کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۳

کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۳

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران گزارش داد: صدور پروانه ساختمانی در کشور در فصل پاییز ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۴۵ درصد کاهش دارد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور مربوط به پاییز ۹۳ منتشر شد.

به دلیل اهمیت اطلاعات شهر تهران و به منظور حفظ قابلیت مقایسه اطلاعات با دوره‌های قبل، آمار مربوط به شهر تهران به صورت سطری جداگانه در ذیل استان تهران در جداول ۱ تا ۱۵ ارائه شده است. بر همین اساس خلاصه یافته‌های این نشریه نیز در دو بخش «الف» برای شهر تهران و «ب» برای نقاط شهری کل کشور، تهیه شده است که به شرح زیر ارائه می‌شود.

الف- شهر تهران

در پاییز سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۹٫۷ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۸٫۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۶٫۹ درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود ۸٫۴ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد.

از کل پروانه‌های صادر شده ۱۰ پروانه (۰٫۵ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۱۸۹۷ پروانه (۹۹٫۵ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۱۸٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۶٫۸ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در پاییز سال ۱۳۹۳ حدود ۲۶۶۲٫۱ هزارمترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۹٫۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶۸٫۱ درصد کاهش داشته است و در حدود ۲۳٫۲ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان حدود ۱۴٫۳ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود ۱۲۴۰ مترمربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در پاییز سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۴۸۸۱ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳٫۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶۶٫۴ درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی ۲۲٫۹ درصد از واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان ۷٫۸ واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی نیز ۷٫۹ واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۵۶۷٫۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۶٫۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶۷٫۶ درصد کاهش داشته است متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان ۲۹۹ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود ۲۷۳ مترمربع بوده است.

از مجموع پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی، ۰٫۱ درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۰٫۲ درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۰٫۹ درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه،۷٫۱ درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و ۹۱٫۷ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر بوده است.

ب- تعداد و درصد پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی برحسب تعداد طبقات پاییز ۱۳۹۳

پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده‌ به کار رفته در بنای ‌آنها نشان می‌دهد که ۳۷٫۸ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی و ۶۲٫۲ درصد برای احداث ساختمان‌های بتن آرمه بوده است.

پ- تعداد و درصد پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنا: پاییز ۱۳۹۳

ب- نقاط شهری کشور

در پاییز سال ۱۳۹۳ تعداد ۲۲۷۵۳ پروانه ساختمان توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۴٫۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴۵٫۳ درصد کاهش داشته است.

از کل پروانه‌های صادر شده ۳۱۳۸ پروانه (۱۳٫۸ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۱۹۶۱۵ پروانه (۸۶٫۲ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۲۵٫۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴۸٫۶ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۱۱۴۸۱٫۸ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۷٫۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۷٫۸ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان ۵۸۵ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۵۲۴ مترمربع بوده است.

تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در پاییز سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۶۵۱۰۴ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۳٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۴٫۹ درصد کاهش داشته است. با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان ۳٫۳ واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۳٫۴ واحد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۷۸۷۱٫۹ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۹٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۹٫۶ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان ۴۰٫ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۲۹۶ مترمربع بوده است.

از مجموع پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی در حدود ۲۸٫۵ درصد برای احداث ساختمان یک طبقه ۲۰٫۸، درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه ۱۳٫۲ درصد، برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و ۲۶٫۴ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر است.

پروانه صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می‌دهد که ۲۲٫۷ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۵۳٫۵ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، ۲۱٫۵ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن و ۲٫۳ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

آمارهای ارائه شده در این نشریه، ویژگی‌های عمومی و کلی یاد شده را به طور تفصیلی به تفکیک هر یک از استان‌ها و شهرهای کشور نشان می‌دهد.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات