کلیات طرح جامع شهر مشهد مصوب شد

کلیات طرح جامع شهر مشهد مصوب شد

http://www.bananews.irکلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط با حضور وزیر راه و شهرسازی ارائه و مصوب شد که دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری در اولین فرصت موضوع پروژه مشهدمال را در دستورکار قرار داده و باتوجه به سابقه این پروژه گزارشی را برای ارائه در شورایعالی تهیه کند.

 به گزارش بنانیوز ؛ شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب کرد که ازتاریخ اعلام مصوبات این شورا ضروری است کلیه مراجع و نهادهای ذیربط محلی ازهرگونه توافق، صدور مجوز یا هراقدام اداری دیگری که در تعارض با هریک از موارد مندرج در بندهای مختلف مصوبات فوق الذکر است خودداری کرده و درموارد مذکور منتظر اعلام تصمیم شورایعالی درباره تصویب طرح جامع مشهد بمانند.

شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرد: در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ،ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰ ۷۸ هیات وزیران در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۲۳/۴/۹۳ با توجه به شرایط ویژه شهر مشهد و فاصله زمانی طولانی از تصویب آخرین طرح جامع و نظر به موضوعات و مسایل متعدد، دراین رابطه گزارشی از کلیات طرح جامع شهرمشهد و مسایل اصلی مربوط به آن ارائه شد.

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موارد زیر را درباره طرح جامع مشهد مصوب کرد:

۱- جهت حفظ باغات و کاربری های سبز، شورا موارد زیر را مقرر می دارد:

۱-۱)کلیه باغات موجود که درطرحهای تفصیلی و یا در طرح جامع لحاظ و موردتایید قرارگرفته اند و در کارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ ۲۹/۹/۸۹ دارای کاربری سبز می باشند، باهمین کاربری تثبیت گردند و هرگونه تغییرکاربری آنهابه عنوان مغایرت اساسی تلقی خواهدشد.

۲-۱)کلیه باغات موجود(خصوصاباغ ملک آباد) که درطرح جامع موردتائیدکارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۲۹/۹/۸۹ و از آنهاباکاربری باغ یادشده است و درطرح تفصیلی دارای کاربریهایی به غیراز کاربری سبز و یا باغ می باشند، باکاربری باغ تثبیت شده و هرگونه تغییر درکاربری آنها به هراستنادی مغایرت اساسی تلقی می شود.

 

۳-۱)گزارش اقدامات انجام شده درباره موضوع بندهای مذکور به صورت مجزا باید حداکثر ظرف دو هفته توسط اداره راه و شهرسازی استان به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

تبصره: معیارتشخیص وضع موجود مندرج دربندهای ۱-۱و۲-۱ مندرجات مربوط به وضعیت موجودکاربریها درصورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۸/۱۰/۹۲ است.

۲) در راستای پیشگیری ازعوارض شدیدا زیانبار زیست محیطی برای شهر مشهد وبه منظور جلوگیری ازافزایش این عوارض، مقرر می شود:

۱-۲)هرگونه استقرارجدید ویا هرگونه توسعه اعم از درونی ویا بیرونی درصنایع موجود مستقر در پهنه غرب مشهد:دشت آبخوان (محورمشهد- قوچان)، با لحاظ یافته های مطالعات طرح فرادست مجموعه شهری مشهد، ممنوع می باشد.

۲-۲) اداره راه و شهرسازی استان موظف است با همکاری سایر ادارات و نهادهای ذیربط نسبت به انتقال تدریجی این صنایع به محل مناسب و مکان یابی قانونی اقدام لازم را بعمل آورد.

۳)کلیه مدارک طرح جامع شهرمشهد باید حداکثرظرف مدت یکماه پس از اعلام این مصوبه جهت بررسی و طی فرآیند تصویب به کمیته فنی شماره یک شورایعالی شهرسازی و معماری تحویل داده شود.

۱-۳) دبیرخانه شورا موظف است پس ازدریافت مدارک نسبت به تسریع در بررسی و به صورت خارج ازنوبت اقدام نماید.

۲-۳)کمیته فنی شماره یک موظف است بررسی خویش را بارعایت چارچوب زیر و لحاظ سایر بندهای این مصوبه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اعلام این مصوبه، انجام داده و نتیجه را برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه دهد:

۱-۲-۳)بررسی دقیق و اعلام نظرکارشناسی درباره کلیه تغییرات کاربریهای خدمات غیرانتفاعی مقیاس شهری(مانندکاربریهای فرهنگی، ورزشی، درمانی،آموزش عالی و... به جزکاربریهای سبز و باغات) به سایرکاربریها مورد تاییدکارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ ۲۹/۹/۸۹

۲-۲-۳)لزوم جلوگیری از توسعه روستاها و سکونتگاههای واقع در حریم شهرمشهد با توجه به یافته های طرح مجموعه شهری مشهد

۳-۲-۳)لزوم ممانعت از پروژه های بلندمرتبه سازی براساس محدودیت های معرفی شده درطرح جامع

۴-۲-۳) بررسی و اعلام نظرکارشناسی درباره تداخل محدوده و حریم مصوب کارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ و مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ بامحدوده شهرستان بینالود(طرقبه وشاندیز)

۵-۲-۳) بررسی دقیق و اعلام نظر کارشناسی درباره موضوع سقف جمعیتی در طرح جامع با توجه به پیش بینی منابع آب

۶-۲-۳) ارزیابی و اعلام نظر کارشناسی درباره فرصت ها و تهدیدهای زیست محیطی طرح

۷-۲-۳) موضوع طرح های مربوط به پادگان لشگر ۷۷ و میدان تیر، پس از تهیه و طی فرآیند قانونی در استان، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

۴)نظربه توجه فوق العاده شورایعالی شهرسازی و معماری به محدوده پیرامونی حرم مطهر ثامن الائمه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و اهمیت آن و نیزسرعت روند اتفاقات دراین محدوده مقرر میشود کمیته فنی شماره یک بااستفاده از مشاوره های تخصصی به بررسی دقیق طرح این محدوده پرداخته و موارد زیر را به عنوان چارچوب در این باره درنظر داشته باشد:

۱-۴) بررسی و تائید کلیه طرحهای موضعی موثر در بافت پیرامونی حرم مطهر(ازقبیل حیات زیرسطحی،طرح مفصل، راه باغها،خیابانهای شعاعی و ...)درکمیسیون ماده ۵ و تصویب آنها در شورایعالی شهرسازی و معماری

۲-۴)تجدیدنظر در ضوابط طرح بافت پیرامون حرم مطهر، خصوصا ضوابط تجمیع و ضرورت رعایت مقیاس انسانی در ساخت و سازها و پرهیز از ساخت و سازهای درشت دانه بدون رعایت اصول و عدم تناسب با دانه بندی اولیه بافت و پیشینه تاریخی آن

۳-۴) شناسایی،ثبت و مستندسازی کلیه آثارتاریخی موجود دربافت پیرامونی حرم مطهر به منظور هویت بخشی به این بافت توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری باهمکاری اداره کل راه و شهرسازی استان

۴-۴)تهیه،تصویب و اجرای طرح موضعی باززنده سازی حداقل یک نمونه از محلات قدیمی درراستای حقظ و احیاء بخشی از بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر توسط شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری باهمکاری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری و اداره راه و شهرسازی استان

۱-۴-۴)شناسایی ومعرفی محدوده های فوق الذکر توسط شهرداری حداکثرظرف مدت دوماه پس ازاعلام این مصوبه

۵-۴)تعیین وتدقیق حرائم آثارتاریخی ثبت شده دربافت پیرامون حرم و تهیه طرح ویژه توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان

۶-۴)بررسی واعلام نظرکارشناسی و ارائه راهکارهای اجرایی درباره صیانت از آثارتاریخی موضوع بند۳-۴وارائه راهکارهای اجرایی به منظور جلوگیری از ابطال ثبت اثر درشعبات دیوان عدالت اداری

۷-۴)ارائه راهکار جهت تجدید بنای آثارثبتی تخریبی دربافت پیرامونی حرم

۵)دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری موظف است در اولین فرصت موضوع پروژه مشهدمال را در دستورکار قرار داده و باتوجه به سابقه این پروژه گزارشی را جهت ارائه درشورایعالی تهیه نماید.

۶) ازتاریخ اعلام مصوبات این جلسه ضروری است کلیه مراجع و نهادهای ذیربط محلی ازهرگونه توافق ،صدور مجوز و یا هراقدام اداری دیگری که در تعارض با هریک از موارد مندرج در بندهای مختلف مصوبات فوق الذکر است خودداری کرده و درموارد مذکور منتطر اعلام تصمیم شورایعالی درباره تصویب طرح جامع مشهد بمانند.

۷)اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است باهمکاری سایردستگاه های نظارتی و با بهره گیری از مشارکت عمومی گزارشات نوبه ای از اقدامات مربوط به کلیه مصوبات فوق الذکر و تخلفات احتمالی را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورایعالی ارسال نماید.

    نظرات