حرکت رو به جلوی سازمان نظام مهندسی با در نظر گرفتن مواد شش گانه

حرکت رو به جلوی سازمان نظام مهندسی با در نظر گرفتن مواد شش گانه

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: موارد شش گانه مطرح شده از سوی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند به چابک‌تر عمل کردن سازمان نظام مهندسی کمک کند که در نهایت شاهد افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور و نظارت هر چه بهتر این سازمان‌ها باشیم.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irحامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و موارد شش گانه که از سوی وزیر راه شهرسازی مطرح شده است، اظهار کرد:‌قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ و آیین نامه سال ۱۳۷۵ پیش بینی شده در مواردی که قانون ساکت است و ابهامی در تفاسیر مواد قانونی وجود دارد تصمیمات وزیر راه و شهرسازی ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود:‌در حال حاضر برای چابک سازی و حرکت رو به جلوی سازمان نظام مهندسی و همچنین آسیب شناسی که از اجرای قانون نظام مهندسی به عمل آمده نکاتی مدنظر قرار گرفته است.

مظاهریان با اشاره به این‌که به نظر می رسد برای اجرای خدمات بهتر به مردم لازم است که این نظریه‌ها در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد:‌امیدواریم با درنظر گرفتن موارد شش گانه سازمان نظام مهندسی بتواند بهتر و چابک‌تر عمل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:این سازمان با اجرای وظایف قانونی خودش می تواند به افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور کمک و همچنین بهبود انجام خدمات مهندسی را بوجود آورد.

وی در ادامه درباره ضرورت اجرای این موارد در زمان فعلی گفت: در نظام های مهندسی اختلاف نظرها و درگیری‌هایی بین اعضا وجود دارد که باعث شده کارآیی سازمان تا حدی کاهش و به تبع آن حقوق قانونی مهندسی و مردم تضعیف شود.

مظاهریان تاکید کرد: برای برون رفت از شرایط فعلی موارد مطرح شده از سوی وزیر راه و شهرسازی باید مدنظر قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، نظریه وزیر راه و شهرسازی موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه‌ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در شش موضوع ابلاغ شده است که متن کامل آنها به ترتیب در زیر آمده است:

شماره ۱/۹۳

تاریخ ۱۰/۱۰/۹۳

در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در موضوع تصدی اعضای هیئت رییسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیئت، با توجه به ماده ۷۱ آیین نامه و تبصره های الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یک سال است که از ابتدای تصدی هیئت رییسه محاسبه می شود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانوی (به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یک سال مذکور و به صورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یک سال مذکور، هیئت مدیره کلیه اعضای هیئت رییسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.

شماره ۲/۹۳

تاریخ ۱۰/۱۰/۹۳

در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در موضوع اشتغال اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می گردد، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نمی باشد.

اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.

شماره ۳/۹۳

تاریخ ۱۰/۱۰/۹۳

در خصوص ابهام پیش آمده نسبت به عبارت "موافقت نظام مهندسی استان" موضوع ماده ۴۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در فرایند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به استان دیگرریال منظور از عبارت مذکور صرفا حصول اطمینان از رعایت تبصره‌هایده ماده ۶ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان می‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار در خصوص وظایف و اختیارات هیأت مدیره مجاز به وضع مدیره مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی باشد.

شماره ۴/۹۳

تاریخ ۱۰/۱۰/۹۳

عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.

شماره ۵/۹۳

تاریخ ۱۰/۱۰/۹۳

داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و سایر خدماتی که داشتن پروانه های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است همچنین تصدی سمت های عضویت در هیئت مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن می باشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت های فوق از شخص ذیربط ساقط می گردد.

شماره ۶/۹۳

تاریخ ۱۰/۱۰/۹۳

نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نیست.

 

ایسنا

    نظرات