشهر
 پیاده سازی نسل نوین مدیریت مالی راهداری درایران مطالعه موردی محورسوادکوه درمازندران
 کنوانسیون بازل و چالشهای حمل ونقل برون مرزی زباله های شیمیایی خطرناک
 Investment in Road Imrovement and Its Safety Benefits
 The effect of Age and Education level on Traffic Safety; A case study
 ارائه الگوریتم اجتناب ازبرخورد وتشخیص تقدم خودروها درتقاطع با استفاده ازشبکه های موقتی
 ارائه الگویی به عنوان ساختارسازمانی مدیریت بحران درحمل و نقل ریلی
 ارائه یک مدل ارزیابی روشهای نگهداری و ایمنی راه های کم تردد برونشهری
 ارزیابی الزامات طراحی هندسی درترازهای ترکیبی مسیربرای کنترل مسافت دید
 ارزیابی ایمنی حاشیه راه ها مبتنی برفرآیند ممیزی ایمنی راه rsa
 ارزیابی تصادفات جاده ای درشرایط نامساعدجوی درجاده های اصلی استان سمنان
 استفاده ازشاخص پیش بینی تصادف به منظوردرنظرگرفتن عوامل انسانی وعوامل هندسی راه دراولویت بندی نقاط سیاه
 بررسی تاثیربارش باران برجریان ترافیک درشبکه جاده ای کشورمطالعه موردی: شبکه آزادراهی وبزرگراهی استان مرکزی
 بررسی وپیشنهادمعیارها واستانداردها جهت کنترل و بازدید انواع وسایل نقلیه درمراکز معاینه فنی خودرو
 بررسی اثرات توام ترافیک و طرح هندسی راههابرشیوه های ایمن سازی مطالعه موردی محوراهواز - مسجدسلیمان حدفاصل روستای گاوسوار تاابتدای روستگاه آبگاه به طول ۴کیلومتر
 بررسی اثرات مدیریت بحران سوانح طبیعی برحفظ زیرساخت های حمل ونقل
 بررسی الگوهای اصول پدافندغیرعامل دربنادرمطالعه موردی آمادگی و مقابله با آتش سوزی بنادر
 بررسی روشهای بازسازی تصادفات رانندگی
 بررسی عملکرد طراح و اجراء پروژه های مدیریت راه به منظورپیشگیری ازتصادفات به روش ممیزی ایمنی راه
 بررسی عوامل راه دربروز حوادث رانندگی درحمل و نقل جاده ای مطالعه جاده های استان مرکزی
 بررسی میدانی اندازه ارتفاع چشم راننده ارایه شده درآیین نامه طرح هندسی راه های ایران
 بررسی نقش عامل راه و محیط اطراف درتصادفات راه های برون شهری مطالعه موردی: استان کرمان
 بررسی نقش مدیریت بحران درحمل ونقل اضطراری دربحرانهای طبیعی درشهرها
 بررسی نقش پایه های برق و روشنایی دروقوع سوانح مرگبارراه ها و ارائه راه کارهای کنترلی
 بررسی و تحلیل فاکتورهای دموگرافیک قربانیان تصادفات جاده ای کشورطی سالهای ۱۳۸۳تا۱۳۸۷
 بررسی و معرفی شاخصهای مورداستفاده درتحلیل وایمن سازی نقاط حادثه خیز
 تابلوهای ترافیکی و عوامل اثرگذار دراحترام و رعایت آنها مطالعه موردی: تابلومحدوده توقف ممنوع درساعات معین
 تحلیل اقتصادی وامکان سنجی به کارگیری سامانه ی کنترل خودکارسرعت درمحورآزادراه پیامبراعظم ص درمحدوده استان آذربایجان شرقی
 تحلیل عملکردزیرساخت های ایمنی راه با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها
 تمهیدات پدافندغیرعامل درفرودگاه ها
 راهبردپدافندغیرعامل درمقابله با بحران شهری مطالعه موردی: شهربابلسر
 شاخصهای ارزیابی ریسک پل ها ازمنظر پدافندغیرعامل
 طراحی هندسی ایمن راه های کم تردد به روش ارزیابی خطر
 عوامل واژگونی وسایل نقلیه باری و راهکارهای کنترل آن
 کاربرد خطوط لرزاننده وسایل نقلیه و نقش آن درافزایش کنترل و ایمنی تردد درآزادراه های برون شهری
 کاربرد فناوریهای نوین اطلاعاتی درمدیریت بحران باهدف پیشگیری ازتخریب زیرساخت های حمل ونقل
 محاسبه هزینه های افرادکشته شده و کیفیت زندگی درتصادفات جاده ای استان مازندران سال ۱۳۸۹
 مدیریت حمل ونقل جادها ی موادشیمیایی خطرناک مطالعه موردی پتروشیمی اراک
 مروری برنقش مدیریت بحران درکاهش آثاربلایای طبیعی
 معیارهای انتخاب مکان دوربین های ثبت تخلف سرعت
 مقایسه هزینه تصادفات رانندگی مرتبط با مصرف مشروبات الکلی درمناطق روستایی و شهری
 نقش حمل ونقل و لجستیک درمدیریت بحران
 نقش سیستم های هوشمنددربهبودعملکردمدیریت بحران درحمل ونقل جاده ای
 نقش نواقص ژئوتکنیکی جاده ای درالگوی آماری وقوع تصادفات بین شهری مطالعه موردی شهرستان بهبهان
 پیاده سازی پدافندغیرعامل درسیستم های حمل ونقل شهری
 آنالیز عددی رفتارلرزه ای پی های عمیق درمناطق ساحلی با شیب ملایم
 استراتژی بنادر - اهمیت جایگاه و روش تدوین با استفاده ازمدل Swot
 بررسی روشهای استفاده مجددازموادلایروبی شده
 بررسی صنعت بازیافت کشتیها
 بررسی تاثیرات افزایش اندازه کشتی های کانتینری برزیرساخت های بنادروسیستم حمل ونقل کشور
 بررسی عملکرداسکله های شمع و عرشه احداث شده برروی بسترشیب دار
 بررسی نقش و اهمیت زیرساخت های حمل ونقل زمینی درتوسعه پسکرانه های بنادرتجاری کشور
 تعمیرات اساسی دکل های چراغ دریایی و احداث شالوده و بیکن ها
 دسته بندی نرم افزارها درحوزه مطالعات هیدرودینامیک و مانور دربنادر
 راهنمای مطالعه اثرشرایط محیطی برمانورشناورها درحوضچه و کانال دسترسی بنادر
 متدولوژی انجام مطالعات شناخت بازار و پیش بینی ناوگان درارتقاء بنادرکوچک مورد مطالعاتی بندرشیوء
 مقایسه میزان خوردگی آلیاژهای آلومینیوم ۲۰۲۴و۷۰۷۵و۶۰۶۱ کاربردی درصنایع هوایی و دریایی درمحیطهای اتمسفری دریایی
 نقش استاندارد درافزایش ضریب ایمنی حمل ونقل دریایی
 Discourse Communities and SMS Implementation
 ارائه مدل برنامه ریزی خدمه برای شرکت های هواپیمایی داخلی
 ارائه مدلهای قیمت گذاری درصنعت حمل و نقل هوایی کشوردرچارچوب آزادسازی قیمت ها مطالعه موردی شرکت های هواپیمایی
 ارائه مدلی جهت برآورددیدافقی وتاثیر آن برعملکردحمل ونقل هوایی شهراهواز با استفاده ازتصاویر سنجنده modis
 افزایش کارایی درسیستم حمل ونقل هوایی کشورباپیاده سازی مدل خطوط هواپیمای ارزان قیمت درکشور
 اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری درشرکت فرودگاه های کشور
 برآورد میزان ذخیره سوخت درایستگاه سوخت گیری فرودگاه - موردمطالعه : فرودگاه ساری
 برخوردپرندگان با هواپیما
 بررسی الگوهای موفق و ناموفق درفعالیت خطوط هوایی کم هزینه
 بررسی برنامه ها و اقدامات جهانی و منطقه ای ایکائو دراستقرار سامانه مدیریت جریان ترافیک هوایی
 بررسی تطبیقی شهرهای فرودگاهی به منظور امکان سنجی ایجادشهرفرودگاهی درایران نمونه موردی: مجتمع فرودگاهی منطقه سلفچگان
 بررسی صنعت حمل و نقل هوایی کشورباتاکید برسندچشم انداز بیست ساله کشور
 بررسی مهمترین عوامل موثربرکارآیی کنترلرهای ترافیک هوایی ایران
 برنامه ریزی طرح انتقال به سامانه های نوین نظارتی درکنترل ترافیک هوایی کشور
 تاثیرعنصربادبرباندپروازی فرودگاه : مطالعه موردی فرودگاه ساری
 تحلیل توازن ظرفیت و تقاضای نشست وبرخاست درشرایط مختلف عملیاتی درفرودگاه مهرآبادو ارزیابی ضرورت اتخاذتدابیر
 تدوین نظام قیمت گذاری درحمل ونقل هوایی
 ساماندهی حرکت وسیله نقلیه زمینی و هواپیما درمحوطه هوایی فرودگاه
 فدرالیسم درقالب نظم نوین هوایی
 فرهنگ ایمنی درمدیریت ترافیک هوایی
 قانون هواپیمایی کشوری: زیرساخت حقوقی صنعت حمل ونقل هوایی
 کاهش مصرف سوخت با طراحی و بازبینی ساختار TMA ها درایران
 مروری برمطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک فرودگاه بین المللی امام خمینی ره و لزوم یکپارچگی نتایج آن با طرح جامع حمل ونقل و ترافیک تهران
 نحوه برآورد تعدادتوقفگاه های هواپیما ها و سطح پیشگاه فرودگاه مطالعه موردی - فرودگاه ساری
 هفت خطرمهم درایمنی هوایی
 کاربرد الگوریتم pso دربرنامه ریزی هوشمند فرود هواپیماها
 Effect of Utilization of Geogrids on Reducing the Required Thickness of Unpaved Roads
 EFFECT OF WHEEL LOAD CONTACT AREA SHAPE ON RUTTING RESPONSE OF ASPHALT PAVEMENT
 evaluation of physical and rheological properties for unaged and aged polymer modifid bitumens
 Rheological Behaviour of Warm Mix Asphalt Containing Sasobit
 اثرسنجی پدیده ذوب ویخبندان برروسازی های مبتنی برتحقیقات LTPP
 ارائه شاخص حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی گرم براساس تئوری انرژی آزادسطحی
 ارائه مدلی جهت اختصاص بودجه درسیستم های مدیریت روسازی تلفیق شده با نگهداری پیشگیرانه
 ارزیابی اقتصادی استفاده ازتکنولوژی های نوین روسازی درتعمیرات و نگهداری راه ها با استفاده ازتکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره
 ارزیابی تاثیراجرای روکش میکروسرفیسینگ برمقاومت لغزشی درآزادراه تهران - قم
 ارزیابی روشهای مدرن ترمیم سریع سطوح پروازی
 ارزیابی سازه ای روسازی بااستفاده ازپارامترهای کاسه انحناء افت و خیز
 ارزیابی عملکردمیکروسرفیسینگ باتوجه به شاخص بین المللی ناهمواری راه iri درآزادراه تهران - قم
 ارزیابی مقاومت بسترتثبیت شده روسازی با دستگاه LWD مطالعه موردی کمربندی خرمشهر
 ارزیابی کیفیت سواری دهی درمحدوده پل ها
 استفاده ازمصالح بازیافتی آسفالت rap درلایه اساس روسازی
 امکان سنجی فنی - اقتصادی کاربردروسازی ماندگار
 انواع روسازی بدون بالاستی خطوط راه آهن و مزایا و معایب هرکدام و ارائه یک سیستم مناسب روسازی بدون بالاست درایران
 بررسی دانه بندیهای مورداستفاده درآسفالت متخلخل و ارایه دانه بندی مناسب برای ایران
 بررسی مشخصات مکانیکی آسفالت گوگردی
 بررسی مکانیزم عریان شدگی و عوامل موثردربروز آن
 بررسی تاثیرسرعت حرکت باربرتحلیل روسازی آسفالتی بااستفاده ازشبکه ی عصبی مصنوعی
 بررسی تاثیرمشخصات مصالح رویه درمیزان تنش و کرنش عمودی روسازی انعطاف پذیربادرنظرگرفتن رفتارالاستیک خاک
 بررسی جامع مدلهای تعینی قطعی و احتمالی پیش بینی زوال روسازی
 بررسی خصوصیات خستگی مخلوط های آسفالتی حاوی سرباره فولادی
 بررسی دستاوردهای نانوفناوری درحوزه روسازی راه
 بررسی روشهای تولیدواجرای آسفالت سرددرراه های ایران
 بررسی علل خرابی زودرس رویه های آسفالتی درمناطق سردسیر مطالعه موردی درمنطقه ارسباران
 بررسی عملکردروسازی مسیرهای اتوبوس های تندروشهری وطرح روسازی مناسب
 بررسی فنی و اقتصادی استفاده ازاسفالت ماستیک سنگی به جای سایرمخلوطهای آسفالتی سنتی
 بررسی نکات اجرایی حاصل ازنصب لایه های ژئوسنتتیک درایران با هدف کنترل ترکهای انعکاسی
 بررسی پایداری روسازی بتنی فرودگاه ها
 تاثیردانه بندی برسختی مخلوطهای آسفالت ماستیک
 تاثیرروش افزودن آهک هیدراته برحساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی
 تاثیرسرعت ودمابرکرنش کششی و عمرخستگی لایه های آسفالتی
 تاثیرمیکروسرفیسینگ برشاخص راحتی سفرrn درآزادراه تهران - قم
 تثبیت اساس با استفاده ازامولسیون و سیمان
 تحلیل رفتارداول بارها درروسازی های بتنی غیرمسلح با هدف بهینه سازی تعداد دول بارهای موردنیاز
 تحلیل نتایج محاسبات بازگشتی آزمایش fwd درروسازی های آسفالتی
 تحلیل و ارزیابی کاربرد الیاف پلی پروپیلن برکارایی و اجرای آسفالت
 دسته بندی فاکتورهای تاثیرگذاربرقابلیت خودترمیمی مخلوطهای آسفالتی
 رفتارآسفالت اصلاح شده با پلیمر sbr تحت بارگذاری خزش دینامیکی
 طراحی بانک داده های معادن مصالح سنگی استان های تهران قم و قزوین درمحیط Gis
 مقایسه اقتصادی حالت های مختلف احداث شانه آسفالتی جهت کاهش هزینه های احداث روسازی راه
 مقایسه فنی و اقتصادی آسفالت متخلخل و آسفالت معمولی
 مقایسه روشهای پیش بینی دمای عمق لایه آسفالتی
 مقایسه و برآورد هزینه های روسازی آسفالتی وبتنی درایران
 واکنش حرارتی روسازی های آسفالتی وبتنی تونل درمقابل آتش سوزی
 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی کرنش فشاری و شیارشدگی روسازی
 آشنایی با اصول فن آوری قطارهای شناورالکترومغناطیسی
 آنالیز سیستم its ازطریق الگوریتم دایجسترا برای تعیین کوتاهترین مسیرجهت مدیریت هوشمند حمل ونقل
 ارائه مدل فروش مازادبرظرفیت مطالعه موردی درقطار سیمرغ شرکت قطارهای مسافری رجاء
 ارائه یک روش موثرومقاوم به تغییرات محیطی برای تشخیص موقعیت مکانی خودرو دربزرگراه
 ارزیابی راه آهن پرسرعت ازدیدگاه فنی و تکنولوژی نسبت به راه آهن کلاسیک
 ارزیابی مزایا و معایب حاصل ازایجادسیستم درراه ها
 ارزیابی سیستم های جامع حمل ونقل MRT با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی Ahp جهت تحقق توسعه پایدارشهری درایران
 ارزیابی وامکان سنجی استفاده ازسیستم های مدیریت تعمیرونگهداری خطوط ریلی درایران جهت رده بندی کیفی آنها
 ارزیابی کمی وانتخاب سیستم بهینه اجراجهت پروژه های حمل ونقل بارویکرددروزارت راه وشهرسازی
 استفاده ازنرم افزار trans cad جهت تعیین مسیرهای مناسب دوچرخه سواری
 اصلاح پروسه حمل ونقل درمدیریت لجسیک و نقش آن درحمایت ازتولید کنندگان داخلی کالاهای ورزشی
 امکان استفاده ازبستر ارتباطات ماهواره ای و مخابرات سیار درحمل ونقل
 انتخاب بهترین طرح بازدارنده سبقت ازشانه راه درآزادراه ها با استفاده ازیک مدل مرکب جدید ازروشهای mcdm
 انضباط وخردگرایی درمطالعه و ایجادزیرساخت های حمل ونقل
 اولویت بندی فناوریهای نوین نگهداری زمستانی زیرساخت های حمل و نقل
 اولویت بندی تامین کنندگان خارجی ناوگان ریلی با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی
 بررسی اثرملاحظات برابری اجتماعی برحل مسئله طراحی شبکه وابسته به زمان - مطالعه موردی: سمنان
 بررسی انواع تقاطعات غیرهمسطح و انتخاب تقاطع بهینه باتوجه به ظرفیت و سرعت
 بررسی مفاهیم SDI جهت ایجادحمل ونقل پایدار
 بررسی نیازمندی ها ومزایای استقرارسیاست فراباراندازدرمراکز توزیع مطالعه موردی درشرکت پخش البرز
 بررسی و ارائه فناوریهای نوین جهت هوشمندسازی و توسعه بزرگراه ها
 بررسی و تحلیل جایگاه تصمیم گیری گروهی چندمعیاره مکانی درمدیریت زیرساخت های حمل و نقل
 بکارگیری تجهیزات its درمدیریت ناوگان جاده ای
 بهبودعملیاتی گلوگاه های ترافیکی
 تاثیرتعمیرونگهداری خطوط ریلی برراندمان حمل و نقلی ریلی
 تحلیل COST/BENEFIT درارائه مدل و پیاده سازی الگوی معماری ملی سیستم های حمل ونقل هوشمندITSNA
 تحلیل نتایج اندازه گیری سایش ریل درقوس های خطوط مترو تهران براساس شاخص MGT
 تحلیل اقتصادی تجهیز شبکه ریلی کشوربه سیستم های هشدارخرابی پیشگیرانه
 تحلیل برحجم سفرومسافر دراستان اصفهان
 تعمیم الگوریتم محدودسازی درونی نسبت طول صف درسطح شبکه برای بهینه سازی زمانبندی تقاطع های همسطح چراغدار درشرایط فوق اشباع
 جایگاه مهندسی ارزش درحمل ونقل دریایی و زیرساخت های مربوطه
 حمل ونقل ریلی چالشها و فرصت ها
 راهکارهای افزایش اثربخشی مهندسی ارزش درپروژه های زیربنایی حمل ونقل جاده ای کشور
 سندچشم اندازواستراتژی توسعه بخش حمل ونقل استان یزد
 شناسایی و برری شاخصهای اثرگذار درتعیین نوع خودروی مناسب جهت تاکسی
 ظرفیت سنجی کاهش تصادفات جاده های برون شهری ایران با بهره گیری ازکاربردهای ایمنی فناوری ارتباطات هوشمند بین خودرویی
 مدلسازی انتخاب زمان عزیمت کاربران برای سفرهای کاری درمعابرشهری
 مکانیابی احداث پیاده راه با استفاده ازروشهای سنجش ازدور
 نقش gis دربهبود زیرساخت حمل ونقل هوایی
 نقش کاهش سفرهای کاری دربهبود الگوی توسعه حمل ونقل محور TOD
 پایداری دربرنامه زمانی قطار
 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی Gis دربرنامه ریزی حمل ونقل شهری
 تعیین حداقل شعاع قوسهای افقی برای افزایش ایمنی و پایداری حرکت کامیونهای ترانزیتی در محل انطباق قوسهای افقی و قائم

    نظرات