معافیت مالیاتی سازندگان مسکن مهر عودت داده شد

معافیت مالیاتی سازندگان مسکن مهر عودت داده شد

http://www.bananews.ir/رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه جدیدی اعلام کرد: سازندگان مسکن مهر از پرداخت مالیات معاف هستند و در مواردی که مالیات علی الحساب دریافت شده باشد، باید معافیت مذکور اعمال شود.
به گزارش بنانیوز(Bananews.irعلی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای در اسفندماه جاری اعلام کرد: پیرو بخشنامه های ۷۷۷۵/۲۰۰ مورخ ۱۹ ۳ / ۸۹، شماره ۳۳۵۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴ ۱۱/ ۸۹ و شماره ۱۹۷۸/۲۰۰ مورخ ۱۵ / ۲ / ۹۲ مبنی بر اینکه قراردادهای سه جانبه مسکن مهر و همچنین قرارداد تعاونی های مسکن مهر مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد.

لذا موکداً یادرآور می شود با توجه به معافیت مذکور در کسر و ایصال مالیات علی الحساب در پرداخت های انجام شده بابت قراردادهای مذکور، در هر صورت مطالبه مالیات علی الحساب مذکور از تعاونی هابابت پرداخت به سازندگان مسکن مهر موضوعیت نداشته و چنانچه قبل یا پس از ابلاغ بخشنامه های مزبور نسبت به مطالبه آن اقدام شده است در صورت طرح پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی مراتب معافیت مذکور اعمال گردد.

در ضمن در صورت قطعیت پرونده و شکایت مؤدی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت مزبور نسبت به توقف عملیات اجرائی اقدام شود.

مهر

    نظرات