جزئیات گزارش قیمت و اجاره مسکن شهری در نیمه دوم ۹۳

جزئیات گزارش قیمت و اجاره مسکن شهری در نیمه دوم ۹۳

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران، گزارش اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه دوم سال ۹۳ را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران در گزارش اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه دوم سال ۹۳ اعلام کرد: با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کشور می شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن استان نسبت به کل کشور محاسبه شده، استفاده می شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

در این دوره به دلیل کاهش تعداد معاملات به خصوص معاملات زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، اثر تعداد معاملات بر متوسط استانی زیاد است که باعث شد از این دوره برای محاسبه متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) کل کشور از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) استانی استفاده شود. برای مقایسه متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) با استفاده از روش جدید، این متوسط از نیمه اول سال ۱۳۹۱ به صورت جداگانه در جداول ۶ تا ۹ در انتهای نشریه آمده است.

متوسط قیمت خرید و فروش ساختمان‌های مسکونی کلنگی

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور ۱۱۸۳۱ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۲.۳ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۶ درصد کاهش داشته است (متوسط دوره های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است)، همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل ۱۸.۹ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۴ درصد، کاهش داشته است.

در میان استان های کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با ۸۲ هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با ۲۴۸۶۸۳ هزار ریال به دست آمده است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۴۹۴۱ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۴.۳ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۲ درصد افزایش داشته است. (متوسط دوره های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است)، همچنین تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۱۱.۰ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۰ درصد، افزایش داشته است.

مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در میان استان های کشور نشان می دهد که بیشترین آن ۳۵۱۵۹ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۱۸۴۵ هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان کرمان با ۹۷ هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با ۲۴۱۷۵۳ هزار ریال بوده است.

متوسط نرخ اجاره ماهانه

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۶۹۳۴۰ ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۲.۶ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲.۸ درصد افزایش داشته است (متوسط دوره های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است)، همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۲۵.۱ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۰ درصد، افزایش داشته است.

در میان استان های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده ۱۶۴۳۵۹ ریال در استان تهران و کمترین آن ۱۹۶۵۵ ریال در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

همچنین کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان قزوین با ۱۷۰۰ ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با ۹۳۱۴۳۵ ریال بوده است.

 

مهر

    نظرات