کنترل ساخت و ساز در حریم پایتخت

کنترل ساخت و ساز در حریم پایتخت

http://www.bananews.ir/شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه امروز میزان جمعیت پذیری شهر تهران را بررسی و بر لزوم کنترل ساخت و ساز در حریم پایتخت تاکید کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه امروز ، ۹ تیر ۹۴ ، خود که با ریاست وزیر راه و شهرسازی و با شرکت رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار تهران برگزار شد ، میزان جمعیت پذیری شهر تهران را بررسیو بر لزوم کنترل ساخت و ساز در حریم پایتخت تاکیدکرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران براساس گزارش کمیته فنی خود که در پنج جلسه طرح تفصیلی شهر تهران و مصوبه هفتم اسفندماه ۹۱ شورای عالی را به دقت مورد بازبینی قرار داده است را بررسی کرد.

براساس گزارش کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مستند به گزارش ارائه شده توسط مشاور طرح جامع شهر تهران ، جمعیت پذیری این شهر حداقل از ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفرافزایش خواهد یافت. از سوی دیگر با توجه به سایر اقداماتی که در حوزه ضوابط تشویقی بافت ناپایدار،بلندمرتبه سازی و آنچه در منطقه ۲۲ در جریان است. جمیت پذیری شهر تهران بیش از این افزایش می‌یابد.

باوجودی که اجماع شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر کنترل جمعیت شهر تهران بر مبنای ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر تأکید داشت، به درخواست رئیس شورای شهر تهران مقرر شد که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیش از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره گزارش کمیته فنی، نظر رؤسای کمیسیون‌های شورای شهر تهران را دریافت کند و تصمیم گیری در جلسه بعدی انجام شود.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه امروز خود بر کنترل ساخت و ساز در حریم پایتخت نیز تاًکیدکرد.

 

مهر

    نظرات