عرضه میلگرد با رشد قیمت

عرضه میلگرد با رشد قیمت

طی معاملات دیروز مجددا میلگرد با رشد قیمت ۶/۰ درصدی در هر کیلو در بازار تهران عرضه شد.www.BanaNews.ir

تیرآهن نوسان نرخ داشت به‌گونه‌ای که تیرآهن ۱۴،۱۸ با رشد نرخ ۸۰۰ تومان تا یک هزار تومان در بازار تهران به فروش رسید. به‌جزکاهش تیرآهن شاخه۲۰،۲۷ مابقی سایزها از ثبات قیمت برخوردار بودند.

 

 

    نظرات