افت ۶۶ درصدی درخواست مجوز ساخت مسکن/ ۹۱درصد متقاضی ۵ طبقه

افت ۶۶ درصدی درخواست مجوز ساخت مسکن/ ۹۱درصد متقاضی ۵ طبقه

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران با تاکید بر کاهش ۶۶.۴ درصدی تقاضای دریافت پروانه ساخت مسکن در پاییز ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل تر از آن، اعلام کرد: ۹۱.۷ درصد پروانه های صادر شده مربوط به ساختمان های ۵ طبقه است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irمرکز آمار ایران با انتشار نتایج اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در پاییز سال ۱۳۹۳ اعلام کرد: در این فصل، تعداد ۱۹۰۷ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۸.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۶.۹ درصد کاهش داشته است.

این تعداد پروانه حدود ۸.۴ درصد از کل پروانه های ساختمانی کشور را تشکیل می دهد. از کل پروانه های صادر شده ۱۰ پروانه (۰.۵ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۱۸۹۷ پروانه (۹۹.۵ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۱۸.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۶.۸ درصد کاهش داشته است.

 

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در پاییز سال ۹۳ حدود ۲۶۶۲.۱ هزار متر مربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۹.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶۸.۱ درصد کاهش داشته است و در حدود ۲۳.۲ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان حدد ۱۴۰۳ متر مربع و در پروانه های احداث ساختمان سکونی حدود ۱۲۴۰ متر مربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در پاییز سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۴۸۸۱ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶۶.۴ درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی ۲۲.۹ درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمان ۷.۸ واحد و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی نیز ۷.۹ واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۵۶۷.۶ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۶.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶۷.۶ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان ۲۹۹ متر مربع و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی حدود ۲۷۳ متر مربع بوده است.

از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی ۰.۱ درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه ۰.۲ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه ۰.۹ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۷.۱ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و ۹۱.۷ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیش تر بوده است.

نقاط شهری کشور

در پاییز سال ۱۳۹۳، ۲۲۷۵۳ پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴۵.۳ درصد کاهش داشته است. از کل پروانه های صادر شده ۳۱۳۸ پروانه (۱۳.۸) درصد مربوط به افزایش بنا و ۱۹۶۱۵ پروانه (۸۶.۲ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۲۵.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴۸.۶ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۱۱۴۸۱.۸ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۷.۸ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان ۵۸۵ متر مربع و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی ۵۲۴ متر مربع بوده است.

تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در پاییز سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۶۵۱۰۴ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۳.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۴.۹ درصد کاهش داشته است. با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمان ۳.۳ واحد و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی ۳.۴ واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۷۸۷۱.۹ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۹.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۹.۶ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان ۴۰۱ متر مربع و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی ۲۹۶ متر مربع بوده است.

از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی، در حدود ۲۸.۵ درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۲۰.۸ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱۳.۲ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۱۱.۱ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و ۲۶.۴ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر است.

 

مهر

    نظرات