وقوع چند زمین لرزه در مناطق مختلف کشور

وقوع چند زمین لرزه در مناطق مختلف کشور

کانال رسمی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران گزارش‌هایی از وقوع چند زمین لرزه در نقاط مختلف کشور منتشر کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ گزارش‌های منتشر شده در کانال تلگرامی مذکور به شرح زیر است: گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۷٫۳ محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی ازگله تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۱:۴۸:۱۶ طول جغرافیایی: ۴۵٫۹ عرض جغرافیایی: ۳۴٫۸۴ عمق زمین‌لرزه: ۱۱ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۵ کیلومتری ازگله (کرمانشاه) ۲۵ کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه) ۳۷ کیلومتری باینگان (کرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۱۱۲ کیلومتری سنندج ۱۲۲ کیلومتری کرمانشاه گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴٫۶ محل وقوع: مرز عراق و کرمانشاه  - حوالی ازگله(کرمانشاه) تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۱:۵۹:۵۳ طول جغرافیایی: ۴۵٫۶۷ عرض جغرافیایی: ۳۴٫۸۷ عمق زمین‌لرزه: ۷ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۶ کیلومتری ازگله (کرمانشاه) ۴۰ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه) ۴۶ کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۱۳۰ کیلومتری سنندج ۱۴۲ کیلومتری کرمانشاه گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴ محل وقوع: مرز عراق و کرمانشاه  - حوالی قصر شیرین(کرمانشاه) تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۲:۰۴:۵۱ طول جغرافیایی: ۴۵٫۶۹ عرض جغرافیایی: ۳۴٫۶۵ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۸ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه) ۲۴ کیلومتری ازگله (کرمانشاه) ۲۶ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۱۳۰ کیلومتری ایلام ۱۳۲ کیلومتری کرمانشاه گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۳٫۶ محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی سرپل ذهاب تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۲:۲۲:۱۴ طول جغرافیایی: ۴۵٫۹۶ عرض جغرافیایی: ۳۴٫۵۸ عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۶ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه) ۲۴ کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه) ۳۰ کیلومتری ازگله (کرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۱۰۶ کیلومتری کرمانشاه ۱۱۳ کیلومتری ایلام گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۳٫۵ محل وقوع: مرز استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری  - حوالی فریدون شهر(اصفهان) تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۲:۲۶:۳۷ طول جغرافیایی: ۴۹٫۹۸ عرض جغرافیایی: ۳۲٫۷۲ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۲۷ کیلومتری فریدون شهر (اصفهان) ۳۱ کیلومتری چلگرد (چهارمحال وبختیاری) ۳۴ کیلومتری افوس (اصفهان) نزدیکترین مراکز استان: ۹۳ کیلومتری شهرکرد ۱۵۵ کیلومتری اراک گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۳٫۷ محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی سرپل ذهاب تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۲:۳۶:۳۷ طول جغرافیایی: ۴۵٫۸۷ عرض جغرافیایی: ۳۴٫۵۹ عمق زمین‌لرزه: ۱۷ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۴ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه) ۲۷ کیلومتری ازگله (کرمانشاه) ۲۸ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۱۱۴ کیلومتری کرمانشاه ۱۱۷ کیلومتری ایلام گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۳٫۸ محل وقوع: مرز عراق و کرمانشاه  - حوالی ازگله(کرمانشاه) تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۲:۵۵:۴۲ طول جغرافیایی: ۴۵٫۸۶ عرض جغرافیایی: ۳۴٫۹۷ عمق زمین‌لرزه: ۷ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۵ کیلومتری ازگله (کرمانشاه) ۳۷ کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه) ۳۷ کیلومتری باینگان (کرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۱۰۹ کیلومتری سنندج ۱۳۲ کیلومتری کرمانشاه گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۳٫۵ محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی تازه آباد تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۲:۵۸:۱۶ طول جغرافیایی: ۴۶٫۱۴ عرض جغرافیایی: ۳۴٫۵۶ عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۹ کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه) ۲۷ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه) ۳۲ کیلومتری کرند (کرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۹۰ کیلومتری کرمانشاه ۱۰۶ کیلومتری ایلام گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴٫۱ محل وقوع: مرز عراق و کرمانشاه  - حوالی ازگله(کرمانشاه) تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۳:۲۴:۱۰ طول جغرافیایی: ۴۵٫۶۹ عرض جغرافیایی: ۳۴٫۷ عمق زمین‌لرزه: ۱۴ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۲۰ کیلومتری ازگله (کرمانشاه) ۲۲ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه) ۳۱ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۱۳۴ کیلومتری کرمانشاه ۱۳۵ کیلومتری ایلام گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۳٫۶ محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی سرپل ذهاب تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۳:۳۱:۵۰ طول جغرافیایی: ۴۵٫۸۱ عرض جغرافیایی: ۳۴٫۵۹ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۵ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه) ۲۲ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه) ۲۷ کیلومتری ازگله (کرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۱۱۹ کیلومتری ایلام ۱۲۰ کیلومتری کرمانشاه   گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۳٫۶ محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی ازگله تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۰۰:۰۲:۲۹ طول جغرافیایی: ۴۵٫۷۹ عرض جغرافیایی: ۳۴٫۷۸ عمق زمین‌لرزه: ۱۶ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۷ کیلومتری ازگله (کرمانشاه) ۳۳ کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه) ۳۵ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۱۲۴ کیلومتری سنندج ۱۲۸ کیلومتری کرمانشاه گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴ محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی سرپل ذهاب تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۰۰:۱۲:۴۵ طول جغرافیایی: ۴۵٫۸۷ عرض جغرافیایی: ۳۴٫۴۷ عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۰ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه) ۲۶ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه) ۳۶ کیلومتری گیلانغرب (کرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۱۰۵ کیلومتری ایلام ۱۱۳ کیلومتری کرمانشاه گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴٫۱ محل وقوع: مرز عراق و کرمانشاه  - حوالی قصر شیرین(کرمانشاه) تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۰۰:۱۴:۰۵ طول جغرافیایی: ۴۵٫۴۸ عرض جغرافیایی: ۳۴٫۵۱ عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۹ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه) ۳۶ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه) ۴۹ کیلومتری ازگله (کرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۱۳۰ کیلومتری ایلام ۱۴۹ کیلومتری کرمانشاه

نظرات