کاهش ۷٫۷ درصدی واحدهای مسکونی پیش بینی شده پروانه های ساختمانی

کاهش ۷٫۷ درصدی واحدهای مسکونی پیش بینی شده پروانه های ساختمانی

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران از کاهش ۷٫۷ درصدی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و افزایش ۵٫۵ درصدی آن در کل شهرداری های کشور در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ خبر داد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاز پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور در سال ۹۲ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، در شهر تهران در سال ۹۲، تعداد ۱۷۷ هزار و ۶۸۰ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود ۷٫۷ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه ها ۸ واحد بوده است.

همچنین تعداد ۲۱ هزار و ۲۴۴ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال ۹۲ صادر شده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۰٫۶ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در سال ۹۲ بالغ بر ۳۳۰۸۶٫۷ هزارمترمربع بوده که نسبت به سال گذشته حدود۴٫۳ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره مورد بررسی حدود ۱۵۵۷ مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۸۳۸۳٫۹ هزار مترمربع بوده که نسبت به سال گذشته۱۷٫۴ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۹۵ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در بنای آن ها در سال ۹۲ نشان می دهد که۴۱٫۸ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی و ۵۸٫۲ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه بوده است.

** کل نقاط شهری کشور

همچنین در سال ۹۲، تعداد ۷۷۰ هزار و ۴۱۰ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور، پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود ۵٫۵ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان۳٫۷ واحد بوده است .

تعداد ۲۰۶ هزار و ۳۹۵ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در سال ۹۲ صادر شده که نسبت به سال گذشته درصد ناچیزی افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در سال۹۲ حدود ۱۳۴۷۴۹٫۹ هزار مترمربع بوده که نسبت به سال گذشته حدود۱۴٫۷ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها ۶۵۳ مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در سال ۹۲ حدود ۷۵۸۶۹٫۱ هزار مترمربع بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۰٫۳ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۶۸ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آن ها در سال ۹۲ نشان می دهد که ۲۳٫۳ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی،۵۸٫۲ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه،۱۷٫۸ درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن و هشت درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

 

ایرنا

    نظرات